Dotazy a odpovědi: Daň z přidané hodnoty

Vydáno: 11 minut čtení
Daň z přidané hodnoty
Ing.
Václav
Benda
Jak postupovat v souvislosti s kontrolním hlášením u Dokladu o použití?
Podle platebního kalendáře platím každý měsíc zálohu na plyn. Jako fyzická osoba podnikám v části rodinného domu, 55 % ploch je vytápěných pro firemní potřebu. Měsíční platbu za plyn dle platebního kalendáře zaeviduji do DE a DPH. Ačkoliv částka je pod 10 000 Kč, tak v případě platebního kalendáře platba vstoupí do kontrolního hlášení do oddílu B2.
K výše uvedenému daňovému dokladu pak vystavím Doklad o použití. Cenu bez DPH (osobní spotřebu) eviduji zvlášť na Seznamu osobní spotřeby, kterou v DAP uvedu ke zdanění. Jak a kam začlenit cenu bez DPH a DPH z Dokladu o použití (45 % z 3 000 Kč)?
Poměrný koeficient vytápěných firemních ploch 55 % vychází z vytápěných firemních ploch, které jsou neměnné, každý rok se vytápí tyto stejné plochy, a proto žádné roční vypořádání DPH neprovádíme.
Vstoupí údaje z Dokladu o použití do oddílu A4 nebo A5? Východiskem byla platba z platebního kalendáře. A budu do kontrolního hlášení k tomuto záznamu uvádět nějakou speciální poznámku nebo odkaz?
ODPOVĚĎ
Předepsané údaje o uplatnění nároku na odpočet daně vykazuje plátce v části B.2 nebo B.3 kontrolního hlášení. Pokud ve smyslu § 75 odst. 2 zákona o DPH plátce uplatní při pořízení plynu, který používá jak pro ekonomickou činnost, tak i pro osobní potřebu, plný nárok na odpočet daně, vzniká mu povinnost přiznat daň na výstupu podle § 13 odst. 4 zákona o DPH ve vztahu k části plynu spotřebovaného pro osobní potřebu. Podle § 32 zákona o DPH je v tomto případě daňovým dokladem doklad o použití, na němž je třeba uvést sdělení o účelu použití. Podle metodiky GFŘ ke zpracování kontrolního hlášení se údaje z dokladu o použití promítají vždy do části A.5 kontrolního hlášení, tj. uvádí se pouze základ daně a daň v příslušné sazbě daně, a to bez ohledu na výši částky uvedené na dokladu o použití.
Soukromá osoba prodává 2 stavební pozemky také soukromé osobě-nepodnikateli. V prvém případě má majitel pozemek ve vlastnictví 5 let a ve druhém případě 3 roky. U obou pozemků jsou ke hranicím zavedeny inženýrské sítě. Vztahuje se na tento prodej osvobození dle § 56 zákona o DPH?
ODPOVĚĎ
Při prodeji stavebního pozemku není z hlediska osvobození od daně podle § 56 zákona o DPH podstatná lhůta od jeho nabytí. Jedná-li se o prodej stavebního pozemku ve smyslu jeho definice v § 56 odst. 2 zákona o DPH, který je podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona o DPH předmětem DPH, nelze uplatnit osvobození od daně podle § 56 odst. 1 zákona o DPH a jedná se o zdanitelné plnění v základní sazbě daně 21 %. Podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona o DPH je předmětem daně dodání zboží, včetně dodání nemovité věci (např. stavebního pozemku), jedná-li se dodání za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku. Pokud prodávající, který prodává uvedené stavební pozemky, je neprodává jako osoba povinná k dani v rámci své ekonomické činnosti, není jejich prodej předmětem DPH, přestože se na ně nevztahuje osvobození od daně podle § 56 odst. 1 zákona o DPH.
Otázka ke splnění podmínek pro použití zjednodušeného postupu při dodání zboží uvnitř území EU formou třístranného obchodu (§ 17 zákona o DPH).
Z vyjádření finanční správy: podle § 17 odst. 4 písm. b) musí prostřední osoba pořídit zboží od prodávajícího v členském státě kupujícího s cílem následného dodání zboží kupujícímu v tomto členském státě.
Český plátce figuruje jako prostřední osoba, kupuje zboží od německého dodavatele a zboží je přepraveno z DE přímo kupujícímu v Bulharsku, přepravu zajišťuje (nese konečné náklady) bulharský kupující.
Finanční správa ale namítá, že v tomto případě, kdy přepravu zajišťuje až kupující, nejsou naplněny podmínky třístranného obchodu, neboť komentáře z odborné literatury nezohledňují závěry rozsudků týkajících se principu klidových a průběžných dodávek a definice intrakomunitárního dodání a pořízení zboží ve věci C-245/04 EMAG Handel (6. 4. 2006) a C-430/09 Euro Tyre.
Pokud zajišťuje přepravu kupující, pak prostřední osoba (český plátce) nemůže uskutečnit pořízení zboží ze státu prodávajícího do státu kupujícího (intrakomunitární pořízení zboží), ale uskuteční jej přímo sám kupující. Pouze jedna z dodávek může být dodávkou, které je možno přiřadit přepravu zboží a určit místo jejího uskutečnění dle § 7 odst. 2 zákona o DPH (dodání s přepravou), přičemž právě a pouze tato transakce může být považována za intrakomunitární dodání a intrakomunitární pořízení zboží – tedy vždy pouze jedna v případě prodeje téhož zboží v řadě za sebou, kdy jsou všechna dodání zboží splněna pouze jednou přepravou dle § 7 odst. 2 zákona o DPH.
Tedy když je více účastníků v řadě za sebou pouze při jedné dopravě, pořízení zboží z jiného členského státu a dodání zboží do jiného členského státu lze přepravu přiřadit pouze „jedné dvojici“ a zbývající jsou dodávkami „klidovými“ (bez přepravy dle § 7 odst. 1).
Pokud by byla přeprava přiřazena druhé dvojici (český plátce – bulharský kupující), pak by prodávající (německý dodavatel) nemohl uplatnit osvobození (§ 64 zákona o DPH), protože by šlo o dodání bez přepravy v DE (klidové, nikoliv průběžné) a český plátce jako prostřední osoba by nepořizovala zboží v zemi kupujícího (Bulharsko).
V tomto případě český plátce kupuje zboží (bez přepravy) v Německu a z Německa uskutečňuje intrakomunitární zboží do Bulharska (pravděpodobně) s povinností se v Německu registrovat k DPH (obdoba § 6c odst. 3 zákona o DPH) a nemůže být v postavení prostřední osoby dle § 17 zákona o DPH.
Nebrání provedení (zajištění) přepravy kupujícím zjednodušenému postupu dle § 17?
ODPOVĚĎ
Souhlasím s názorem finanční správy, který odpovídá výše uvedeným judikátům Soudního dvora Evropské unie. V § 17 zákona o DPH a ani v čl. 141 směrnice o DPH, tj. v ustanoveních, která upravují pravidla tzv. zjednodušený postup v třístranném obchodu, není sice výslovně předepsáno, kdo z účastníků tohoto obchodu může zajišťovat přepravu zboží, aby byly splněny podmínky pro osvobození od daně pro prostřední osobu, ale tyto podmínky jsou skutečně dovozovány z uvedených judikátů Soudního dvora Evropské unie. Základním principem zjednodušeného postupu při dodání zboží uvnitř území EU formou třístranného obchodu je osvobození od daně při pořízení zboží prostřední osobou v členském státu, do kterého je zboží přímo dopraveno ze země prodávajícího. Třístranným obchodem je podle § 17 odst. 1 zákona o DPH obchod, který uzavřou tři osoby registrované k dani ve třech různých členských státech a předmětem obchodu je dodání téhož zboží mezi těmito třemi osobami s tím, že zboží je přímo odesláno nebo přepraveno z členského státu prodávajícího do členského státu kupujícího. Pokud by přepravu zboží z členského státu prodávajícího zajišťoval kupující, nebyly by podmínky pro aplikaci zjednodušeného postupu při dodání zboží uvnitř území EU formou třístranného obchodu splněny.
Z judikátu Soudního dvora EU v kauze C-254/04 EMAG totiž vyplývá, že v případě, že dvě po sobě následující dodání téhož zboží, uskutečněná za protiplnění mezi osobami povinnými k dani, které jednají jako takové, zakládají jedno odeslání nebo jednu přepravu tohoto zboží uvnitř Společenství, toto odeslání nebo přeprava může být přičtena pouze jednomu z obou dodání a pouze toto dodání bude osvobozeno od daně jako intrakomunitární dodávka zboží.
Pouze místo dodání, které zakládá odeslání nebo přepravu zboží uvnitř Společenství, je určeno podle příslušného článku směrnice o DPH, jemuž odpovídá § 7 odst. 2 zákona o DPH, tj. považuje se za něj místo v členském státě, v němž se toto odeslání nebo přeprava začíná uskutečňovat. Místo jiného dodání je určeno v souladu s příslušným článkem směrnice o DPH, jemuž odpovídá § 7 odst. 1 zákona o DPH, tj. považuje se za něj místo nacházející se v členském státě, v němž se zmíněné odeslání nebo přeprava začíná uskutečňovat, nebo v členském státě, v němž se zmíněné odeslání nebo přeprava končí, podle toho, zda je toto dodání prvním nebo druhým ze dvou po sobě následujících dodání. Takové dodání je tedy chápáno jako dodání zboží bez přepravy, které nemůže být chápáno jako intrakomunitární dodání zboží a dodavatel z něj musí přiznat daň v zemi, kde je toto místo plnění.
V uvedeném případě to tedy skutečně znamená, že pokud by přepravu zboží od prodávajícího z Německa zajišťoval kupující z Bulharska, dodání zboží německou firmou českému plátci by bylo bez přepravy s místem plnění v Německu a německý dodavatel by nemohl uplatnit osvobození od daně jako při intrakomunitárním dodání zboží. Fakturovat by tedy zboží českému plátci včetně německé DPH a až český plátce by uskutečňoval intrakomunitární dodání zboží z Německa do Bulharska a musel by se zřejmě v této souvislosti registrovat jako plátce daně v Německu.
Z Číny máme dovoz zboží prostřednictvím DHL. Za zboží jsme předem čínskému dodavateli zaplatili 120 dolarů.
Při výpočtu výše základu daně jsme se setkali se dvěma odlišnými způsoby výpočtu. Jak tedy počítat správný základ daně do Přiznání DPH?
Mám doklad – Informaci o výši celního dluhu. Celní dluh byl vyměřen dle JSD ve výši 0 Kč. Nikde není vyčíslena celková hodnota pro základ daně, ani na ř. 47 Celního prohlášení není nic uvedeno.
1. výpočet
120 dolarů × celní kurz = 2 913,12 Kč (údaje z Informace
o výši celního dluhu)
+ dopravné CZK 100 % 5 267 Kč (z Informace o výši celního
dluhu)
------------------------------------------------------------------------------
tj. 8 180,12 Kč
2. výpočet základu daně
základ pro výpočet cla 6 603 Kč (údaje z Informace o výši celního dluhu)
+ (dopravné CZK 100 % – Dopravné ORG: HKG 70 %) 1 580 Kč (z Informace o výši
celního dluhu)
------------------------------------------------------------------------------
tj. 8 183 Kč
Ostatní náklady 0 Kč.
ODPOVĚĎ
Základem daně při dovozu zboží je obecně podle § 38 odst. 1 zákona o DPH součet základu pro vyměření cla, včetně cla, dávek a poplatků splatných z důvodu dovozu zboží a případné spotřební daně a dále vedlejších výdajů, které jsou vynaloženy při přepravě až do prvního místa určení v tuzemsku, pokud již nebyly zahrnuty do základu daně při výpočtu cla.
Ve vazbě na § 23 odst. 3 zákona o DPH musí tyto vedlejší výdaje, pokud již nebyly zahrnuty do základu daně při výpočtu cla, vypočítat plátce daně, který je povinen přiznat daň v daňovém přiznání. Pokud jsou tyto výdaje vyjádřeny v cizí měně, podle § 38 odst. 5 zákona o DPH se při jejich přepočtu na českou měnu pro účely stanovení základu daně při dovozu, použije kurz stanovený podle celních předpisů.
Z toho vyplývá, že v souladu se zákonem o DPH je podle mého názoru výpočet uvedený ve variantě 2.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty