Účtování cenných papírů a podílů u podnikatelů - 3. část

Vydáno: 20 minut čtení

Jak bylo konstatováno v předchozí části, pořízení cenných papírů, popřípadě podílů na s. r. o., je účtováno podle záměru účetní jednotky, s jakým je nakoupila. Pokud je záměrem účetní jednotky obchodování v krátkém časovém horizontu, tzn. do 12 měsíců od jejich pořízení (dále jen „k obchodování“), je o tomto nákupu účtováno prostřednictvím příslušného účtu účtové skupiny 25 – Krátkodobý finanční majetek.

Účtování cenných papírů a podílů u podnikatelů – 3. část
Ing.
Pavla
Strakošová
Ing.
Dagmar
Procházková
Ing.
Christian
Žmolík
 
Krátkodobý finanční majetek
Pro zachycení krátkodobého finančního majetku zřídí účetní jednotka v rámci účtové třídy 25 – Krátkodobý finanční majetek ve svém účtovém rozvrhu zpravidla základní syntetické účty pro cenné papíry, které určila k obchodování, např. účty 251-Majetkové cenné papíry k obchodování, 253-Dluhové cenné papíry k obchodování, 254-Podíly – ovládaná a ovládající osoba, 256-Dluhové cenné papíry se splatností do jednoho roku, držené do splatnosti. V kategorii krátkodobý finanční majetek jsou zařazeny rovněž takové cenné papíry, které účetní jednotka k obchodování neurčila, avšak nepředpokládá jejich držbu delší než jeden rok – zachycené například na účtu 257-Ostatní cenné papíry.
Podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), se podíly a cenné papíry oceňují pořizovacími cenami. Pořizovací cenou je cena, za kterou byl majetek pořízen, a náklady s jeho pořízením související. Součástí pořizovací ceny cenných papírů a podílů jsou podle § 48 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), náklady s pořízením související, například poplatky makléřům, poradcům a burzám. Součástí pořizovací ceny naopak nejsou zejména úroky z úvěrů na pořízení cenných papírů a podílů a náklady spojené s držbou cenných papírů a podílů. Ty, které byly nabyty bezúplatně, se oceňují reprodukční pořizovací cenou, což je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.
V praxi se nejčastěji setkáme s krátkodobými cennými papíry charakteru akcií (majetkové cenné papíry) a směnkami (diskontované dluhové cenné papíry).
Příklad 1
Pořízení akcií s úmyslem krátkodobého držení s cílem dosáhnout zisku z jejich následného prodeje (účet 251) – cenné papíry určené účetní jednotkou k obchodování
„Naše účetní jednotka“, obchodní
korporace
, pořídila 10 ks akcií v září 202x ve jmenovité hodnotě 2 500 Kč za jednu akcii. Tyto akcie byly pořízeny za účelem prodeje, a to do jednoho roku od jejich pořízení za 25 000 Kč. Za zprostředkování nákupu bylo obchodníkovi s cennými papíry zaplaceno 1 000 Kč. Pořizovací cena jedné akcie tedy činila 2 600 Kč.
Účtování v roce 202x:
Obsah účetního případu
MD
D
Nákup akcií určených účetní jednotkou k obchodování
25 000
259
379
Úhrada obchodníkovi s cennými papíry za nákup akcií (vedlejší náklad pořízení)
1 000
259
211
Úhrada za nákup akcií