Pohledávky v Dětském domově (PO zřizovaná ÚSC)

Vydáno: 3 minuty čtení

Zřizovatel ve Směrnici pro všechny zřizované příspěvkové organizaci (dále jen „PO“) určil, že nedobytnost pohledávky musí být řádně zdokladována, a že od vymáhání pohledávky lze upustit, jestliže je ze všech okolností zřejmé, že její vymáhání by bylo neúspěšné. Dětský domov podává na dlužníky návrh na exekuci, méně často trestní oznámení (dlužníci - rodiče jsou většinou nemajetní, pobírají dávky v hmotné nouzi - exekuce bývají neúspěšné). 1) Za jakých okolností může PO odepsat pohledávku? 2) Pokud je exekuce několik let neúspěšná a soudní exekutor vydá oznámení o bezvýsledném průběhu exekuce, je v pravomoci ředitele dětského domova souhlasit se zastavením exekuce? 3) Je možné upustit od vymáhání pohledávky bez návrhu na exekuci (trestní oznámení) jen na základě zdůvodnění ředitele dětského domova, pokud jsou dlužné částky nízké (pouze několik set korun)? 4) Je dětský domov oprávněn odepsat pohledávku jako nedobytnou v případě, že osoba dlužníka má již několik let neznámý pobyt a Policie ČR nevypátrá jeho pobyt (na základě podaného trestního oznámení pro zanedbání povinné výživy)? 5) Čím se může doložit odepsání pohledávky v případě úmrtí dlužníka?

Pohledávky v Dětském domově (PO zřizovaná ÚSC)
Ing.
Miroslava
Nebuželská
ID 11074