Svazkové školství - ano či ne?

Vydáno: 19 minut čtení

Tento článek si rozhodně neklade za cíl být fundovanou analýzou týkající se tolik diskutované reformy regionálního školství. Pouze se snaží sdělit pohled na ekonomickou problematiku venkovských škol z pozice zaujatého pozorovatele, kterému se jako optimální jeví jedno z nabízených řešení - zřízení svazkové školy.

Svazkové školství - ano či ne?
Ing.
Danuše
Prokůpková
auditor
č. osvč. KAČR 07
 
Malý historický exkurz
Z pohledu krátké historie stojí za připomenutí, že v roce 2003 (k 1.1.2003) - v době, kdy přešla většina škol a školských zařízení do právní subjektivity, platil zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních, středních a vyšších odborných škol, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), a v § 1 odst. 1 byly popsány možnosti zřízení škol a školských zařízení jako právních subjektů - příspěvkových organizací. Územní samosprávné celky - kraje a obce, jako většina zřizovatelů volily tuto možnost. Přínosem právní subjektivity pro školy měla být větší samostatnost v rozhodování o finančních a rozpočtových záležitostech, hospodaření s majetkem a samostatnost v rozhodování o pracovněprávních záležitostech. Právní subjektivita umožňovala rozvoj hospodářské činnosti a nakládání s hospodářským výsledkem a přinesla vznik samostatné právnické osoby, a tudíž i účetní jednotky. Pro územní samosprávné celky, kraje a obce, jako zřizovatele to ale současně znamenalo větší odpovědnost a větší nároky na provozní výdaje zřízené příspěvkové organizace. Pro zřizovatele a ředitele těchto příspěvkových školských organizací to také současně znamenalo a stále znamená vytvářet společně podmínky pro kvalitní vybavení tříd a odborných učeben, vybavení potřebnými učebními pomůckami pro kvalitní výuku a v neposlední řadě podmínky pro zájmovou mimoškolní činnost dětí, aby rodiče a zejména jejich děti měly zájem chodit právě na jejich školu. A to s cílem zajištění naplnění jednotlivých ročníků potřebným počtem žáků, který by zaručoval dostatečný normativní počet pedagogů k zajištění řádné výuky, na jejichž výplaty by nemusela obec doplácet, a který by vytvářel předpoklady pro nižší neinvestiční (provozní) náklady na jednoho žáka.
 
Reforma nutná?
V rámci diskusí o reformě financování regionálního školství panuje snad všeobecná shoda v tom, že rušení ven