KPI ve státní správě - management a systém řízení, 2. část

Vydáno: 16 minut čtení

V sérii článků o využívání KPI ve státní správě jsme se dosud věnovali podstatě měření výkonů, konstrukci a interpretaci ukazatelů, účetnímu základu vstupních dat a informací. To všechno je bez diskusí velmi důležité a nezbytné k tomu, abychom mohli konstruovat skutečně efektivní systém řízení. Navazujeme na 1. část příspěvku v č. 5/2014 časopisu UNES.

KPI ve státní správě - management a systém řízení 2.část
Ing.
Tomáš
Kemmler
 
Změny na managerských místech
Politické tlaky na personální obsazení managerů OSS budou obrovské. A tím také tlaky na případné změny. Manager OSS ale musí mít nejen sociální, ale především výkonnostní jistotu, že nebude muset podléhat v řízení OSS politickému nátlaku.
Takovou jistotu nelze získat jinak, než skutečně efektivním souborem měřené a pravidelně hodnocené výkonnosti.
Současné teze a návrhy Služebního zákona
směřují k tomu, aby byli „superúředník“ i jednotliví úředníci chráněni před politikem, ale už
vůbec neřeší otázku toho, aby byl politik chráněn před nevýkonným úředníkem.
To je ovšem minimálně stejně důležité. Rozhodně nestačí navrhovaná „úřednická zkouška“, klíčovým nástrojem musí být permanentně měřená výkonnost. Politik totiž může být ve svých velmi dobrých a prospěšných snahách omezen tím, že jeho aparát nebude schopen plnit úkoly a dosáhnout cílů. Odpovědnost se potom bezezbytku rozplyne ve slovním ping pongu mezi Generálním ředitelstvím státní správy, státním tajemníkem (nebo jak se bude manager jmenovat) a politickou representací. K plné profesionalitě správy OSS je tedy zcela nezbytné dosáhnout toho,
že sociální a profesní jistotou úředníka je jeho výkonnost,
první podmínkou potom samozřejmě je, aby tato výkonnost byla vůbec identifikovatelná, tj. měřená.
Orgán SMaSS by měl být správcem a výkonným orgánem systému řízení OSS. Protože to bude orgán fungující mimo politickou representaci je i formálně zaručeno, že bude moci (a smět) využívat pouze nepřímé nástroje řízení. V praxi tedy celou soustavu KPI pro každý řízený subjekt a nebude jich málo. Současně bude muset mít přístup k zadání, které politická representace stanoví. To samo o sobě bude vynikající nástroj nepřímého řízení -bude existovat soubor definovaných a měřitelných cílů.
(Rajská hudba pro ucho voliče - podobný soubor měřitelných parametrů bude povinnou součástí volebního programu!!! - jen si představte, že bychom volili podle měřitelného základu místo vágních slibů).
Poznámka
Celý postup a soubor navrhovaných ukazatelů volebního programu byl publikován na portálu www.danarionline. cz pod názvem „Controlling volebních slibů“ dne 11.4.20121).
Změna obsazení managerského místa tak musí být nezávislá na konkrétní politické representaci a naopak musí být přímým důsledkem ztráty výkonnosti (produktivity). To je ovšem velmi složité zadání. Kdo tedy může managera odvolat a kdo určí jeho nástupce? Jedině SMaSS nebo podobný orgán. Je ovšem možně představit si, že ke jmenování (změně) během probíhajícího volebního období bude potřeba kontrasignace politické representace.
 
Státní podniky a management
V článku se věnujme pouze managerům OSS, ale naprosto stejný problém je ve státních podnicích. Tam je ovšem konstrukce souboru KPI daleko jednodušší, lze ji odvodit od celých systémů, určených pro komerční sféru. Měření a růst produktivity zdrojů je tam určitě nezpochybnitelný a může (a měla by) to být podmínka cenotvorby tam, kde je státním zájmem pracovat s regulovanou cenou. Platí to bez výjimky i pro podniky, řízené magistrátem, nebo podniky polostátní.
Kvalifikovaný odhad zdrojů „utopených“ v neproduktivitě státních podniků ukazuje na částku cca 30-50 miliard ročně.
To rozhodně není málo a je s podivem, že tyto prostředky dosud nikomu nechybí.
Poznámka
Odhad je postaven na zpracování ekonomiky sedmi náhodně vybraných státních podniků v dekádě 2001-2010 - vypočtená ztráta z neproduktivity je celkem 106 miliard za deset let.
Podrobnější informace na webu „Neviditelný pes“ pod názvem „106 miliard vylétlo oknem“
2).
 
Příprava a průprava managementu
Za rozhodující je ale potřeba považovat skutečně kvalitní a dlouhodobou přípravu na výkon takové funkce.
Dovolíme si tvrdit, že manager OSS (v širším slova smyslu management, tedy zahrneme minimálně i střední management OSS) je zvláštní disciplína managementu.
A to nejen v užším významu řízení specifické organizace, ale také v souvislosti se společenským postavením a “veřejností„ výkonu funkce.
SMaSS bude mít za úkol obsazovat managerská místa skutečně kvalifikovanými lidmi, a ty si musí umět také připravit. Popustíme-li uzdu fantazii (ale opravdu jen trochu) naskýtá se tu obrovská příležitost ke spolupráci s vysokými školami, uplatnění absolventů atd. (viz Závěr). Zahrneme-li do těchto úvah i státní a magistrátní podniky, je to už výkonný systém.
SMaSS nebude ovšem školou, bude organizátorem.
Manager se ale musí učit a vzdělávat kontinuálně. To dnes ví každý. Bude to platit i pro managery ve státní správě. Nejen tedy prvotní kvalifikace, ale také systém permanentního vzdělávání a tréninku bude jednou z podmínek úspěšnosti celého systému. A platí to také pro střední managery.
Jednou z akcí, která by tomu rozhodně pomohla, je společné hodnocení výsledků.
Jednou za rok by se měli všichni manageři (a ne tím, že pošlou své zástupce) zúčastnit akce (přibližně víkendový workshop) „Hodnocení výkonnosti OSS“.
Bude to skutečně managerská akce, politická representace tam může být maximálně v roli pozorovatele. A výsledky tohoto hodnocení budou veřejné, to bude také efektivní kontrola práce SMaSS.
Nad identifikovanými nedostatky je potom už v podstatě dost jednoduché organizovat další potřebné zvyšování kvalifikace. Běžná hospodářská praxe má opravdu mnoho takových nástrojů, postupů a také subjektů, které se tomu věnují. Na úrovni OSS to nebude jiné, jen jde o to, aby to byl systémový nástroj a ne
ad hoc
nekoordinované aktivity.
 
Řízení a vedení lidí
Úplný a domyšlený systém řízení s KPI přímo nabízí a zakládá další, podrobnější metodiku řízení uvnitř každé OSS (controllingové postupy a nástroje). Manager se skutečně může (a měl by) rozdělit o svěřenou pravomoc.
Nástroje měření „Správně a včas“ a práce s náklady pracovního komfortu jsou k tomu přímo určeny.
Řídit podřízené pomocí KPI však nelze, není-li celý systém na nejvyšší úrovni skutečně správně domyšlen a implementován.
Nelze totiž členit a delegovat pravomoci, které nejsou přesně vymezeny a jejichž využití není naprosto nepochybně měřeno.
Po účinném delegování pravomocí a odpovědností se potom může manager věnovat tomu nejcennějšímu, a to
je dlouhodobé vedení lidí v intencích poslání a strategie OSS.
Zatím je to spíše hudba budoucnosti, ale ne zas až tak vzdálené. Vedení lidí k tomu, aby měřená a dosahovaná výkonnost byla jejich základní sociální jistotou (a nikoliv nějaký služební zákon, konstruovaný
a priori
jako obrana před politickou zvůlí) je úkol skutečně dlouhodobý, v podstatě nekonečný (permanentní).
Hospodářská praxe ale ukazuje, že sebevědomý manager, jehož sebevědomí je odvozeno od prokazatelně (tj. měřením doložených) velmi dobrých výsledků, je doslova pokladem každého hospodářského subjektu.
A nebude to jinak ani v OSS. Takové sebevědomí ovšem nelze získat v systému, který je založen na potřebě poklonkovat politickému šéfovi, kterého navíc mohou za pár týdnů odvolat.
 
Systém managementu
V předchozích článcích na téma KPI ve státní správě jsme volali po tom, aby KPI nebyly považovány za samostatný systém, ale aby byly vnímány jako součást jakéhosi daleko většího systému a souboru pravidel a vztahů. Nepochybným základem takového systému bude schopnost efektivně dovodit odpovědnost.
Veškeré nástroje měření, ukazatele a požadované hodnoty nebudou nic platné, pokud nenastane skutečně efektivní reakce v případě nežádoucích výsledků.
Za opravdu managerský systém lze považovat pouze systém, který zaručuje reakci na měřené nechtěné stavy. V tomto článku máme dvě hladiny základních kompetencí:
Orgán SMaSS - bude permanentně hodnocen podle celkové efektivity obsazení managerských míst ve státní správě (přimlouvám se, aby ihned od začátku byly zahrnuty i státní podniky). Nástrojem bude domyšlený a konstruovaný systém na podkladě Balanced scorecard.
Rozhodujícím vztahem je:
SMaSS řídí managery
Manager státní správy - bude permanentně hodnocen podle úplného sytému KPI, sestaveného na základě měření výkonnosti konkrétního subjektu. Nástrojem bude úplný systém controllingu. Rozhodujícím vztahem je:
Manager řídí produktivitu zdrojů OSS a státních podniků
Metodologie Balanced scorecard i úplného systému controllingu jsou připraveny a dnes jsou s nimi i dostatečné zkušenosti z hospodářské praxe.
Poznámka
K využití se nabízí i celé velké systémy Projektového managementu například EPMS, PRINCE2, PMBOK, které mají spoustu aplikací u nás i v celém světě a jsou rozhodně dostatečně „mohutné“, aby stačily na zadání „řídit OSS“.
Je třeba ale důrazně upozornit, že tyto metody předpokládají, že v řízených subjektech a projektech existují běžné nástroje řízení
(například právě KPI, inteligentní a přesné kalkulace, jednoznačně určené a dodržované modely kompetencí, a především měřitelná a skutečně také měřená výkonnost a produktivita zdrojů).
V naší současné praxi je tedy zavedení takových systémů značně iluzorní a rozhodně nelze doporučit, aby se s těmito metodami začínalo dříve, než budou všechny podmínky splněny.
 
Typický vývoj ukazatelů KPI
Závěrem se pokusme určit, jak by se asi mohla jednotlivá kriteria úspěšnosti managera OSS vyvíjet a jak stanovit požadované hodnoty a trendy v soustavě KPI.
Přímé výkonové ukazatele - ukazatele fyzických výkonů
Jedná se o ukazatele typu „počet“, např. počet studentů, důchodců, nemocnic, stanic lékařské pohotovosti a rychlé záchranné služby, počet policejních stanic atd. (bude jich asi opravdu hodně). Požadované hodnoty jsou jednoznačně záležitostí úspěšné predikce a hlavně politických rozhodnutí. Je tedy jasné, že
všechny tyto ukazatele budou v požadovaných hodnotách určeny politickou representací, a budou z hlediska řízení OSS tvořit zadání.
Je samozřejmě možné a žádoucí, aby se manager OSS, nebo státního podniku na predikcích podílel a účinně spolupracoval, ale rozhodnutí a také odpovědnost je na politicích.
Ukazatele se jmenovatelem „cena existence A“ (hlavně v souvislosti s nemovitostmi, doba životnosti třeba i 10-30 let, v drtivé většině mimo aktuální kompetenci managera)
Tyto ukazatele musí mít stoupající trend (odpovědnost managera), ale rozhodně mohou mít jednorázové klesavé skoky (jednorázové ovšem ve smyslu „během roku nebo i dvou“). Takový skok - mohutné investice do samotné existence - bude také mj. dost závislý na metodice účtování rozpracovaných, nedokončených investic a také prodeji nepotřebných majetků. Ukazatele v období skokové změny budou hodnoceny zvlášť a ve většině případů proti chtěným hodnotám, přechodně tedy nikoliv proti trendu. V období těsně po skokové změně budeme očekávat rychlejší růst (investici děláme proto, aby produktivita vzrostla) později, mezi skokovými změnami lze požadovat mírně stoupavý trend. Hodnotit se ale bude především úspěšnost politických rozhodnutí.
Ukazatele se jmenovatelem „cena existence B“ (investice s dobou životnosti cca 3-6 let)
I zde budeme tolerovat občasný, ale daleko mírnější klesavý skok, ale rozhodně ne delší než jeden až dva kvartály. Jinak je ovšem stoupavý trend jasným požadavkem a je měřením skutečně efektivního vybavení subjektu k tomu, aby mohl produktivně pracovat.
Trvalejší pokles (jeden rok a více) je signálem k rychlému odvolání managera,
protože utrácí dlouhodobé prostředky, aniž by dbal na jejich využití a může nadělat opravdu hodně škody. Hlavními ukazateli budou výkony/odpisy, výkony/nájem, výkony/fixní aktiva a ev. výkony/dlouhodobá cizí pasiva.
Ukazatele se jmenovatelem „cena výkonu AA“ (cena práce vyjádřená osobními náklady i službami)
Zde je požadavek permanentního růstu už mimo diskusi a sledovat jej budeme s vyšší frekvencí než jeden rok. Pokles je v zásadě nepřijatelný. Výjimku bude tvořit zásadní změna, vyplývající z koncepčního zadání z politické úrovně (sloučení nebo rozdělení agend OSS, nebo celých OSS, ale také zásadní změna předmětu podnikání státního podniku).
Excelentní příležitost se zde nabízí v práci s pohyblivou složkou mezd managementu - smí být vyplacena (odvozena) pouze do výše, která zaručí neklesající hodnotu všech takových ukazatelů.
Konstrukce pohyblivé složky mezd bude tedy zárukou trendu těchto ukazatelů a současně elitním nástrojem motivace v neposlední řadě také velmi dobrým nástrojem konstrukce rozpočtů v těchto položkách.
Ukazatele se jmenovatelem „cena výkonů BB“ („Náklady pracovního komfortu“ - náklady pro každodenní výkon práce)
U těchto ukazatelů je už stoupající trend zcela rozhodující podmínkou. I zde se dají konstruovat závislosti a nástroje řízení tak, aby náklady pracovního komfortu nebyly při neplnění výkonnosti v plné výši k dispozici, ale hlavní smysl spočívá v tom, aby sama OSS hledala výkony (a jejich růst), kterými by náklady pracovního komfortu ospravedlnila.
Celý postup vede k tomu, aby se bezhlavě nešetřilo „ať to stojí, co to stojí“, ale
aby se při rozumné nákladovosti výrazně zvýšila výkonnost.
Tato sdružená položka se také výborně hodí pro další členění pravomocí a odpovědností uvnitř OSS, zejména k měření produktivity zdrojů na úrovni středního managementu.
Ukazatele typu „cena výkonů V“ (variabilní, tedy normovatelné náklady)
Tato sada ukazatelů bude mít velmi jednoduché měření a hodnocení. Norma a její stanovení je jednoznačně politickým zadáním (jedná se vždy o tzv. mandatorní výdaje) a jednoduše musí být plněna přesně. Každá odchylka je špatně. Klíčem k řízení bude určení hodnot fyzických výkonů (viz první odstavec této části).
 
Závěr
Zdá se, že myšlenka využití KPI ve státní správě nemá v podstatě žádný “teoretický„ problém. Nástrojů, vhodných k její realizaci je opravdu dost, jsou prakticky ověřené a vyzkoušené. Bylo by jen žádoucí, aby se kompetentní lidé obrátili k hospodářské praxi.
Výběr a řízení managerské struktury bude určitě nejdůležitějším prvkem celého záměru „KPI ve státní správě“.
A čím méně politického vlivu, tím lépe.
V delší praxi takového systému si lze dokonce docela dobře představit i určitou specializaci už na vysokých školách s domyšlenou praktickou částí výuky.
Příklad
Každý mananager, a to i ve státních podnicích, má svůj „poradní orgán“, složený ze skupiny studentů a pedagoga - výuka „lerning by doing“ - se současnou hlubokou kontrolou práce managerů (zkuste tunelovat jakoukoliv organizaci s tlupou studentů v zádech). Změny a příprava zásadních rozhodnutí by byly připravované na základě permanentní práce takových skupin, a dále seminárních, diplomových, ale i doktorských prací. To jistě nevznikne „zítra“, ale je to záležitostí roků a ne zas až tak mnoha.
Shrneme-li celou sérii článků o využití KPI, můžeme identifikovat hlavní nebezpečí asi takto:
-
Neschopnost a neochota politické representace stanovit poslání a základní
kompetence
OSS v měřitelných parametrech.
-
Polovičatost a nedomyšlenost, zbrklé zavedení nějakých KPI jen proto, že je to moderní.
-
Nedostatečné, nebo zcela absentující měření výkonnosti a extrémní důraz na snižování nákladů bez měření jejich produktivity.
-
Příliš politických vlivů a tlaků ve fázi vzniku celého systému.
-
Očekávaný „protitlak“ ze strany OSS, kde je doslova zahnízděn obrovský alibismus.
Naopak přínosy budou obrovské:
-
Samotný požadavek růstu produktivity zdrojů a jeho dosažení representují nejen úspory (určitě několik miliard ročně), ale hlavně smysluplnou konstrukci a kontrolu vlastních rozpočtů OSS a státních podniků.
-
Stabilitu kvalifikovaného a kvalitního managementu OSS a státních podniků, založenou na výsledcích a ne na legislativních omezeních. Jde o desítky miliard ročně.
-
Měřené a požadované výsledky práce OSS a státních podniků zaručí úsporu aktuálně alokovaných prostředků státního rozpočtu (zde už jde o mnoho miliard ročně), a to jak na příjmové, tak na výdajové straně)
-
Efektivitu a produktivitu dlouhodobě alokovaných prostředků státního rozpočtu - investic do infrastruktury a výkonu práce státní správy (přínosy směřují už přímo do rozvoje životní úrovně a hospodářského prostoru, asi mimo možnosti kvantifikace odhadu v tomto článku), jde o trvalý růst životní úrovně obyvatelstva.
Nebezpečí tedy nejsou malá, ale přínosy obrovské a nezpochybnitelné. Před státní správou stojí úkol ne menší, než skutečně hluboká strategická změna. Jednou ale bude muset nastat, a proto nelze než popřát celému systému státní správy, aby plně pochopila, že:
změna je především příležitost.
1 KEMMLER, Tomáš, 2012. Controlling volebních slibů. [on-line]. Dostupné na: http://www.danarionline.cz/blog/detail-prispevku/ articleid-999-controlling-volebnich-slibu.
2 KEMMLER, Tomáš, 2012. EKONOMIKA: 106 miliard vylétlo oknem. [on-line]. Dostupné na: http://neviditelnypes.lidovky.cz/ ekonomika-106-miliard-vyletlo-oknem-d52-/p_ekonomika.aspx?c=A120809_211300_p_ekonomika_wag.

Související dokumenty