Dotazy a odpovědi: Daň z přidané hodnoty

Vydáno: 2 minuty čtení

Společnost s r. o. vydražila nemovitost. V její části (například objekt F) provozuje ubytovací služby, u kterých uplatňuje 15 % DPH. Tuto část v roce 2015 technicky zhodnotila s uplatněním plného nároku na odpočet. Technické zhodnocení vedlo k vytvoření bytových jednotek prohlášením vlastníka. Bytové jednotky společnost začala prodávat. K 31. 12. 2015 bylo prodáno cca 50 % těchto jednotek. Prodej považujeme za činnost osvobozenou od DPH bez nároku na odpočet - splňuje časový test od kolaudace. Prodané jednotky si ale společnost od nových vlastníků pronajímá a opět v nich provozuje ubytovací činnost s uplatněním 15 % DPH. Byla společnost povinna provést k 31. 12. 2015 úpravu odpočtu podle § 78 zákona (zřejmě v poměru podlahové plochy prodaných bytů k celkové ploše objektu F), když vlastně v těchto prostorách pokračuje v ekonomické činnosti podléhající DPH?

Daň z přidané hodnoty
Ing.
Václav
Benda
 
ODPOVĚĎ
Podle § 4 odst. 4 písm. d) zákona o DPH (zákon č. 235/2004 Sb.) se pro účely tohoto zákona dlouhodobým majetkem rozumí také obchodní majetek, který je technickým zhodnocením podle zákona o daních z příjmů. Podle § 78d odst. 1 zákona o DPH dojde-li u dlouhodobého majetku ve lhůtě pro opravu odpočtu daně k uskutečnění dodání zboží či poskytnutí služby, provede se úprava odpočtu daně, a to jednorázově.
V případě technického zhodnocení činí podle § 78 odst. 3 zákona o DPH lhůta pro úpravu odpočtu 10 let a počíná běžet kalendářním rokem, kdy bylo technické zhodnocení provedeno. Podle § 78d odst. 2 zákona o DPH se částka jednorázové úpravy odpočtu daně za kalendářní rok, ve kterém došlo k uskutečnění plnění (prodeji majetku), stanoví jako součin částky vypočtené podle § 78a odst. 1 nebo 4 a počtu roků zbývajících do konce lhůty pro úpravu odpočtu daně. Do počtu roků se započítává také rok, ve kterém je úprava odpočtu daně prováděna. Prakticky to znamená, že provedl-li plátce technické zhodnocení v roce 2015 a hned v tomto roce došlo k prodeji technicky zhodnocených jednotek, u něhož bylo uplatněno osvobození od daně podle § 56 zákona o DPH, je plátce povinen v posledním zdaňovacím období roku 2015 provést úpravu odpočtu daně, při které prakticky vrátí 10/10 uplatněného odpočtu z technického zhodnocení, tj. musí prakticky ve vztahu k prodaným jednotkám vrátit celý odpočet daně.
Uplatněné odpočty ve vztahu k jednotlivým jednotkám by měl rozpočítat např. podle poměru podlahových ploch. Skutečnost, že si prodané jednotky plátce následně pronajme pro svou ekonomickou činnost, nemá na povinnost provést úpravu odpočtu vliv.