Dlouhodobý majetek u nestátních nevýdělečných organizací

Vydáno: 9 minut čtení

Problematika dlouhodobého majetku je u nestátních nevýdělečných organizací (dále jen „NNO“) upravena zákonem č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ “), vyhláškou č. 504/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví (dále jen „vyhláška č. 504/2002 Sb. “), ve znění pozdějších předpisů, a také prostřednictvím Českého účetního standardu č. 409 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Dlouhodobý majetek u nestátních nevýdělečných organizací
Ing.
Milena
Otavová
Ph.D.
Cílem příspěvku bude vymezit dlouhodobý majetek u NNO s ohledem na jeho zachycování a vykazování v účetnictví. Konkrétně bude zaměřen na členění dlouhodobého majetku, jeho oceňování, pořizování, odpisování, vyřazování z evidence a další problémy týkající se dlouhodobého majetku evidovaného NNO. V rámci příspěvku bude nastíněn jak účetní tak i daňový pohled.
 
Členění dlouhodobého majetku
Dlouhodobý majetek je součástí aktiv účetní jednoty, v rámci směrné účetní osnovy je evidován ve třídě 0. Mezi dlouhodobý majetek patří:
-
Dlouhodobý nehmotný majetek, evidován v rámci účtové skupiny 01.
-
Dlouhodobý hmotný majetek, evidován v rámci účtové skupiny 02 a 03.
-
Dlouhodobý finanční majetek, evidován v účtové skupině 06.
Základní charakteristikou dlouhodobého nehmotného majetku (dále jen „DNM“) je jeho nemateriální povaha. Jedná se o majetek s předpokládanou dobou použitelnosti vyšší než jed