Nezaslaný příspěvek z Úřadu práce (ÚP) v roce 2009 na vytvoření pracovního místa

Vydáno: 1 minuta čtení

Příspěvková organizace (dále jen „PO“) zřízená ÚSC (škola) uzavřela v roce 2009 s Úřadem práce dvě dohody -Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku. Příspěvek byl poskytnutý na 3 pracovníky. Každý měsíc posílala PO na Úřad práce vyplněný tiskopis Vyúčtování mzdových nákladů (dále jen VPP) a na základě tohoto vyúčtování pak ÚP zasílal organizaci příslušnou dotaci, tzn. zpětně. Za měsíc říjen 2009 však PO příspěvek neobdržela. Při dotazování na důvod, proč nebyl PO příspěvek zaslaný, ÚP pouze telefonicky sdělil, že organizace neodeslala za daný měsíc VPP a právě z tohoto důvodu nebyl příspěvek vyplacený. PO zaslala kopii z deníku zaslané pošty, ale bohužel to pro ÚP bylo nedostatečné prokázání toho, že VPP bylo na ÚP doručeno. Zaměstnancům byla řádně za měsíc říjen mzda vyplacena a zaúčtována do nákladů MD 521, 524, 527, 549/D 331. Předpis dotace byl zaúčtovaný MD 348/D 691. V současné době je na účtu 348.007 vedená pohledávka vůči ÚP z titulu nezaslané dotace za měsíc říjen 2009 v částce 39 139 Kč. Jakým způsobem odúčtovat (zrušit) pohledávku z účtu 348.007 ve výši oněch 39 139 Kč a zároveň opravit (zrušit) výnosy na účtu 691, který nyní již neexistuje?

Nezaslaný příspěvek z Úřadu práce (ÚP) v roce 2009 na vytvoření pracovního místa
Blažena
Petrlíková
Odpověď:
Ve vašem případě se zřejmě jednalo o příspěvek podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, buď podle § 75, nebo podle § 113. Jestliže jste nesplnili podmínky vymezené v Dohodě o poskytnutí příspěvku, stanovené Úřadem práce, nárok na příspěvek, resp. pohledávka za Úřadem práce zanikla.
Zaniklou pohledávku zaúčtujete zápisem MD 557/D 348.007 v její jmenovité hodnotě. Zápis o vyřazení zaniklé pohledávky by měl být doložen vnitřním účetním dokladem, jehož přílohou bude rozhodnutí (dopis), kterým ÚP vyjádřil neposkytnutí příspěvku z důvodu neplnění podmínek v dohodě uvedených.
Výnosy na účtu 691 ovlivnily výsledek hospodaření v roce 2009. Zpětně není možné opravovat účetní záznamy v roce, za který byla již schválena zřizovatelem účetní závěrka (557-Náklady z vyřazených pohledávek).

Související dokumenty

Zákony

435/2004 Sb., o zaměstnanosti