Účetnictví a účetní závěrka obcí

Vydáno: 13 minut čtení

Rok se s rokem zase sešel a na naše obce opět čeká náročné období, kterým je nejenom provedení řádné inventarizace veškerého majetku a závazků, včetně jiných aktiv a jiných pasiv a skutečností zaúčtovaných na podrozvahových účtech, ale i sestavení řádné účetní závěrky a následně její schvalování schvalujícím orgánem.

Účetnictví a účetní závěrka obcí
Mgr.
Martina
Smetanová
členka výboru pro veřejný sektor KA ČR
Legislativa
*
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o účetnictví");
*
vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška o inventarizaci");
*
vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek (dále jen "vyhláška o schvalování");
*
vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška č. 410/2009 Sb.").
 
Inventarizace
Jednou z hlavních podmínek pro zabezpečení průkaz-nosti účetnictví je provedení řádné inventarizace. Tato povinnost je stanovena § 29 a 30 zákona o účetnictví. Požadavky na organizační zajištění a z