Nepeněžní plnění z prostředků spolku

Vydáno: 2 minuty čtení

Prosím o objasnění dopadu nepeněžního plnění pro členy spolku do daně z příjmů. Konkrétně se jedná o sportovní organizaci, která bude v průběhu roku 2014 pořizovat na své pro trenéry a děti (všichni jsou členy spolku) sportovní pomůcky, oblečení, obuv. Podléhá toto dani z příjmu fyzických osob? Je nějaký rozdíl, pokud spolek pořizuje vybavení z dotací nebo z vlastních zdrojů? A je možné použít pro příjemce osvobození podle § 10 odst. 3 písm. d) bod 4 ? A má toto nějakou souvislost s novým § 4 odst. 1 písm. k) bodem 2. ?

Nepeněžní plnění z prostředků spolku
Ing.
Miroslava
Nebuželská
ID 11078
Odpověď:
V případě, že spolek trenérům a dětem věci (sportovní pomůcky, oblečení, obuv) pouze nepůjčí, ale skutečně daruje, pak jde ze strany spolku o poskytnutý dar a ze strany fyzické osoby (trenéra, dítěte) jde o přijatý dar, tedy přijaté bezúplatné plnění. Od 1.1.2014 již bezúplatné plnění nepodléhá dani darovací, která byla k 31.12.2013 zrušena, ale podléhá dani z příjmů. Fyzická osoba musí v případě přijetí daru, tedy nabytí bezúplatného plnění, postupovat v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).
V ZDP přibylo několik částí věnující se osvobození bezúplatně nabytých příjmů, pro fyzické osoby jde zejména o § 4a a úpravy v § 4 a 10. Zmíněné ustanovení v § 4 odst. 1 písm. k) bod 2. osvobozuje příspěvky, tedy bezúplatně nabytá plnění od nadací, nadačních fondů a spolků, nicméně nesmí jít o zakladatele, členy, zaměstnance a jiné osoby blízké. Výjimkou u osob blízkých je pouze poskytnutí příspěvku na kompenzaci zdravotního postižení nebo sociálního vyloučení, což musí být dobře prokazatelné. Jiný příspěvek osobám blízkým, tedy i členům, nelze podle tohoto ustanovení osvobodit.
V tomto případě, kdy fyzická osoba, člen spolku, nabývá od spolku bezúplatné plnění, lze využít ustanovení § 10 odst. 3 písm. d), které upravuje obecná osvobození při přijetí bezúplatného plnění. V dotazu zmíněný bod 4. lze pro tento případ určitě použít, je třeba si pouze hlídat částku poskytnutého plnění.
To, zda spolek nabyl movitý majetek (vybavení) z
dotace
nebo jej pořizuje z vlastních prostředků pro zdanění na straně fyzické osoby, příjemce plnění, nerozhoduje. To je důležité pouze na straně spolku, která s tím podle finančního zdroje příslušně zachází ve svém účetnictví a ve svých daňových povinnostech.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů