Osvobození od daně z daru nadaci

Vydáno: 1 minuta čtení

Jsem soukromá fyzická osoba, nepodnikající. Je nějaké osvobození od darovací daně, případně od daně z převodu nemovitostí pokud daruji věc (nemovitost) nadaci se sídlem v ČR? A jak by to bylo například u převodu pozemků nadaci? Existuje nějaké osvobození?

Osvobození od daně z daru nadaci
Ing.
Jan
Ployer
ID dotazu 10043
Odpověď:
Poplatníkem daně darovací je nabyvatel (obdarovaný), v daném případě nadace. Fyzická osoba, nepodnikatel nemá v této souvislosti žádné daňové povinnosti.
Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, v § 20 odst. 4 písm. d) osvobozuje od daně dědické a darovací bezúplatné nabytí majetku nadací se sídlem v tuzemsku nebo na území jiného evropského státu. Podmínkou pro osvobození je, aby bezúplatně nabytý majetek byl určen na dosahování obecně prospěšných cílů nadace v souladu se zákonem upravujícím činnost nadací.
Nadace i v tomto případě má povinnost podat daňové přiznání a darovaný majetek v daňovém přiznání uvést.
Dárce může dar odečíst od základu daně, pokud je dar poskytnut na dobročinné účely vyjmenované v § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Hodnota daru musí činit minimálně 2% daňového základu anebo alespoň 1 000 Kč a v úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně.