Dlouhodobý majetek u nestátních nevýdělečných organizací

Vydáno: 9 minut čtení

Problematika dlouhodobého majetku je u nestátních nevýdělečných organizací (dále jen „NNO“) upravena zákonem č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ “), vyhláškou č. 504/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví (dále jen „vyhláška č. 504/2002 Sb. “), ve znění pozdějších předpisů, a také prostřednictvím Českého účetního standardu č. 409 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Dlouhodobý majetek u nestátních nevýdělečných organizací
Ing.
Milena
Otavová
Ph.D.
Cílem příspěvku bude vymezit dlouhodobý majetek u NNO s ohledem na jeho zachycování a vykazování v účetnictví. Konkrétně bude zaměřen na členění dlouhodobého majetku, jeho oceňování, pořizování, odpisování, vyřazování z evidence a další problémy týkající se dlouhodobého majetku evidovaného NNO. V rámci příspěvku bude nastíněn jak účetní tak i daňový pohled.
 
Členění dlouhodobého majetku
Dlouhodobý majetek je součástí aktiv účetní jednoty, v rámci směrné účetní osnovy je evidován ve třídě 0. Mezi dlouhodobý majetek patří:
-
Dlouhodobý nehmotný majetek, evidován v rámci účtové skupiny 01.
-
Dlouhodobý hmotný majetek, evidován v rámci účtové skupiny 02 a 03.
-
Dlouhodobý finanční majetek, evidován v účtové skupině 06.
Základní charakteristikou dlouhodobého nehmotného majetku (dále jen „DNM“) je jeho nemateriální povaha. Jedná se o majetek s předpokládanou dobou použitelnosti vyšší než jeden rok a minimálně v ceně, jejíž spodní hranici účetní jednotka sama určila. DNM jsou chápány zejména nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva, drobný DNM1), ostatní DNM.
Dlouhodobý hmotný majetek (dále jen „DHM“) lze charakterizovat jako majetek, který má hmotnou podstatu a není určen pro jednorázovou spotřebu, ale jeho doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok. Patří mezi něj zejména pozemky bez ohledu na výši ocenění, umělecká díla, předměty a sbírky, stavby, samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technickoekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění stanovené účetní jednotkou, pěstitelské celky trvalých porostů, základní stádo a tažná zvířata, drobný DHM2).
Dlouhodobý finanční majetek nevyužívá účetní jednotka ke své činnosti, je využíván pro dosažení prospěchu v podobě určitých výnosů (např. přijaté dividendy) nebo v podobě jiného kapitálového zhodnocení.
Poznámka:
Položky drobný dlouhodobý nehmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek jsou určeny pouze pro majetek, který byl pořízen do 31.12.2002. Počínaje rokem 2003 je již tento majetek účtován přímo do nákladů.
Jak bylo výše uvedeno, je v kompetenci NNO stanovení limitu vstupní ceny pro zatřídění DNM a DHM mezi dlouhodobý majetek. Většina účetních jednotek si volí ocenění vyšší než 60 000 Kč pro DNM a vyšší než 40 000 Kč pro DHM. Tyto limity jsou totiž uváděny v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších příjmů, a pro účetní jednotky je tedy s ohledem na jednoduchost takto stanovená hranice výhodná.
Příspěvek se bude věnovat v následujícím textu pouze DNM a DHM.
 
Oceňování DNH a DHM
Pravidla pro oceňování majetku stanoví ZoÚ ustanovením § 24 a 25, dále v § 32 a 33 vyhlášky č. 504/2002 Sb. a částečně také ČÚS 409.
Na základě těchto ustanovení je možno oceňovat majetek následujícím způsoby:
-
Pořizovací cenou, tj. cena pořízení majetku a náklady, které souvisí s jeho pořízením. Jedná se o ocenění majetku nabytého za úplatu.
-
Reprodukční pořizovací cenou, tj. cena, kterou by byl majetek oceněn v době, kdy je o něm účtováno. Touto cenou oceňujeme např. majetek pořízený bezúplatně nebo majetek nově zjištěný a v účetnictví dosud neuvedený apod.
-
Vlastními náklady je oceňován majetek, který je vytvořen ve vlastní režii účetní jednotky.
Pro oceňování DNM a DHM pořízeného z
dotace
platí, že pořizovací cena nakupovaného majetku zahrnuje cenu pořízení a náklady s pořízením související v plné výši, tj. včetně ceny hrazené z
dotace
. Zde je patrný rozdíl ve srovnání s podnikatelskými subjekty, kde platí, že hodnota investiční
dotace
snižuje vstupní cenu pořizované investice.
 
Pořízení DNH a DHM
Dlouhodobý majetek lze pořídit zejména následujícími způsoby:
-
koupí od dodavatele,
-
vlastní činností,
-
bezúplatně, např. darem nebo se jedná o inventarizační přebytek,
-
kombinací uvedených způsobů.
Účtování o pořízení majetku je velmi podobné s účtováním majetku pořízeného podnikatelem. Rozdíly lze vysledovat převážně při bezúplatném nabytí majetku, a také při pořizování dlouhodobého majetku prostřednictvím investiční
dotace
.
 Účtování o pořízení dlouhodobého majetku  I-----I------------------------------------------------------I-------I-------I I Č. I Popis účetního případu                I MD  I  D  I I-----I------------------------------------------------------I-------I-------I I 1. I Pořízení koupí - přijatá faktura za stroj      I 042 I 321 I I-----I------------------------------------------------------I-------I-------I I 2. I Úhrada dodavateli z běžného účtu           I 321 I 221 I I-----I------------------------------------------------------I-------I-------I I 3. I Vlastní doprava stroje                I 042 I 622 I I-----I------------------------------------------------------I-------I-------I I 4. I Zařazení majetku do používání            I 022 I 042 I I-----I------------------------------------------------------I-------I-------I I 5. I Nákup pozemku na fakturu               I 031 I 321 I I-----I------------------------------------------------------I-------I-------I I 6. I Úhrada dodavatelské faktury (bod 5)         I 321 I 221 I I-----I------------------------------------------------------I-------I-------I I 7. I Bezúplatný převod (darování uměleckého díla, dar je I 042 I 901 I I   I určen na činnost obdarovaného)            I    I    I I-----I------------------------------------------------------I-------I-------I I 8. I Zařazení majetku (bod 7) do dlouhodobého majetku   I 032 I 042 I I-----I------------------------------------------------------I-------I-------I I 9. I Pořízení DHM ve vlastní režii            I    I    I I-----I------------------------------------------------------I-------I-------I I 9a. I Spotřeba materiálu                      I 501 I 112 I I-----I------------------------------------------------------I-------I-------I I 9b. I Náklady spojené s pořízením majetku         I 5xx I 32x I I-----I------------------------------------------------------I-------I-------I I 9c. I Spotřebované mzdové náklady             I 52x I 33x I I-----I------------------------------------------------------I-------I-------I I 9d. I Opotřebení techniky                 I 55x I 08x I I-----I------------------------------------------------------I-------I-------I I 9e. I Aktivace dlouhodobého majetku            I 04x I 62x I I-----I------------------------------------------------------I-------I-------I I 9f. I Zařazení dlouhodobého majetku do užívání       I 02x I 04x I I-----I------------------------------------------------------I-------I-------I
Pořízení dlouhodobého majetku z
dotace
V případě, že je dlouhodobý majetek pořizován z
dotace
je nutno upozornit na rozdílnost účtování investiční
dotace
ve srovnání s podnikatelskými subjekty.
Dotace
při pořízení dlouhodobého majetku NNO vstupuje do pořizovací ceny majetku a současně o výši
dotace
je navýšeno vlastní jmění. Při odpisování dlouhodobého majetku pořízeného prostřednictvím
dotace
, ať už plně, či částečně, se vychází z celkové pořizovací ceny. Na druhou stranu ale poměrná část odpisů připadající na dotaci současně zvyšuje výnosy (účtování je realizováno ve prospěch ostatních výnosů a na vrub vlastního jmění). V případě, že tedy bude majetek v plné výši financován prostřednictvím
dotace
, platí, že výše odpisů promítnuta v nákladech se rovná zúčtovaným výnosům. Výše uvedený způsob účtování odpisování majetku financovaného zcela nebo částečně z
dotace
vychází z ustanovení § 38 odst. 9 vyhlášky č. 504/2002 Sb., která uvádí:
„Při pořízení DNM, DHM a technického zhodnocení, pokud jsou částečně nebo zcela pořízeny z přijaté
dotace
, se vlastní jmění zvýší o částku ve výši přijaté
dotace
. V případě, že je takto pořízený majetek odpisován, postupuje se takto:
1.
stanoví se částka, která zvýší výnosy, a to z výše odpisů v poměru přijaté
dotace
a pořizovací ceny. V případě, že je majetek pořízen zcela z přijaté
dotace
, je tato částka rovna výši odpisů,
2.
sníží se výše vlastního jmění o tuto částku a
3.
současně se zvýší jiné ostatní výnosy o tuto částku.“
Příklad
Příklad na pořízení majetku prostřednictvím investiční
dotace
Celková pořizovací cena stroje činí 100 000 Kč. Část ceny stroje byla uhrazena z přijaté investiční
dotace
ve výši 70 000 Kč. V případě stroje se jedná o odpisovaný majetek, účetní jednotka stanovila odpisový plán podle životnosti stroje na 10 let formou rovnoměrných odpisů. Odpis byl tedy v částce 10 000 Kč za 12 měsíců užívání. Poměrná část odpisů připadajících na přijatou dotaci činí 7 000 Kč, poměrná část odpisů připadající na vlastní zdroje financování pořízeného majetku činí 3 000 Kč.
 I----I-----------------------------------------I-------------I-------I-------I I č. I Popis účetního případu         I částka v Kč I MD  I  D  I I----I-----------------------------------------I-------------I-------I-------I I 1. I 
Dotace
na pořízení investice (nárok) I 70 000 I 34x I 901 I I----I-----------------------------------------I-------------I-------I-------I I 2. I
Dotace
připsána na účet v bance I 70 000 I 221 I 34x I I----I-----------------------------------------I-------------I-------I-------I I 3. I Faktura od dodavatele za stroj I 100 000 I 042 I 321 I I----I-----------------------------------------I-------------I-------I-------I I 4. I Zařazení stroje do majetku I 100 000 I 022 I 042 I I----I-----------------------------------------I-------------I-------I-------I I 5. I Úhrada dodavatelské faktury I 100 000 I 321 I 221 I I----I-----------------------------------------I-------------I-------I-------I I 6. I Odpis stroje I 10 000 I 551 I 082 I I----I-----------------------------------------I-------------I-------I-------I I 7. I Snížení vlastního jmění o poměrnou část I 7 000 I 901 I 649 I I I odpisů připadající na pořízení z
dotace
I I I I I----I-----------------------------------------I-------------I-------I-------I
 
Odpisování DNH a DHM
Účetní odpisy jsou upraveny v § 28 ZoÚ. Majetek, který lze odpisovat, odpisují především ty účetní jednotky, které mají vlastnické právo k majetku. Účetní jednotky provádějí odpisování v souladu s účetními metodami. V případě NNO účetní metody odpisování stanoví § 38 a § 39 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Tato vyhláška také určuje majetek, který lze odepisovat. Dále je odpisování majetku upraveno ČÚS č. 406 v odst. 6. Sazby účetních odpisů si stanoví účetní jednotka např. z hlediska času, předpokládané doby upotřebitelnosti, případně ve vztahu k výkonům. DNM a DHM odpisují účetní jednotky na základě odpisového plánu nepřímo prostřednictvím účetních odpisů, které si stanoví účetní jednotky vnitřním předpisem. V účetnictví se odpisy zachytí na vrub účtu účtové skupiny 55 - Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek a ve prospěch příslušného účtu oprávek v rámci účtové skupiny 07 - Oprávky k DNM nebo 08 - Oprávky k DHM. Majetek lze odpisovat pouze do výše jeho ocenění v účetnictví, účetní odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
Jak je to s účetními odpisy a fondem reprodukce či jak správně vyřadit majetek se dozvíte v dokončení příspěvku na www.unes.cz.
1) Jedná se o nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je v částce 7 000 Kč a vyšší, přičemž nepřevyšuje částku 60 000 Kč, který byl pořízen nejpozději do 31. prosince 2002, a to až do doby vyřazení.
2) Jedná se o movité věci, případně soubory movitých věcí, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je v částce 3 000 Kč a vyšší, přičemž nepřevyšuje částku 40 000 Kč, který byl pořízen nejpozději do 31. prosince 2002, a to až do doby vyřazení.