Koncese na prodej lihu i pro nestátní neziskové organizace?

Vydáno: 3 minuty čtení

V polovině dubna vypršel termín pro bezplatné získání koncese, kterou vyžaduje živnostenský zákon 1) u těch, kteří prodávají líh nebo jakékoliv alkoholické nápoje s víc jak 15% alkoholu. V tomto období se také diskutovala otázka, zda v případě, že NNO2) příležitostně pořádá ples nebo podobnou akci, na které prodává alkoholické nápoje, musí mít koncesi.

Koncese
na prodej lihu i pro nestátní neziskové organizace?
doc. Ing.
Jan
Stejskal
Ph.D.
Mgr.
Petr
Pavlok
Živnostenský zákon stanovuje mj. povinnost získat pro určité činnosti koncesi orgánů veřejné moci (živnostenský úřad, Ministerstvo zemědělství ČR). Tento zákon byl novelizován zákonem č. 309/2013 Sb.3), kterým se s účinností od 17.10.2013, se zakotvením přechodného režimu až do 17.4.2014, zpřísňují podmínky v oblasti prodeje rozlévaných i balených alkoholických nápojů (pro činnosti, pro které doposud stačilo prosté živnostenské oprávnění, je nadále vyžadována
koncese
, jako přísnější forma veřejnoprávního povolení). Tento zákon však důsledně omezuje svou působnost výhradně na činnosti, které jsou živnostenským podnikáním, resp. na osoby podnikatelů.
Tedy platí, že aby bylo možné považovat právnickou osobu, tedy i NNO - veřejně prospěšného poplatníka, za podnikatele, resp. její činnost za živnostenské podnikání, musela by tato osoba vyvíjet činnost, jejímž účelem je dosahování zisku a zároveň je tato činnost provozována soustavně. Veřejně prospěšní poplatníci realizují hlavní činnost, která není podnikáním. Nelze ji považovat za podnikání nebo živnostenské podnikání ani tehdy, pokud příležitostně uspořádají akci s kladným hospodářským výsledkem.
Za podnikání (a to je např. spolkům a pobočným spolkům dovoleno pouze v činnosti vedlejší) nelze považovat aktivity nahodilé. Pořádání plesu, výstavy, besídky apod. pouze pro členy, uzavřený okruh zvaných hostů, či pro veřejnost, nelze považovat za podnikání, pokud se tak děje pouze příležitostně. Zákon však nestanoví, jaká míra, resp. frekvence aktivit již není nahodilá, ale soustavná. Podle běžné praxe však uspořádání výdělečné akce i několikrát do roka, např. jednou za 2 měsíce, či za čtvrtletí, kritérium soustavnosti nenaplňuje.
Proto se živnostenský zákon a tedy ani požadavek získat koncesi na prodej lihu (alkoholických nápojů) nevztahuje na běžnou činnost veřejně prospěšných poplatníků. Takoví poplatníci nemají povinnost žádat o koncesi na prodej lihu, aby mohli uskutečňovat svou činnost v souladu s platnou právní úpravou, a to ani v případech, kdy takovou činnost nahodile pořádají.
Závěrem je třeba dodat, že uvedené neplatí v případech, kdy veřejně prospěšný poplatník provozuje soustavně podnikatelskou činnost za účelem dosahování zisku, resp. za jiným posláním než je jeho hlavní činnost.
1) zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
2) nestátní nezisková organizace
3) zákon č. 309/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů