Porušení rozpočtové kázně

Vydáno: 5 minut čtení

Několikrát jsem se setkala s různým postupem obcí (3. typu) u zjištěného porušení rozpočtové kázně (dále také „PRK“) u příjemců dotace z rozpočtu obce, příp. u příspěvkové organizace (dále jen „PO“). Dle ust. § 22 odst. 7 písm. a zákona č. 250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoRP“), o uložení odvodu a penále - u příjemců dotací z rozpočtu obce - rozhoduje u obce obecní úřad - kdo konkrétně? Proč je třeba, aby o PRK u PO rozhodoval zřizovatel - dle ust. § 28 odst. 8 ZoRP , je-li PRK nepochybné (např. u PO pořízení investic z provozního příspěvku zřizovatele)? Prosím o uvedení postupu, jak by obec při uložení odvodu a penále za PRK měla správně postupovat (u PO, u příjemců dotací) -„krok za krokem“.

Porušení rozpočtové kázně
JUDr.
Petr
Pospíšil
Ph.Dr,LL.M.
Až do 31.3.2009 ukládal odvod za porušení rozpočtové kázně ten orgán, který poskytl veřejnou finanční podporu, tedy zastupitelstvo obce (resp. rada obce), zastupitelstvo kraje (resp. rada kraje) a výbor