Prodej obrazu v aukci

Vydáno: 3 minuty čtení

Nezisková organizace - občanské sdružení (dále jen "o.s.") vydává časopis výtvarného umění za přispění dotace Ministerstva kultury ČR. V letošním roce je dotace velmi nízká a existence časopisu je ohrožena. Pro zachování časopisu výtvarníci darovali o.s. umělecká díla. Byla uzavřena s výtvarníky darovací smlouva a o.s. podá přiznání k darovací dani dle § 20 odst. 4 zákona č. 357/1992 Sb. , o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, (osvobozené od daně). V darovací smlouvě byla vyčíslena hodnota daru, souhlas s jeho prodejem a částka převyšující hodnotu daru při prodeji bude použita na podporu časopisu. O.s. uspořádalo v červnu 2013 benefiční aukci na záchranu časopisu a v aukci prodali umělecké díla. O.s. je plátce DPH. Obraz - dar hodnota dle darovací smlouvy 5 000 Kč - účtováno MD 032/D 900, prodej přes aukční síň 7 000 Kč. Aukční síň si účtuje provizi 10% z prodané částky 700 Kč. Na účet o.s. dostane 6 300 Kč. Prosím o sdělení jak zaúčtovat vyřazení, prodej obrazu v účetnictví a jak se prodej promítne do daně z příjmů.

Prodej obrazu v aukci
Blažena
Petrlíková
ID dotazu 10169
Odpověď:
Navrhujeme tento postup účtování:
Účetní případ
1.
Přijetí darů (uměleckých děl) 5 000 Kč ... MD 032/D 900
2.
Předání uměleckých děl do aukce (zároveň lze zaznamenat pohledávku za prodejcem do doby prodeje na podrozvaze) 5 000 Kč ... MD 97x/D 99x
3.
Vyúčtování prodeje prodejcem
a)
Prodejní cena uměleckých děl 7 000 Kč ... MD 311/D 602
b)
Provize prodejce 10% 700 Kč ... MD 518/D311
c)
Přijetí zůstatku prodejní ceny od prodejce na účet v bance 6 300 Kč ... MD 221/D 311
4.
Vyřazení uměleckého díla z účetnictví 5 000 Kč ... MD 900/D 032
5.
Odúčtování pohledávky z podrozvahy 5 000 Kč ... MD 99x/D 97x
Pokud bude výtěžek prodeje uměleckých děl pro financování nákladů na vydávání časopisu použit až v následujících letech po roce realizace aukce, je vhodné částku 6 300 Kč vyčlenit z výsledku hospodaření k 1.1. (z účtu 931) a přidělit jí do fondu zápisem MD 931/D 91x.
K okamžiku, kdy započne čerpání nákladů a vydávání časopisu, lze vyrovnávat postupně výsledek hospodaření čerpáním fondu až do výše jeho zdrojů zápisy MD 91x/D 64x.
Neuvádíte, zda je aukční síň plátcem DPH či nikoliv. Podle našeho názoru vzhledem k bezúplatnému nabytí uměleckých děl by u souvisejících účetních případů nebylo vhodné uplatňovat DPH.
Pokud se týká daní z příjmů, bezúplatné nabytí movité věci nepodléhá dani z příjmů [viz § 18 odst. 2 písm. a) zákon č. 586/1992 Sb., zákona o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“)]. O.s. ve vztahu k dani darovací může podáním přiznání k dani darovací uplatnit nárok na osvobození od této daně v souladu s ustanovením § 20 odst. 4 písm. a) zákona č. 357/1992 Sb.
Do výdajů zahrnovaných do základu daně z příjmů lze podle našeho názoru uplatnit pouze výdaje na provizi 10% prodejce uměleckých předmětů, který uspořádal aukci a případně též výdaje související přímo s aukcí. Na straně příjmů bude částka prodejní ceny 7 000 Kč za umělecké dílo.
O.s. za podmínek stanovených v ustanovení § 20 odst. 7 ZDP může odečíst ze základu daně příslušnou částku, pokud použije prostředky získané takto dosaženou úsporou daňové povinnosti ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s vydáváním časopisu.