Daňová uznatelnost členských příspěvků od roku 2014

Vydáno: 1 minuta čtení

Do roku 2013 jsme považovali za daňově uznatelné pouze příspěvky, které byly zákonnou povinností k provozování ekonomické činnosti (Lékařská komora, Advokátní komora). V ZDP se nyní v § 25 odst. 1 písm. zo) praví, že za daňově uznatelný náklad nelze uznat členský příspěvek příjemci, který je u tohoto příjemce osvobozen od daně. Znamená to tedy, že od roku 2014 - pokud nám příjemce příspěvku potvrdí, že členský příspěvek u něj podléhá dani z příjmu, můžeme tento členský příspěvek považovat za daňově uznatelný, i když není zákonem povinný? Přestalo tedy pro posouzení daňové uznatelnosti platit kritérium, zda je členství dané zákonnou povinností a kritériem je nyní § 25 odst. 1 písm. zo) a zároveň podmínka, že členství slouží k dosažení, zajištění a udržení příjmu, např. pro architekta Komory architektů, pro účetní kancelář Svazu účetních atd.?

Daňová uznatelnost členských příspěvků od roku 2014
Ing.
Petra
Konderlová
Odpověď:
Ano, daňová uznatelnost členských příspěvku se do 1.1.2014 změnila. Daňově neuznatelné jsou členské příspěvky, které jsou na straně příjemce osvobozeny od daně, jak správně píšete v otázce.
Dánově uznatelné jsou pak příspěvky, pokud splňují kritéria dle § 24 odst. 2 písm. d) viz výňatek ze zákona. Členský příspěvek je daňově uznatelným, pokud je poskytnut:
-
právnické osobě, pokud povinnost členství vyplývá ze zvláštních právních předpisů,
-
právnické osobě, u níž členství je nutnou podmínkou k provozování předmětu podnikání nebo výkonu činnosti,
-
placený zaměstnavatelem za zaměstnance v případě, kdy členství zaměstnance je podmínkou k provozování předmětu podnikání nebo výkonu činnosti zaměstnavatele,
-
organizaci zaměstnavatelů, nebo
-
Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů