Odvod za porušení rozpočtové kázně

Vydáno: 2 minuty čtení

Odvod příspěvkové organizace (dále jen „PO“) zřizované územním samosprávným celkem (dále jen „ÚSC“) za porušení rozpočtové kázně PO obdržela usnesení od svého zřizovatele - Platební výměr za porušení rozpočtové kázně (použila prostředky grantového projektu v rozporu se stanoveným účelem). Odvod byl nařízen následovně: Zřizovatel ukládá příjemci odvod do rozpočtu kraje ve výši 150 000 Kč. Povinnost platby odvodu byla částečně splněna nevyplacením předmětné části dotace ve výši 10 000 Kč v rámci žádosti o platbu dne xx.x.xxxx. Zbývající část odvodu 140 000 Kč je příjemce povinen zaplatit ve lhůtě 30 dnů od doručení rozhodnutí. PO zaúčtovala: Schválená dotace = MD 346/D 672: 300 000 Kč. Rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně MD 542/D349: 150 000 Kč. Odvod z běžného účtu a zápočet závazku a pohledávky MD 349: 150 000 Kč/D 346: 10 000 Kč + D 241 (140 000 Kč). Použití rezervního fondu k úhradě odvodu MD 413/D 648: 150 000 Kč. Nedošlo ke snížení účtu 672, dojde ke snížení další zálohy. Je účetní postup PO správný?

Odvod za porušení rozpočtové kázně
Blažena
Petrlíková
ID dotazu 10119
Odpověď:
Pokud jsme správně pochopili poněkud méně přehledně formulovaný dotaz, pak níže uvádíme řešení, které je celkem v souladu s Českým účetním standardem č. 703 Transfery, ve znění platném od 1.1.2013. Níže uvedený způsob účetních zápisů nemusí být jediným řešením a nijak nenahrazuje platné právní předpisy k účetnictví PO.
 I----I--------------------------------------I------------I---------I---------I I Č. I    Popis účetního případu     I Částka  I  MD  I  D  I I----I--------------------------------------I------------I---------I---------I I 1. I předpis pohledávky na transfer    I 300 000 Kč I  348  I  672  I I----I--------------------------------------I------------I---------I---------I I 2. I přijetí 1. zálohy na transfer    I 290 000 Kč I  241  I  374  I I----I--------------------------------------I------------I---------I---------I I 3. I čerpání nákladů           I 300 000 Kč I účt.  I různé I I  I                   I      I tř. 5xx I účty  I I----I--------------------------------------I------------I---------I---------I I 4. I zúčtování 1. zálohy na transfer   I 290 000 Kč I  374  I  348  I I  I a) současně oprava výnosů z     I 10 000 Kč I  672  I  348  I I  I  transferu oproti pohledávce    I      I     I     I I  I b) včetně opravy výnosů oproti    I 140 000 Kč I  672  I  349  I I  I  závazku              I      I     I     I I----I--------------------------------------I------------I---------I---------I I 5. I oprava čerpání nákladů z transferu  I 140 000 Kč I  549  I účt.  I I  I na analytických účtech        I      I     I tř. 5xx I I----I--------------------------------------I------------I---------I---------I I 6. I odvod za porušení rozpočtové kázně z I 140 000 Kč I  349  I  241  I I  I účtu v bance             I      I     I     I I----I--------------------------------------I------------I---------I---------I I 7. I čerpání rezervního fondu ze zlepšení I 140 000 Kč I  413  I  648  I I  I výsledku hospodaření         I      I     I     I I----I--------------------------------------I------------I---------I---------I

Související dokumenty