Svazek obcí, účtování o dohadu přijetí dotace

Vydáno: 3 minuty čtení

Svazek obcí zažádal o dotaci na nákup kontejnerů pro členské obce. Obce poslaly na účet svazku zálohy ve výši 100% na tento nákup: MD 231/D 472. Faktura za kontejnery: MD 558/D 321 (jednotlivé kontejnery jsou v ceně do 40 000 Kč). Platba faktury: MD 321/D 231 (položky, par. a další znaky neuvádím). Zařazení majetku: MD 028/D 088, Smlouva o dotaci: MD 942/D 999 90% (dotace bude ve výši 90% ceny a dojde v roce 2014). K 31.12.2013 dohad ve výši 10% vlastnického podílu: MD 388/D 672. Rok 2014 - došlá dotace: zrušení podrozvahy MD 999/D 942 (90%), příjem na účet MD 231/D 348 (90%), zaúčtování do výnosů MD 348/D 672 (90%), zrušení dohadu MD 472/D 388 (10%), vratka obcím MD 472/D 231 (90%). Dotaz: Když pominu uvádění účel. znaků - paragrafu, položky, nástroje, zdroje - bude účtování v pořádku? Neměla by se vytvořit dohadná položka k 31.12.2013 ještě i na výši dotace 90%, když už máme smlouvu (přišla 12/2013)? Takto mám totiž zaúčtováno k 31.12.2013 do nákladů celou fakturu na kontejnery a proti tomu pouze 10% výnos - myslím, že by se měly náklady a výnosy rovnat. (Zaúčtování 10% dohad jsem provedla na základě odpovědi, kterou zaslala jedna členská obec na www.obecuctuje.cz.)

Svazek obcí, účtování o dohadu přijetí
dotace
Blažena
Petrlíková
Odpověď:
Dotaz se týká většího počtu problémů, které nejsou v textu dostatečně objasněny. Jedná se o několik účetních případů a více smluvních vztahů. Bez znalosti obsahu smluv a ostatních souvisejících dokumentů a dokladů není možné podat vyčerpávající odpověď.
Doporučujeme obrátit se na účetního poradce a předložit mu před započetím konzultace k prostudování všechny dotčené dokumenty (smlouvu o dotaci, žádost o dotaci, kdo je poskytovatelem
dotace
, zda
dotace
podléhá finančnímu vypořádání, smluvní ujednání mezi obcemi a DSO a další). Neuvádíte např. kdo bude vlastníkem kontejnerů, zda obce nebo DSO, která je právnickou osobou a může vlastnit tudíž majetek atd.
Jsme přesvědčeni, že takto komplikované právní vztahy mající přímý dopad na postupy účtování není možné řešit pouhým dotazem na poradnu Wolters Kluwer.
Z uvedených důvodů uvádíme pouze výčet souvztažností bez toho, že bychom měli jistotu, zda odpovídají vaší situaci, když neznáme podrobně obsah účetních případů shora uvedených a dokumenty s nimi souvisejícími.
Postupy účtování
Rok 2013
.....................................................................
MD/D
-
Přijaté zálohy od obcí .................................................. 231/455 (324)*)
-
Faktura dodavatele kontejnerů ........................................... 042/321**) (Kdo bude vlastníkem kontejnerů?)
-
Zařazení kontejnerů do užívání v pořizovací ceně 558/042 a současně ..... 028/088
-
Úhrada faktury dodavateli kontejnerů z účtu DSO ......................... 321/231
-
Dohadná položka ve výši žádané
dotace
................................... 388/671 (672?)
-
Žádost o dotaci (komu?) ................................................. neúčtuje se
-
Přijetí rozhodnutí o dotaci (příjemcem
dotace
je DSO?) .................. 942/999
Rok 2014
..................................................................................................................................
MD/D
-
Přijetí
dotace
ve výši 90% pořizovací ceny kontejnerů ............................................................................... 231/346 (348?)
-
a současně zrušení dohadné položky aktivní za předpokladu, že přijatá
dotace
došla v přiznané výši dle Smlouvy o dotaci ...... 346 (348?)/388
-
Převod kontejnerů do vlastnictví obcí, které poskytly zálohu?) ...................................................................... 088/028
-
Vyúčtování zálohy obcím, resp. vrácení zálohy ve výši 90% ceny kontejnerů a současně ve výši
dotace
přijaté ve prospěch DSO ... 455 (324)/231
-
Zůstatek zálohy 10% proúčtování nároku DSO na refinancování do 100% pořizovací ceny kontejnerů ...................................... 348/672
-
a současně proúčtování 10% zálohy poskytnuté obcemi ........................................................................... 455 (324)/348
*) Nelze použít účet 472 jak uvádíte v dotazu, pokud obce na účet DSO poskytly zálohovou platbu proto, aby předfinancovaly výdaj na nákup kontejnerů do doby, než obdrží DSO dotaci z veřejného rozpočtu (neuvádíte ovšem kdo je poskytovatel
dotace
, ani kdo je konečným příjemcem
dotace
). Jestliže budou zálohy poskytnuté obcemi DSO vyúčtovány za dobu nejméně 12 měsíců (včetně), pak by měl být použit účet 324. Pokud budou zálohy obcím vyúčtovány za dobu delší než 12 měsíců, měl by být použit účet 455.
**)Pokud budou nakoupené kontejnery majetkem jednotlivých obcí, pak nechápeme, proč zavádí DSO pořizovací cenu kontejnerů na účet 082 a účtuje o ní s pomocí účtu 558. Tyto zápisy by připadaly v úvahu pouze tehdy, pokud by kontejnery zůstaly ve vlastnictví DSO. DSO by je pak následně např. formou zápůjčky poskytla obcím. Pak ovšem není jasné, proč obce poskytovaly zálohu na pořízení kontejnerů, když by nebyly jejich vlastníky. V případě, že by vlastníkem kontejnerů byl DSO, a obce by na předfinancování jejich pořízení poskytly prostředky, jednalo by se spíše o půjčku, resp. přechodnou finanční výpomoc, nikoliv o poskytnutou zálohu.

Související dokumenty