Dotazy a odpovědi: Účetnictví

Vydáno: 5 minut čtení
Účetnictví
Ing.
Ivana
Pilařová
Od 1. 1. 2016 obsahuje v souladu § 25 vyhlášky č. 500/2002 Sb. položka III.3. Jiné provozní výnosy přijaté dary v provozní oblasti a inventarizační rozdíly. Podle bodu 5.1.1 ČUS 013 se o pořízení hmotného či nehmotného majetku účtuje ve prospěch 64 – Jiné provozní výnosy v případě daru.
Jak postupovat, pokud společnost obdrží v roce 2016 dar majetku či nalezne inventární přebytek ve formě majetku z hlediska účetnictví a daně z příjmů?
Předpokládáme, že je třeba majetek zaúčtovat na příslušný účet 04x. Jak účtovat protistranu – jednorázově do výnosů či v souladu s principem akruálnosti (neboť majetek se bude odepisovat) na účet 384 a časově rozlišovat po dobu, po kterou se odepisuje příslušný majetek?
Jak zohlednit dary majetku a inventární přebytky z hlediska daně z příjmů?
ODPOVĚĎ
Účtování a daňové promítání přijatých darů v roce 2016:
Z hlediska účetnictví se přijaté dary skutečně účtují do výnosů. Na MD bude zaúčtován dar v té podobě, jak byl získán, tj. peníze, materiál, dlouhodobý majetek, nebo, pokud není v provozuschopném stavu, pak nedokončený nehmotný majetek na účet 042. Na stranu D bude zaúčtován výnos.
O časovém rozlišení výnosu je možné účtovat pouze v případě, pokud je předem známo, k jakým nákladům se bude tento výnos vztahovat (musíme znát nejen titul časového rozlišení, ale i částku a období). Vztáhnout časové rozlišení výnosu proti době odpisování není podle mého názoru správné, předem stanovená doba odpisování není jistotou doby vzniku nákladů z titulu odpisů (může dojít k prodeji, zničení atd.), neznáme tedy období k časovému rozlišení a případ časově rozlišen nebude. Z hlediska daně z příjmů, pokud řešíme obchodní
korporace
, se výnos z darovaného majetku stane součástí základu daně bez úpravy základu daně.
Účtování a daňové promítání inventurních rozdílů na dlouhodobém majetku:
V případě inventurních rozdílů dlouhodobého majetku postupujeme podle ČÚS 007, bodu 3 odst. 3.1 písm. b). Účtování přebytků na dlouhodobém majetku je výjimkou z účtování do provozních či finančních výnosů. Návod k zaúčtování je dán bodem 3.5 písm. b) tohoto standardu. Přebytky na dlouhodobém hmotném majetku jsou účtovány stále stejným způsobem, tedy 022 (021)/082 (081), nikoliv do výnosů.
Zákon o daních z příjmů vychází při stanovení základu daně z účetnictví – nedochází tedy k žádnému ovlivnění základu daně. Na základě ustanovení § 27 ZDP je však majetek nabytý jako inventurní přebytek vyloučen z možnosti daňového odpisování.
V prvém roce pořídíme drobný hmotný majetek v hodnotě do 40 000 Kč. Nepočítalo se s tím, že se bude dále zhodnocovat. V dalším roce dojde k jeho zhodnocení. Jak dále účtovat, když:
-
zhodnocení je v částce menší než 40 000 Kč, ale v součtu s původní hodnotou obnos převýší hodnotu 40 000 Kč,
-
zhodnocení je v částce větší než 40 000 Kč? Samozřejmě se tím stává už dlouhodobým majetkem.
Přihlíží se k účtování v minulém roce nebo ne?
ODPOVĚĎ
Úvodem musíme vyjít z předpokladu, že na základě § 47 odst. 4 vyhlášky č. 500/2002 Sb. si daná účetní jednotka stanovila pro vznik dlouhodobého hmotného majetku limit 40 000 Kč. Tento limit pak beze změny platí i pro „vznik“ technického zhodnocení. Oba limity musí být stejné.
Na základě § 7 odst. 7 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Položka „B.II.1.2. Stavby“ a položka „B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory“ obsahuje mimo jiné také technické zhodnocení, a to od výše ocenění stanoveného rozhodnutím účetní jednotky (tj. od 40 000 Kč). Toto se vztahuje právě i na technické zhodnocení drobného hmotného majetku.
Účetní předpisy nikde nestanoví, že by se měl opravovat původní zápis o účtování nákupu drobného majetku. Dál bude evidováno a odpisováno jen jeho technické zhodnocení, pokud převýšilo hodnotu vzniku dlouhodobého hmotného majetku, což je také limit pro vznik samostatně evidovaného technického zhodnocení.
Výrobní firma má na skladě výrobky, které již nevyrábí ani neprodává, pouze je zapůjčuje zákazníkům po dobu, po kterou jsou jimi dříve zakoupené výrobky ve firmě v opravě. Je možné tyto výrobky zaúčtovat na vrub účtové skupiny 50 a ve prospěch účtové skupiny 12 a dále je evidovat jako drobný hmotný majetek?
ODPOVĚĎ
Domnívám se, že vyrobené výrobky neztratily charakter zásob. Pokud bychom dotyčnou věc, kterou takto zákazníkům půjčujeme, skutečně nakoupili a její hodnota by nepřesahovala limit stanovený účetní jednotkou pro vznik dlouhodobého majetku, byla by považována za „drobný hmotný majetek“, což je druh zásoby. V případě evidence variantou B, by skutečně došlo k jejímu jednorázovému zaúčtování do nákladů a to v momentě jejího pořízení.
Výrobky však takto (a za tímto účelem) pořízeny nebyly. Jedná se o zásoby vlastní výroby, které stále fyzicky existují a jsou na účtu výrobků evidovány.
V momentě, kdy dojde k jejich zničení, budou vyřazeny a to (v podmínkách roku 2016) proti účtu účtové skupiny 58 (nástupce zrušené skupiny 61).