Návrh převodového můstku pro provedení transformace dosavadních PO na ŠPO

Vydáno: 34 minut čtení

Články zveřejněné v čísle 12/2013 a 1/2014 našeho časopisu UNES vzbudily nečekaný zájem širší (odborné) veřejnosti. Do redakce došla řada dotazů na kontakty či prameny pro bližší seznámení se s danou problematikou. Uvidí se, jak na danou problematiku bude reagovat a s touto problematikou se vyrovná zejména Ministerstvo školství ve spojení s novým obsazením klíčových pozic.

Návrh převodového můstku pro provedení transformace dosavadních PO na ŠPO
Ing.
Danuše
Prokůpková
auditor
, č. osvč. KAČR 0712
Prozatím se snažíme vyplnit určité metodické vakuum prostřednictvím našeho periodika.
Pro zachování určité kontinuity se v úvodu dnešního článku vrátíme k zásadním předpokladům pro uvažovanou změnu. Transformace dosavadních školských zařízení - příspěvkových organizací (dále jen „PO“) v novou organizačně-právní formu - školskou právnickou osobu (dále jen „ŠPO“) je umožněn podle části dvanácté § 125 odst. 1 až 5 a § 127 odst. 1 až 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) Tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2005. Bohužel nedošlo k úpravě některých důležitých navazujících předpisů. Máme za to, že způsobem dané transformace ŠPO neopouští hranici tzv. veřejných rozpočtů (veřejných institucí), i když již nepatří (alespoň prozatím) mezi vybrané organizace definované v § 1 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU“). Definice veřejně prospěšné společnosti není zatím v našem právním řádu definována. Možná vazba bude vyplývat společně s účinností nového občanského zákoníku, tj. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a nového zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, které nabyly účinnosti dne 1.1.2014.
Rámcové pokyny pro postupy transformace obsahuje „Metodický pokyn MŠMT“ z roku 2009 o sloučení a přeměně dosavadní organizačně právní formy (PO), ale bohužel neobsahuje podrobnější účetní postupy ani návody na zpracování převodového můstku, jako důležitého dokumentu, který bude průkazem (historickým) o provedené transformaci z pohledu bilanční kontinuity. V mezidobí od vydání tohoto pokynu až do dnešní doby došlo k reformě účetnictví a k řadě reformních kroků, které doprovází započatou reformu veřejných financí a projevily se především změnou jednotlivých ustanovení obecně příslušných právních předpisů. Sám proces probíhající účetní reformy předznamenal řadu významných odlišností v účetních postupech a záznamech v účetních databázích. Nejen z toho důvodu je nezbytné stanovit nová pravidla zpracování převodovému můstku.
Z toho důvodu a v rámci pomoci řešit včas problémy z praxe, se budeme dál věnovat problematice převodového můstku v dnešním článku. Jak jsme již připomínali na začátku, článek je pokračováním širších úvah již dříve zveřejněných. Metodický postup níže uvedený není a nemůže představovat závazné postupy. Je přesto zpracován s ohledem na zjišťované zakonservované problémy a se vztahem na platný právní rámec.
Odvozená kriteria by měla zohlednit hlediska, že:
-
účetní realizované postupy budou odpovídat požadavku, srozumitelnosti, úplnosti a správnosti ve smyslu a v souladu s ustanovením ZU,
-
použitá pravidla pro sestavení převodového můstku budou v souladu s ustanovením Vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané jednotky, (zejména příloha č. 1, 2, 5 a 7),
-
použitá pravidla budou v souladu s ustanovením Českých účetních standardů řady 7,
-
použitá pravidla pro sestavení převodového můstku budou v souladu s ustanovením vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví (dále jen „vyhláška č. 504/2002 Sb.“); upravené znění vyhlášky s platností od 1.1.2014 nemělo významný vliv na realizované postupy,
-
použitá pravidla budou v souladu s vybranými Českými účetními standardy řady 4.
 
Koncepce „Převodového můstku“
Převodový můstek je účetním záznamem, který bude trvalou součástí archivace účetních záznamů a bude dokumentem, který bude svědčit zachování bilanční kontinuity mezi původní PO a nově založenou ŠPO.
Návrh obecného doporučení ke způsobu zpracování je založen na systémovém přístupu, který zohledňuje následující hlediska vycházející z/ze:
-
Rozdílů ve vedení účetnictví mezi skupinou účetních jednotek - dosavadních PO, které jsou zahrnuty mezi tzv. vybrané organizace vyjmenované v § 1 odst. 3 ZU, a nově vzniklou ŠPO, která ve smyslu ustanovení § 139 uvedeného školského zákona je osoba, která vede účetnictví podle zvláštních právních předpisů. ŠPO je zařazena v rámci účetních jednotek podle zvláštního právního předpisu mezi jiné právnické osoby, jejichž hlavní činností není podnikání. Zřízení ŠPO spočívá v rukou dobrovolného svazku obcí, který je také vyjmenován ve zmíněném paragrafu ZU mezi vybranými organizacemi.
-
Rozdílů (případně příbuznosti) stanovených syntetických účtů Směrné účtové osnovy, platné v dosavadní PO, a nově stanovené Směrné účtové osnovy, která je obsahem „Přílohy č. 3 k vyhlášce č. 504/2002 Sb.“. Účetní jednotky využívající vyhlášku pro nevýdělečné organizace mají stanoveny závazně pouze účtové skupiny, volba syntetických účtů je na jejich uvážení.
-
S