Věcné břemeno

Vydáno: 2 minuty čtení

Budeme mít věcné břemeno, v rámci kterého je obec oprávněná vést kanalizaci na cizím pozemku. Jednalo se o rozšíření kanalizačního řádu zatím nedokončeného - evidence na účtu 042. K tomuto bude věcné břemeno. Bude věcné břemeno vstupovat do majetku jako výdaj související s pořízením? Nebo můžeme kanalizaci již zařadit a potom samostatně, až bude návrh na vklad, dát věcné břemeno na účet 029? Jedná se o částku přibližně 15 000 Kč. Je zde však otázka významnosti, kterou popisujete v materiálech.

Věcné břemeno
Ing.
Ivana
Schneiderová
Odpověď:
Pokud vznikne věcné břemeno v tom smyslu, že zápis do katastru nemovitostí proběhne v době před zařazením majetku do užívání, pak se zaúčtuje na účet 042 v ceně 15 000 Kč.
Pokud věcné břemeno vznikne v době po zařazení majetku do užívání, tak by se toto věcné břemeno mělo evidovat na účtu 028, ale to jen za podmínky, že jste ze Zlínského kraje. Tak to mají nastavené ve své metodice. Pokud nejste ze Zlínského kraje, pak postupujte dle metodiky kraje vám příslušného. Pokud kraj metodiku nedal, pak bychom neměli evidovat věcné břemeno vzniklé po zařazení majetku do užívání pod významnou hranici na žádném majetkovém účtu. Ministerstvo financí ČR určilo významnost v odpovědích krajům na 40 000 Kč. Významnost pro evidenci věcného břemene na účtu 029 je potřeba upravit ve vnitřní směrnici. Můžete si stanovit, že věcná břemena s nižší pořizovací cenou vedete např. na účtu 903, nebo na plno v mimoúčetní operativní evidenci (mimo rozvahu i podrozvahu), ale myslím si, že evidence věcných břemen pod významnost není nezbytná.
Pokud váš kraj nestanovil účet 028, tak nedoporučuji evidenci věcných břemen na tomto účtu, protože obsahově na účet 028 patří věci movité a věcné břemeno na cizím pozemku právníci považují za věc nemovitou.

Související dokumenty