Aktuální judikatura

Vydáno: 16 minut čtení
Aktuální judikatura
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory, a.s.
Stanovení daně pomůckami
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 11. 2015, sp. zn. 9 Afs 20/2015,
www.nssoud.cz
K předpisům:
Na správce daně jistě nelze při stanovení daně dle pomůcek klást natolik přísné nároky, aby měl do podrobností jasno v tom, jaký rozsah měla činnost daňového subjektu. Je totiž nutno si uvědomit, že ke stanovení daně dle pomůcek může dojít i tehdy, když daňový subjekt nesplní své povinnosti při dokazování jím uváděných skutečností v takovém rozsahu, že o jeho činnosti nejsou známy téměř žádné informace. Na druhé straně je nutno trvat na tom, aby představa o činnosti daňového subjektu byla vystavěna na racionálním podkladě, a to i tehdy, nespolupracuje-li daňový subjekt se správcem daně. Nelze totiž připustit, aby si v rámci stanovení pomůcek mohl správce daně libovolně zvolit, jaké činnosti daňový subjekt vykonával, a dle toho mu stanovit daň.
Správce daně stěžovatelem předložené doklady týkající se provozování penzionu vyhodnotil jako nedostatečné pro stanovení daně dokazováním. To však, neznamená, že by na základě obdobného hodnocení těchto podkladů v rámci stanovení daně na základě pomůcek mohl bez dalšího vycházet z toho, že stěžovatel provozovatelem penzionu nebyl. Uvedené plně odpovídá požadavku vtělenému do výše citovaného § 98 odst. 4 daňového řádu, aby daň stanovená dle pomůcek byla určená dostatečně spolehlivě. Úvahy o stěžovatelově činnosti pro účely stanovení daně pomůckami nelze totiž redukovat na otázku (ne)unesení důkazního břemene, jak je tomu v rámci dokazování.
Obecně platí, že rozporovat pomůcky lze pouze ve vztahu k výsledné daňové povinnosti, kdy toho lze nejspíše dosáhnout pouze skrze vyhledání jiného srovnatelného daňového subjektu, jehož daňová povinnost bude odlišná od srovnatelného daňového subjektu (pomůcek) správce daně. Je evidentní, že tento úkol je zpravidla nad síly každého daňového subjektu. Toho si je nejspíše vědom i Nejvyšší správní soud, v důsledku čehož stále častěji umožňuje, nad rámec svého vlastního výkladu, v ojedinělých případech rozporovat i jednotlivé pomůcky. Celkově je však nutno konstatovat, že stávající koncepce tak, jak ji zastává Nejvyšší správní soud, je ve své podstatě neudržitelná, jelikož staví daňový subjekt do neřešitelné situace. Lze tak očekávat, že Nejvyšší správní soud od ní upustí a do budoucna připustí rozporování jednotlivých pomůcek tak, aby byl skutečně dosažen cíl správy daní.
Vleklý postup k odstranění pochybností jako nezákonnost
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 12. 2015, sp. zn. 2 Afs 32/2015,
www.nssoud.cz
K předpisům:
Soud nemůže zamítnout žalobní námitky směřující proti délce a průběhu postupu k odstranění pochybností (dle § 89 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu) pouze s poukazem na to, že byly splněny zákonné předpoklady pro zahájení tohoto postupu. K nezákonnosti postupu k odstranění pochybností může vést i jeho excesivní délka či průběh. V takovém případě je úkolem krajského soudu v mezích žalobních námitek uvážit, zda vytýkané vady postupu k odstranění pochybností mohly mít za následek nezákonné rozhodnutí ve věci.
Je již obecně známým faktem, že postup k odstranění pochybností může trvat jen nezbytně nutnou dobu, zpravidla v řádu týdnů, maximálně několika málo měsíců. Stále však dobíhají řízení, kde správce daně tento časový rozsah překročil. Vyvstává tak otázka, zda jen tato skutečnost sama o sobě může být důvodem nezákonnosti výsledné daně. O tomto však na tomto místě ještě Nejvyšší správní soud nerozhodl, když celou věc vrátil krajskému soudu k dořešení. Do budoucna však lze očekávat, že se tato věc dostane Nejvyššímu správnímu soudu opět na stůl, kdy se k tomuto konečně vyjádří.
Opravy zřejmých nesprávností
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 8. 2015, sp. zn. 7 Afs 144/2015,
www.nssoud.cz
K předpisům:
Nejvyšší správní soud se plně ztotožňuje s názorem krajského soudu, že institut opravy zřejmých omylů a nesprávností formou opravného rozhodnutí nelze použít k nápravě jakýchkoliv pochybení a vad při vyhotovování správních rozhodnutí. Neslouží a ani nemůže sloužit k odstranění jakýchkoliv vad správních rozhodnutí - zde platebního výměru. Zvláště pak již ne takových vad, které by prizmatem zákona o správě daní poplatků měly za následek neplatnost opravovaného rozhodnutí (platebního výměru). Je tomu tak proto, že již ze samotné dikce tohoto ustanovení (§ 104 daňového řádu) plyne, že jej lze aplikovat pouze na zjevné omyly a nesprávnosti, tedy na údaje, které jsou jinak v napadeném rozhodnutí dostatečně podloženy zjištěními prokazujícími jejich správná znění. V žádném případě tímto rozhodnutím nelze měnit vlastní skutková zjištění, či již provedená právní hodnocení, na jejichž základě došlo ke stanovení daně, či jinak měnit obsah rozhodnutí, nebo doplňovat údaje, které jsou základními stavebními kameny opravovaného rozhodnutí (srov. § 32 odst. 2 a 3 zákona o správě daní a poplatků). Opačný postup by byl projevem libovůle správního rozhodování a popřením principů právního státu.
Správci daně občas zneužívají institut opravy zřejmých nesprávností k citelnějším zásahům do rozhodnutí, než zákon připouští. V této souvislosti proto Nejvyšší správní soud připomenul obsah pojmu zřejmé nesprávnosti tak, aby o tomto nebyly pochyby.
Námitky jako opravný prostředek
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 11. 2015, sp. zn. 7 Afs 131/2015,
www.nssoud.cz
K předpisům:
Závěr městského soudu, že námitky jsou opravným prostředkem
sui generis
, které je třeba vyčerpat před podáním žaloby, nemá oporu v platné právní úpravě.
Zde Nejvyšší správní soud posuzoval charakter námitek, zda tyto lze považovat za opravný prostředek v řízení před správním orgánem ve smyslu § 98 písm. a) SŘS, který je nutno před podáním žaloby vyčerpat. Přitom dospěl k závěru, že tomu tak není.
K charakteru svědeckých výpovědí
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 12. 2015, sp. zn. 9 Afs 189/2015,
www.nssoud.cz
K předpisům:
Obecně pak lze k návrhu na opakování svědecké výpovědi konstatovat, že přínosem jejího provedení může být to, že soud bezprostředně vnímá svědkovo sdělení společně s jeho nonverbálním projevem.
Svědecká výpověď je unikátní v tom, že umožňuje posuzovat nejenom samotné sdělení svědka, leč také způsob tohoto sdělení. Ten může napovědět mnohé o tom, zda je sdělení pravdivé či nikoliv. Tento charakter svědecké výpovědi je pak natolik významný, že je s to být důvodem pro opakování svědecké výpovědi před soudem. Naneštěstí však zejména správci tomuto nedostatečně věnují pozornost. V rámci protokolů zaznamenávají toliko samotný obsah sdělení, avšak k jeho způsobu se již nijak nevyjadřují. To znemožňuje v dalším řízení posoudit mj. otázku pravdivosti.
Dopady trestněprávního charakteru penále I.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 12. 2015, sp. zn. 2 Afs 186/2015,
www.nssoud.cz
K předpisům:
Z právě uvedeného je evidentní, že pro daňový subjekt je příznivější novější právní úprava podle daňového řádu, která zavádí nižší, jednoprocentní, penalizaci za deklaraci nesprávné výše daňové ztráty. V nyní projednávané věci však správce daně postupoval tak, že stěžovateli doměřil penále ve výši 5 % z částky dodatečně snížené daňové ztráty podle § 37b odst. c) zákona o správě daní a poplatků. Jak to ale plyne z usnesení rozšířeného senátu, je takový postup v rozporu s čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 a 7 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Ohledně povinnosti aplikovat tuto zásadu přes existenci ustanovení § 264 odst. 13 daňového řádu viz rozsudek ze dne 16. 12. 2015, č. j. 4 Afs 210/2014 – 70.
V nedávné době se Nejvyšší správní soud vyslovil v tom smyslu, že penále má trestněprávní charakter. Dopady tohoto převratného rozhodnutí jsou zde demonstrovány. Je-li daňový řád ohledně penalizace příznivější než právní úprava předešlá, je povinností správce daně použít právní úpravu příznivější stejně tak, jak se děje v trestním právu.
Dopady trestněprávního charakteru penále II.
Označení rozhodnutí
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 2. 2016, sp. zn. 6 Afs 15/2015,
www.nssoud.cz
K předpisům:
Správce daně v rozhodnutí vydaném za účinnosti zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu (po 1. 1. 2011), kterým daňovému subjektu předepisuje daňové penále z dodatečně snížené daňové ztráty dle § 37b písm. c) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, za období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2010, aplikuje při výpočtu výše penále sazbu penále podle pozdějšího zákona, je-li to pro daňový subjekt příznivější. Pokud správce daně tímto způsobem nepostupuje, je jeho rozhodnutí zatíženo vadou, ke které soud přihlédne z úřední povinnosti.
V nedávné době se Nejvyšší správní soud vyslovil v tom smyslu, že penále má trestněprávní charakter. Dopady tohoto převratného rozhodnutí jsou zde demonstrovány. Nadto je uvedeno, že k zohlednění příznivější právní úpravy je třeba přihlížet z úřední povinnosti. Znamená to tak, že taktéž soudy jsou povinny této skutečnosti věnovat pozornost, byť v žalobě či kasační stížnosti takováto námitka nezazněla.
Rozsah daňové kontroly po POPu
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 12. 2015, sp. zn. 4 Afs 238/2015,
www.nssoud.cz
K předpisům:
Při zahájení daňové kontroly po ukončení postupu k odstranění pochybností je proto správce daně vázán rozsahem důvodů představujících pochybnosti, jež i navzdory předcházejícímu postupu k odstranění pochybností přetrvávají – blíže viz níže odst. [38] tohoto rozsudku). V tomto ohledu se proto použijí obecná ustanovení upravující daňovou kontrolu, tzn. ustanovení § 85 až 88 daňového řádu.
Nejvyšší správní soud již dříve uvedl, že správce daně je oprávněn přejít z postupu k odstranění pochybností na daňovou kontrolu kdykoliv, vyžadují-li to podmínky řízení. Na tomto místě Nejvyšší správní soud vymezil rozsah takovéto kontroly. Ten musí být shodný s rozsahem přetrvávajících pochybností, potažmo předešlého postupu k odstranění pochybností. Správce daně tak není oprávněn přejít na kontrolu v širším rozsahu, než v jakém mu byl oprávněn dosud vést postup k odstranění pochybností.
Nekontaktní či neexistující dodavatel
Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 18. 12. 2015, sp. zn. 47 Af 15/2013,
www.nssoud.cz
K předpisům:
Za této situace je třeba opět připomenout výklad
relevantní
evropské judikatury, podle níž není přípustné, aby na základě vnitrostátní právní úpravy byl osobě povinné k dani odepřen nárok na odpočet DPH zaplacené za dodané zboží jen proto, že dodání zboží je vykazováno fakturou vystavenou dodavatelem, který je ne-existujícím subjektem nebo jehož skutečnou totožnost nelze určit, s výjimkou případu, kdy je prokázáno, že osoba povinná k dani věděla nebo musela vědět, že vykazované plnění bylo součástí podvodu na DPH (srov. rozsudek Soudního dvora ze dne 22. 10. 2015, ve věci C-277/14 PPUH Stehcemp sp. j. Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jaroslaw Stefanek proti Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi). Nelze-li podle zmiňovaného výkladu odepřít nárok na odpočet v případě faktury vystavené dodavatelem, který neexistuje nebo jehož totožnost nelze určit, tím spíš nelze odepřít nárok na odpočet v případě faktury vystavené subjektem odlišným (J. D.) od skutečného dodavatele (Š. S.).
Problematika dokazování plnění od nekontaktních dodavatelů je dlouhodobě oblastí, na které, zpravidla ve spojení s důkazní nouzí, troskotají spousty daňových subjektů. Přitom již existuje
judikatura
Soudního dvora EU, která v tomto hází pomyslné záchranné lano. Naše soudy však dosud odmítaly tuto jakkoliv zohlednit. První vlaštovkou tak budiž citovaný rozsudek krajského soudu, proti němuž ani nebyla podána kasační stížnost.
Povinnost důkazní v návrhu na obnovu
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 1. 2016, sp. zn. 1 Afs 226/2015,
www.nssoud.cz
K předpisům:
Podle § 118 odst. 3 daňového řádu musí být v návrhu na povolení obnovy řízení uvedeny okolnosti svědčící o jeho důvodnosti a o dodržení lhůty pro podání návrhu na povolení obnovy řízení. Daňový subjekt má tedy ve vztahu k důvodům pro povolení obnovy dle § 117 odst. 1 daňového řádu povinnost tvrzení. Ze zákona však již nevyplývá, že by byl daňový subjekt povinen také důvody obnovy prokázat, jak se domnívá žalovaný. Vzhledem k tomu, že stěžovatel neměl uvedené protokoly o výpovědi svědků v trestním řízení k dispozici, bylo dostatečné, pokud na tyto výpovědi pouze odkázal. Tím svou povinnost tvrzení důvodů obnovy řízení splnil. Bylo pak na správci daně, aby si příslušný trestní spis vyžádal a posoudil, zda výpovědi svědků představují nové skutečnosti, jež by mohly mít vliv na skutkový stav zjištěný v daňovém řízení. Bez tohoto postupu nemohl rozhodnout o zamítnutí návrhu na obnovu řízení, neboť nemohl vědět, zda důvody pro její povolení skutečně nejsou dány.
Pakliže daňový subjekt v návrhu na obnovu uvede pouze skutková tvrzení, aniž tyto podloží důkazními prostředky, nelze na takovéto podání nahlížet jako na vadné. A chce-li jej správce daně zamítnout, pak se musí prioritně s do úvahy přicházejícími důkazními prostředky sám seznámit či si je vyžádat. Bez toho se bude jednat o nezákonný krok.
Rozsah přezkumu obnoveného řízení
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 2. 2016, sp. zn. 5 Afs 99/2015,
www.nssoud.cz
K předpisům:
I. Rozsah prováděného obnoveného řízení dle § 120 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, není limitován důvody pro povolení řízení, ale předmětem řízení, resp. rozsahem původního řízení. Správce daně opětovně prověřuje a znovu v kontextu nových poznatků hodnotí veškeré důkazy týkající se konkrétní daňové povinnosti, stran které bylo obnovené řízení povoleno (nařízeno).
Dojde-li k obnově řízení, pak je oprávnění správce daně posuzovat daňovou povinnost v celé své šíři. Nelze tak argumentovat tím, že pouze v té části, kde byla obnova připuštěna, je právem správce daně se pohybovat. Uvedené bezpochyby platí potud, pokud se bavíme o jednání ve prospěch daňového subjektu. Jde-li však o postup v neprospěch daňového subjektu, pak je uvedené sporné. Přeci jen zásady právní jistoty a ochrany práv nabytých v dobré víře budou významně ovlivněny, jakmile správce daně např. v obnoveném řízení na návrh daňového subjektu (v jeho vlastním zájmu) nalezne okolnosti svědčící v neprospěch, v důsledku čehož daňový subjekt se po skončené obnově bude nacházet v ještě horší situaci, než před obnovou. Závěry Nejvyššího správního soudu proto nelze brát jako zcela obecné.
Prodloužení lhůty k doplnění kasační stížnosti
Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 3. 2016, čj. 7 Afs 4/2016-38,
www.nssoud.cz
K předpisům:
Lhůta k doplnění kasační stížnosti stanovená usnesením ze dne 14. 1. 2016, č. j. 7 Afs 4/2016-5, se prodlužuje o jeden týden ode dne doručení tohoto usnesení.
V tomto usnesení soud prodloužil lhůtu pro doplnění kasační stížnosti, byť se tak stalo mimo zákonný rámec. Stěžejní však je, že o prodloužení bylo žádáno z důvodu, že kasační stížnost si podal sám stěžovatel (člen statutárního orgánu měl právnické vzdělání), který posléze ve věci zaangažoval advokáta. V té době se však již lhůta pro doplnění kasační stížnosti chýlila ke konci, v důsledku čehož advokát požádal o prodloužení. To aby měl sám dostatek času na doplnění. Vyhověním tak dal soud najevo, že takovéto okolnosti jsou pro úspěšnou žádost dostačující.
Obiter dictum
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 2. 2016, sp. zn. 6 Afs 84/2015,
www.nssoud.cz
K předpisům:
Nejvyšší správní soud však podotýká, že tento závěr krajský soud vyslovil nad rámec potřebného odůvodnění (
obiter dictum
). Pro posouzení věci tak nebyl rozhodující. Polemizuje-li totiž stěžovatel toliko s právním názorem krajského soudu vysloveným o určité otázce jen
obiter dictum
, a nenapadá vlastní rozhodovací důvod, jako kasační důvody uplatňuje důvody jiné než uvedené v § 103 s. ř. s. (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 11. 2007, č. j. 8 As 52/2006 – 74). Taková kasační stížnost (nebo její část) je ve smyslu § 104 odst. 4 s. ř. s. nepřípustná. Správnost tohoto závěru krajského soudu tedy Nejvyšší správní soud neověřoval.
Obiter dictum
jsou ty části rozsudku, v kterých se soud vyjadřuje k okolnostem s případem ne zcela souvisejícími. Proto se takováto vyjádření označují jako „řečena z cesty“, což je volný překlad latinského sousloví. Obecně lze k těmto poznamenat, že zpravidla nenaplňují cíle, které do nich autor vkládá. Zpravidla totiž vedou k zatemnění výkladu, když není jasné, názor soudu v budoucnu skutečně převládne či nikoliv. Soudům tak lze pokud možno doporučit, aby se tomuto ve své rozsudkotvorné práci vyvarovaly.