Porušení rozpočtové kázně

Vydáno: 5 minut čtení

Několikrát jsem se setkala s různým postupem obcí (3. typu) u zjištěného porušení rozpočtové kázně (dále také „PRK“) u příjemců dotace z rozpočtu obce, příp. u příspěvkové organizace (dále jen „PO“). Dle ust. § 22 odst. 7 písm. a zákona č. 250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoRP“), o uložení odvodu a penále - u příjemců dotací z rozpočtu obce - rozhoduje u obce obecní úřad - kdo konkrétně? Proč je třeba, aby o PRK u PO rozhodoval zřizovatel - dle ust. § 28 odst. 8 ZoRP , je-li PRK nepochybné (např. u PO pořízení investic z provozního příspěvku zřizovatele)? Prosím o uvedení postupu, jak by obec při uložení odvodu a penále za PRK měla správně postupovat (u PO, u příjemců dotací) -„krok za krokem“.

Porušení rozpočtové kázně
JUDr.
Petr
Pospíšil
Ph.Dr,LL.M.
Až do 31.3.2009 ukládal odvod za porušení rozpočtové kázně ten orgán, který poskytl veřejnou finanční podporu, tedy zastupitelstvo obce (resp. rada obce), zastupitelstvo kraje (resp. rada kraje) a výbor regionální rady regionu soudržnosti. Od 1.4.2009 (po zásadní novele ZoRP) o uložení odvodu a penále za PRK rozhoduje u obcí obecní úřad, u kraje krajský úřad, u regionální rady regionu soudržnosti úřad regionální rady, a to vždy v samostatné působnosti. Bude záležet na vnitřní organizaci každého jednotlivého úřadu, jakým způsobem a kdo rozhodne. Znamená to, že organizačním řádem či jiným vnitřním aktem je svěřena pravomoc konkrétnímu útvaru (pracovníkovi), aby vydal rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně, tedy vyhotovil platební výměr podle daňového řádu. Krajský úřad v přenesené působnosti přezkoumává rozhodnutí v případě, že je vydáno obecním úřadem, Ministerstvo financí přezkoumává rozhodnutí, které vydal Magistrát hlavního města Prahy nebo krajský úřad. Rozhodnutí je přitom přezkoumáváno vždy pouze z hlediska dodržování zákonnosti.
V praxi se osvědčil model, kdy příslušný útvar v rámci úřadu provádí předběžnou veřejnosprávní kontrolu, tedy připraví podklady pro rozhodnutí orgánů obce (kraje) o poskytnutí veřejné finanční podpory. Po rozhodnutí orgánů obce (kraje) pak stejný útvar úřadu, který připravil podklady pro rozhodnutí, připraví také smlouvu s příjemcem veřejné finanční podpory. Před vyplacením, popřípadě v průběhu splátkového vyplácení provádí stále stejný útvar (odbor, oddělení) průběžnou veřejnosprávní kontrolu. Pokud v rámci této kontroly zjistil podezření na porušení rozpočtové kázně, předá věc kontrolnímu útvaru, který vykoná následnou veřejnosprávní kontrolu. Z této kontroly je vyhotoven protokol s konstatováním, že se příjemce dopustil porušení rozpočtové kázně. Po splnění všech náležitých procesních úkonů (námitkování) je tento protokol předán útvaru, který je odpovědný za předepsání a vymáhání odvodu za PRK (v kopii je samozřejmě protokol předán útvaru, který podal podnět).
V praxi může nastat situace, kdy z jednoho dotačního titulu jsou poskytovány
dotace
jak PO zřizovaným územním samosprávným celkem (poskytovatelem), tak jiným právním subjektům, přičemž při stejném pochybení u PO o porušení rozpočtové kázně nepůjde, ale u jiného právního subjektu o porušení rozpočtové kázně půjde, a to včetně odvodu v plné výši poskytnuté
dotace
. Od 1.4.2009 je posuzování porušení rozpočtové kázně PO upraveno nově a rozdílně oproti porušení rozpočtové kázně (jinými) příjemci veřejné finanční podpory. Odvod za porušení rozpočtové kázně u PO je ukládán zřizovatelem ve výši neoprávněně použitých prostředků. Tady je nutno si uvědomit, kdo vykonává funkci zřizovatele - je to vždy (ve smyslu příslušných ustanovení obecního a krajského zřízení) rada obce, resp. rada kraje. V protokole z veřejnosprávní kontroly bude uvedeno zjištění, označeno, v jakém případě byla porušena rozpočtová kázeň a výše dotčených prostředků. Rada obce, resp. rada kraje, pak svým usnesením stanoví PO závazný ukazatel - odvod do rozpočtu zřizovatele [viz ust. § 28 odst. 6 písm. c) ZoRP]. Není tedy vydáván žádný platební výměr, nepostupuje se podle daňového řádu. PO neplatí penále za případné prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně.
Od 30.12.2011, kdy došlo k další významné novelizaci ZoRP, je nutné rovněž zkoumat původ peněžních prostředků
dotace
. U prostředků, které zřizovatel obdržel ze státního rozpočtu, z rozpočtu státního fondu, z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti nebo z Národního fondu za účelem, aby je na základě svého rozhodnutí poskytnul právnické nebo fyzické osobě, se již nepostupuje podle ust. § 28, ale podle ust. § 22 ZoRP, tedy stejně jako u jiných právních subjektů.
Uložit PO odvod za porušení rozpočtové kázně může zřizovatel nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy porušení zjistil, nejdéle však do tří let ode dne, kdy k porušení došlo. Pokud tedy zřizovatel provádí následné veřejnosprávní kontroly u svých PO v určitých delších lhůtách, pak postih za porušení rozpočtové kázně mnohdy nemusí nastat z důvodu
prekluze
. Ostatním právním subjektům lze odvod uložit do 10 let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž došlo k porušení rozpočtové kázně.