Občanské sdružení a výplata podílů

Vydáno: 2 minuty čtení

Občanské sdružení má vysoký zůstatek v pokladně. Tento zůstatek je jen účetní, protože fyzicky tam skutečně není. Občanské sdružení hradilo některé náklady bez dokladů, takže teď nemá výdaje jak proúčtovat. Je možné nějaké rozdělení zisku jako ve společnosti s ručením omezeným? Podle mého názoru to nelze. Existuje tedy nějaké legální řešení, které by nám pokladnu vyrovnalo?

Občanské sdružení a výplata podílů
Ing.
Zdeněk
Morávek
Odpověď:
Předně je nutné zdůraznit, že úhrada výdajů bez odpovídajících účetních dokladů je významným porušením účetních předpisů. Jak vyplývá z § 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), účetní jednotky jsou povinny zachycovat skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví, účetními doklady. Účetní jednotky jsou povinny zaznamenávat účetní případy v účetních knihách pouze na základě průkazných účetních záznamů vytvořených na základě účetních dokladů. Bez řádného účetního dokladu nelze účetní transakci zaúčtovat, účetní doklad musí zároveň splňovat podmínky průkazného účetního záznamu v souladu s § 33a zákona o účetnictví. Pokud účetní doklady nelze doplnit ani dodatečně, což i tak je špatné řešení, ale třeba se jedná pouze o opomenutí či nedbalost a je možné je vyžádat dodatečně vzhledem k charakteru těchto výdajů, podle mého názoru nezbývá, než provést inventuru pokladny a pokladní hotovosti. Na základě této inventury bude vykázán pokladní schodek a ten by potom měl být řešen s hmotně odpovědnou osobou, případně s osobou, která je odpovědná za skutečnost, že finanční prostředky byly vyplaceny bez odpovídajícího účetního dokladu. Předpokládám, že inventurou bude zjištěn skutečný fyzický stav peněžních prostředků nižší než je stav účetní.
Žádné rozdělení zisku právní úprava občanských sdružení, po novu spolků, v žádném případě neumožňuje.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví