Starobní důchodce, prohlášení a DPP

Vydáno: 3 minuty čtení

Fyzická osoby vedoucí daňovou evidenci má dva zaměstnance, jednoho na pracovní poměr a druhého - starobního důchodce na dohodu o provedení práce do 10 000 Kč. Může podepsat Prohlášení, kde neuplatní slevu na dani na poplatníka, resp. žádnou slevu? V § 38 písm. k) ZDP 1) jsem nenašel žádný zákaz této možnosti. Jestliže může podepsat Prohlášení, tak předpokládám, že se bude srážet zálohová daň a posílat na FÚ za oba zaměstnance dohromady, je to tak? Jde mi o to, aby se nemusela posílat za jednoho zaměstnance zálohová daň a za druhého srážková daň, na konci roku pak dvě Vyúčtování daně.

Starobní důchodce, prohlášení a DPP
Jaroslava
Křížová
Odpověď:
Podle ustanovení § 6 odst. 4 ZDP jsou příjmy zúčtované nebo vyplácené plátcem daně samostatným základem daně pro zdanění daní vybíraných srážkou podle zvláštní sazby daně, jedná-li se o příjmy plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč, a zaměstnanec u tohoto zaměstnavatele nepodepsal prohlášení k dani podle § 38k odst. 4,5 nebo 7.
Pokud poplatník - zaměstnanec podepsal do 30 dnů od nástupu do zaměstnání (a každoročně do 15. února běžného roku) výše uvedené prohlášení, zaměstnavatel srazí podle § 38h odst. 4 zálohu na daň. Poplatník může podepsat prohlášení k dani na stejné zdaňovací období kalendářního roku pouze u jednoho plátce daně a tuto skutečnost musí také v prohlášení uvést.
Nic nebrání tomu, aby prohlášení k dani podepsal též poplatník, který vykonává práci na základě dohody o provedení práce, pokud nemá podepsáno prohlášení u jiného plátce daně. Prohlášení může podepsat i poživatel starobního důchodu, který v současném zdaňovacím období nemá případný nárok na žádnou slevu na dani, a jeho příjmy budou tedy zdaňovány oprávněně zálohovou daní. Plátce daně bude podle § 38h odst. 10 ZDP odvádět úhrn sražených záloh na daň za oba poplatníky nejpozději do 20. dne po uplynutí kalendářního měsíce, v němž povinnost srazit zálohy vznikla.
Povinností plátce daně, který ve zdaňovacím období zúčtoval nebo vyplatil příjmy ze závislé činnosti je podat svému místně příslušnému správci daně do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku (při podání elektronicky je lhůta pro podání do 20. března) vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vybírané srážkou formou záloh.
Upozornění:
Podle § 38j odst. 9 má plátce daně povinnost podávat vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti, včetně příloh, i v případě, že mu v průběhu zdaňovacího období nevznikla povinnost odvádět úhrn sražených záloh správci daně, a to z důvodu poskytnutí slev na dani podle § 35ba nebo daňového zvýhodnění.
1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“)

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů