Fond kulturních a sociálních potřeb v roce 2014

Vydáno: 18 minut čtení

V tomto příspěvku bych se chtěl věnovat problematice FKSP1) v úpravě roku 2014. FKSP slouží k uspokojování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců a dalších osob, u kterých to příslušné právní předpisy umožňují. Tvorba a čerpání FKSP je upravena vyhláškou o FKSP2), poslední novela byla provedena vyhláškou č. 434/2013 Sb. 3), a to s účinností od 1.1.2014. Tato poměrně stručná novela však žádné důležité změny nepřinesla, pouze legislativně-technické úpravy. Přes tyto úpravy ale vyhláška operuje s některými již neexistujícími pojmy a termíny, např. půjčka, která je dle NOZ 4) již zápůjčkou atd.

Fond kulturních a sociálních potřeb v roce 2014
Ing.
Zdeněk
Morávek
Kromě samotné vyhlášky je ale nutné upozornit také na § 60 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a § 33 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, které obsahují základní úpravu FKSP a současně obsahují zmocnění k vydání vyhlášky o FKSP.
Vyhláška o FKSP se vztahuje na organizační složky státu a PO5), a to jak na státní, tak na organizace zřízené územními samosprávnými celky.
Na úvod uveďme, že základní příděl, kterým je tvořen fond, činí 1% z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost a dále na odměny a ostatní plnění za práci vykonávanou v rámci odborného výcviku na produktivních činnostech žáků učilišť. Od roku 2011 došlo k významnému snížení základního přídělu do fondu z 2% na 1%, což se zákonitě projevilo v možnostech poskytování příspěvků z fondu.
Dalšími příjmy fondu potom jsou náhrada škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu a peněžní a jiné dary určené do fondu. U PO jsou příjmem fondu také příjmy z pronájmu rekreačních a sportovních zařízení, na jejichž provoz PO přispívá z fondu.
PO je povinna sestavit rozpočet fondu a stanovit způsob jeho čerpání. Pravidla pro hospodaření s FKSP mohou být stanovena samostatnou směrnicí, ale mohou být např. i součástí kolektivní smlouvy, pokud o tvorbě a čerpání spolurozhoduje také odborová organizace. Každopádně tato pravidla musí být někde prokazatelně stanovena. V těchto pravidlech potom bude upraveno, za jakých podmínek, v jaké výši a jak často budou příspěvky poskytovány, tato skutečnost bude následně využita při sestavování rozpočtu.
Při používání fondu se postupuje v souladu se schváleným rozpočtem a lze z něj čerpat pouze výdaje explicitně určené vyhláškou o FKSP, tedy:
-
příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců,
-
příspěvky na stravování,
-
příspěvky na dovolenou a rekreaci,
-
příspěvky na kulturu, vzdělávání, tělovýchovu a sport,
-
příspěvky na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření,
-
příspěvky na soukromé životní pojištění,
-
příspěvek odborové organizaci na úhradu prokazatelných nákladů souvisejících s činností odborů,
-
poskytování věcných či peněžních darů zejména k životním a pracovním výročím.
Z fondu lze také pořizovat hmotný majetek, který slouží kulturním a sociálním potřebám zaměstnanců. V neposlední řadě lze z fondu poskytovat půjčky, a to půjčky na bytové účely a sociální půjčky a výpomoci.
Naprosto zásadní je, že veškerá plnění z fondu, s výjimkou sociálních výpomocí, sociálních půjček a darů, jsou zaměstnancům poskytována nepeněžní formou.
Příklad
Zaměstnanec navštívil kulturní představení a následně předložil organizaci vstupenku, která mu byla proplacena. V souladu s pravidly hospodaření s prostředky fondu organizace přispívá na kulturní akce.
V tomto případě se nejedná o nepeněžní plnění, ale je poskytnut peněžní příspěvek, který ovšem v tomto případě vyhláška o FKSP neumožňuje. Příspěvek z FKSP tak nemůže být v tomto případě poskytnut.
Příspěvkem, pokud není stanovena jeho výše, může být i plná úhrada nákladů, opět záleží zejména na pravidlech hospodaření s FKSP a samozřejmě na finančních možnostech tohoto fondu.
Prostředky fondu se ukládají na samostatném účtu u bank a poboček zahraničních bank, není tedy možné, že by tyto prostředky byly evidovány na samostatném analytickém účtu u běžného účtu organizace nebo byly např. vedeny na pokladně.
Převody peněžních prostředků na zálohy na základní příděl do fondu se uskuteční nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k tvorbě fondu došlo, přičemž tvorba fondu znamená zaúčtování přídělu do nákladů na účet 527. Jak často bude tato tvorba uskutečňována, záleží na stanovených pravidlech, může tak být každý měsíc, čtvrtletně, pololetně, ale nelze vyloučit ani variantu jednou ročně.
Příklad
PO uskutečňuje dle stanovených pravidel základní příděl zálohově vždy za kalendářní čtvrtletí. K 30.6.2014 byla zaúčtována tvorba fondu ve formě zálohy ve výši 42 000 Kč, převod peněžních prostředků z běžného účtu organizace na běžný účet FKSP musí být proveden do 31.7.2014.
Co se týká okruhu osob, kterým je možné z FKSP přispívat, příslušná úprava je obsažena v § 3 odst. 3 vyhlášky o FKSP. Jedná se o tyto osoby:
-
zaměstnanci v pracovním poměru,
-
příslušníci ve služebním poměru,
-
soudci,
-
žáci středních odborných učilišť,
-
důchodci, kteří při prvém odchodu do starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně pracovali u PO,
-
a jejich manželé (druhové), partneři a nezaopatřené děti.
Znamená to tedy, že příspěvky jsou prvotně určeny zaměstnancům PO nebo organizační složky státu, ale okruh osob, kterým lze příspěvky poskytovat, je přeci jenom širší, a to zejména o důchodce a rodinné příslušníky. Naopak příspěvky nelze poskytovat pracovníkům, kteří mají uzavřenou dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, zejména proto, že z objemu těchto odměn se FKSP nevytváří.
Do okruhu osob, kterým je možné z FKSP příspěvky poskytovat, patří také nezaopatřené děti s tím, že nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle § 11-16 zákona o státní sociální podpoře6), kde je zejména vymezeno, co se rozumí soustavnou přípravou dítěte na budoucí povolání.
Příklad
Zaměstnanec žádá o příspěvek na dovolenou pro sebe a pro svého syna, synovi je 21 let a studuje na vysoké škole magisterský studijní program, a to kombinovanou formou studia.
V souladu s § 11 zákona o státní sociální podpoře se za nezaopatřené považuje dítě do 26 let věku, které se soustavně připravuje na budoucí povolání. V souladu s § 12 tohoto zákona se za soustavnou přípravu na budoucí povolání považuje studium na vysokých školách v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu. Jiné podmínky zákon o státní sociální podpoře nestanoví, proto je syn zaměstnance považován za nezaopatřené dítě a příspěvek na dovolenou je možné mu v souladu se zásadami hospodaření s fondem poskytnout.
Při poskytování příspěvků je nutné postupovat vždy přesně v souladu s příslušnou úpravou, a to i v jejím širším kontextu.
Příklad
PO poskytuje v souladu s pravidly hospodaření s FKSP příspěvek na rekreaci. Zaměstnanec požaduje tento příspěvek poskytnout na nákup letenky do Řecka.
Příspěvek na rekreaci je poskytován v souladu s § 8 vyhlášky o FKSP, tato úprava stanoví, že z fondu lze přispívat zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům na dovolenou, včetně rehabilitace a lázeňské léčby, rekreační pobyty ve vlastních zařízeních nebo pořízených od jiných organizačních složek státu nebo od právnických nebo fyzických osob a na zájezdy, a to v tuzemsku i v zahraničí. V tomto případě je nutné položit si otázku, zda je možné za rekreaci, zájezd či dovolenou považovat pouze letenku. Ze souvisejících právních předpisů, např. zákon č. 159/1999 Sb.,7) vyplývá, že rekreaci či zájezd je nutné chápat jako kombinaci alespoň dvou služeb cestovního ruchu, pokud by byla poskytována pouze doprava, o rekreaci nebo zájezd či dovolenou se nejedná. V takovémto případě příspěvek v souladu s § 8 vyhlášky o FKSP poskytnout nelze.
Poskytování příspěvků, případně dalších plnění, má dopad také do oblasti daně z příjmů fyzických osob u zaměstnanců, kterým je příspěvek poskytován. Řada příspěvků je od daně z příjmů osvobozena, pokud jsou zachovány podmínky, které ZDP8) pro uplatnění osvobození stanovuje. Podmínky pro osvobození je ale nutné vždy pečlivě zkoumat.
Řekněme si tedy, jak se budou jednotlivé příspěvky posuzovat z pohledu daně z příjmů.
 
Příspěvek na stravování
Z § 6 odst. 9 písm. b) ZDP vyplývá, že od daně z příjmů je osvobozena hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci závodního stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů. Základní podmínkou je tedy nepeněžní forma plnění, což ale vyžaduje i vyhláška o FKSP. Pokud by zaměstnavatel přispíval na stravování peněžně, potom by osvobození nebylo možné uplatnit, a navíc takový peněžní příspěvek by ani nesměl být z FKSP poskytnut. To tedy znamená, že pokud bude příspěvek poskytnut v souladu s úpravou vyhlášky o FKSP, bude se u zaměstnance jednat o příjem osvobozený od daně.
Za nepeněžní formu plnění se považuje i poskytování stravenek.
Příklad
PO zřízená krajem má uzavřenu smlouvu o zajištění závodního stravování s jinou PO, cena oběda je stanovena na 45 Kč, z toho 10 Kč je příspěvek z FKSP, 15 Kč je příspěvek z provozních nákladů organizace a 20 Kč doplácí zaměstnanec.
Částka 25 Kč, kterou za zaměstnance hradí zaměstnavatel (10 Kč z FKSP a 15 Kč z provozu) je u zaměstnance příjem, který je osvobozen od daně na základě § 6 odst. 9 písm. b) ZDP. Poskytování příspěvku musí probíhat tak, že PO, která poskytuje závodní stravování, musí cenu oběda fakturovat přímo druhé PO, není možný např. takový postup, že by PO poskytla zaměstnancům příspěvek v peněžní formě a ty by potom hradili celou cenu oběda poskytovateli závodního stravování.
 
Dovolená a rekreace
Z daňového hlediska se bude jednat o příjem zaměstnance osvobozený od daně, pokud budou splněny podmínky § 6 odst. 9 písm. d) ZDP. Z této úpravy mimo jiné vyplývá, že od daně jsou osvobozena nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům z FKSP ve formě možnosti používat rekreační, zdravotnická a vzdělávací zařízení. Jde-li však o poskytnutí rekreace včetně zájezdů, je u zaměstnance z hodnoty nepeněžního plnění od daně osvobozena v úhrnu nejvýše částka 20 000 Kč za kalendářní rok. Jako plnění zaměstnavatele zaměstnanci se posuzuje i plnění poskytnuté pro rodinné příslušníky zaměstnance.
Příklad
PO poskytne v souladu s pravidly hospodaření z FKSP nepeněžní příspěvek na rekreaci zaměstnanci, jeho manželce i jeho dvěma nezaopatřeným dětem v celkové výši 10 000 Kč. Tento příspěvek ve formě nepeněžního plnění je u zaměstnance osvobozen od daně podle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP.
 
Kultura, vzdělávání, tělovýchova a sport
Podle zmiňovaného § 6 odst. 9 písm. d) ZDP lze osvobodit i příspěvky na kulturu, vzdělávání, tělovýchovu a sport poskytované podle § 9 vyhlášky o FKSP. V souladu s touto úpravou lze z fondu přispívat zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům na:
a)
vstupenky na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce a na dopravu na tyto akce,
b)
náklady na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce pořádané organizační složkou státu nebo PO,
c)
náklady na vzdělávací kurzy.
A v souladu s § 6 odst. 9 písm. d) ZDP jsou od daně z příjmů osvobozeny nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům z FKSP ve formě možnosti používat rekreační, zdravotnická a vzdělávací zařízení, předškolní zařízení, závodní knihovny, tělovýchovná a sportovní zařízení nebo ve formě příspěvku na kulturní pořady a sportovní akce. Podmínkou je opět nepeněžní forma plnění.
Příklad
Někteří zaměstnanci PO se zúčastní sportovní akce, z FKSP jim bude poskytnut příspěvek na vstupenky. Pořadatel akce vystaví PO fakturu na příslušný počet vstupenek, PO celou fakturu uhradí a zaměstnancům předá vstupenky za cenu sníženou o příspěvek z fondu (případně i bezplatně, protože příspěvkem může být i celá úhrada nákladů).
V tomto případě jsou splněny všechny podmínky pro poskytnutí příspěvku a z pohledu daně z příjmů se jedná o příjem osvobozený od daně.
 
Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců
Z daňového hlediska lze opět postupovat podle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP a za splnění stanovených podmínek tento příspěvek považovat za příjem osvobozený od daně.
Příklad
PO provozuje rekreační zařízení, které pro svou rekreaci využívají i zaměstnanci. V průběhu provozu se objevila potřeba opravy střechy. V souladu s pravidly hospodaření FKSP bylo dohodnuto, že z fondu bude poskytnut příspěvek na tuto opravu ve výši 10 000 Kč. Tento případ plně odpovídá možnosti poskytnutí tohoto příspěvku.
Pokud bychom ale případ modifikovali tak, že toto rekreační zařízení k rekreaci zaměstnanců neslouží, ale je využíváno např. pouze v rámci doplňkové činnosti širokou veřejností, tento příspěvek by nebylo možné poskytnout.
 
Vitamínové přípravky a očkování
Z daňového hlediska se postupuje podle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP, aplikuje se jako nepeněžní plnění ve formě možnosti používat zdravotnická zařízení.
 
Vybavení ke zlepšení pracovních podmínek
Vzhledem k tomu, že pořizované vybavení je majetkem PO, pořízení tohoto vybavení nemá žádný dopad do oblasti zdanění zaměstnanců.
 
Penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a soukromé životní pojištění
Z daňového hlediska je poskytování těchto příspěvků upraveno v § 6 odst. 9 písm. p) ZDP. Toto ustanovení stanoví podmínky pro osvobození a limitní částku, která činí 30 000 Kč ročně. V případě příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem a v případě doplňkového penzijního spoření musí být příspěvek zaměstnavatele poukázán na účet zaměstnance u penzijní společnosti. V případě soukromého životního pojištění musí být příspěvek poukázán na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem jako pojistníkem a pojišťovnou. Dále musí platit, že právo na plnění z pojistných smluv soukromého životního pojištění má pojištěný zaměstnanec, a je-li pojistnou událostí smrt pojištěného, osoba určená podle zákona upravujícího pojistnou smlouvu, kromě zaměstnavatele, který hradil příspěvek na pojistné.
Všechny podmínky je tedy nutné dobře prověřit a osvědčit, že byly naplněny.
Příklad
PO přispívá zaměstnanci na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem částkou 200 Kč měsíčně (zaměstnanec hradí 500 Kč) a na jeho soukromé životní pojištění částkou 500 Kč měsíčně (zaměstnanec hradí 1 000 Kč). Znamená to, že na penzijní připojištění zaměstnavatel přispěje zaměstnanci částkou 2 400 Kč ročně a na soukromé životní pojištění částkou 6 000 Kč ročně. Vzhledem k tomu, že není překročen limit 30 000 Kč v součtu za oba příspěvky, jedná se u zaměstnance o příjem osvobozený od daně z příjmů. Jako takový ani nevstupuje do vyměřovacího základu pro odvod sociálního a zdravotního pojištění. Samozřejmě dále musíme předpokládat i naplnění dalších podmínek pro osvobození, zejména existenci odpovídajících smluv a správně nastavené nároky z nich plynoucí.
 
Půjčky na bytové účely a sociální půjčky
Z pohledu daně z příjmů je u zaměstnanců rozhodující ustanovení § 3 odst. 4 písm. j) bod 1 ZDP, podle kterého předmětem daně není majetkový prospěch vydlužitele při bezúročné zápůjčce. Peněžní zvýhodnění spočívá v tom, že zaměstnanec nemusí z této zápůjčky (nové označení pro půjčku dle NOZ) odvádět daň, resp. není předmětem daně.
 
Sociální výpomoc
Co se týká daňového posouzení, z úpravy § 6 odst. 9 písm. o) ZDP vyplývá, že od daně jsou osvobozeny příjmy do výše 500 000 Kč poskytnuté zaměstnavatelem jako sociální výpomoc zaměstnanci v přímé souvislosti s překlenutím jeho mimořádně obtížných poměrů v důsledku živelní pohromy, nebo ekologické či průmyslové havárie na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav. V jiných případech ale ZDP poskytnutí sociální výpomoci neosvobozuje, sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem z FKSP nejbližším pozůstalým jsou potom příjmem osvobozeným od daně v souladu s § 4 odst. 1 písm. k) ZDP.
Poskytnutí sociální výpomoci v jiných než uvedených případech potom bude představovat zdanitelný příjem zaměstnance.
 
Dary
Z daňového hlediska je problematika darů řešena v § 6 odst. 9 písm. g) ZDP, podle kterého je od daně z příjmů osvobozena hodnota nepeněžního bezúplatného plnění poskytovaného z FKSP, a to až do úhrnné výše 2 000 Kč ročně u každého zaměstnance. Důležitá je tedy v tomto případě skutečnost, že i přesto, že vyhláška o FKSP umožňuje poskytování peněžních darů, ZDP osvobozuje pouze nepeněžní bezúplatná plnění, to znamená, že peněžní dary představují u zaměstnance zdanitelný příjem. V praxi bývají častější peněžní dary, je tedy nutné nenechat se touto určitou odlišností právní úpravy zmást a peněžní dar správně zdanit.
Příklad
PO poskytuje zaměstnancům z FKSP dary při životních a pracovních výročích a při prvním odchodu do důchodu. Zaměstnanci si mohou zvolit, zda chtějí peněžní či nepeněžní dar.
První zaměstnanec obdrží dar k životnímu výročí 50 let ve výši 5 000 Kč, dar mu bude vyplacen peněžně. Tento dar podléhá v plné výši dani z příjmů a není od daně z příjmů osvobozen, není splněna ani podmínka nepeněžní formy, ani limit 2 000 Kč.
Druhý zaměstnanec obdrží nepeněžní dar k prvnímu odchodu do starobního důchodu ve výši 8 000 Kč. Tento dar je osvobozen od daně pouze do částky 2 000 Kč, částka 6 000 Kč je zdanitelným příjmem zaměstnance. Třetí zaměstnanec obdrží nepeněžní dar k pracovnímu výročí 25 let ve výši 2 000 Kč. Tento dar splňuje všechny podmínky (poskytnut v souladu s vyhláškou o FKSP, nepeněžní forma, hodnotový limit), dar je proto osvobozen u zaměstnance od daně z příjmů.
Cílem příspěvku bylo zrekapitulovat základní pravidla čerpání a tvorby FKSP platná v roce 2014 a upozornit na daňové souvislosti u zaměstnanců jako příjemců příspěvků z FKSP.
1) fond kulturních a sociálních potřeb
2) vyhláška Ministerstva financí ČR č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
3) vyhláškou č. 434/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
5) příspěvkové organizace
6) zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
7) zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
8) zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů