Příplatek za třídnictví pro učitele čtvrtých ročníků střední školy

Vydáno: 3 minuty čtení

Do kdy náleží učiteli střední školy příplatek za třídnictví ve čtvrtém - závěrečném ročníku? Žáci přestávají být žáky školy 30.6. Končí tímto dnem také výplata příplatku za třídnictví, nebo je to až koncem školního roku, tzn. 31.8.? Stále platí, že se výše příplatku za třídnictví, v případě snížení pracovního úvazku učitele, také snižuje?

Příplatek za třídnictví pro učitele čtvrtých ročníků střední školy
PhDr. Mgr.
Jiří
Valenta
ID dotazu 10062
Odpověď:
Legislativní základ řešení první části dotazu nalezneme v ustanovení § 112 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“). Podle tohoto ustanovení platí, že zaměstnanci vznikl nárok na plat (tj. na každou z jeho složek) na základě jeho platového výměru (jde o tzv. zaručenou mzdu). To znamená, že učitel bude mít nárok na zvláštní příplatek (v tomto případě za výkon práce třídního učitele) tak dlouho, dokud to stanoví jeho platový výměr. Kdy dojde ke změně platového výměru, pak záleží na zaměstnavateli. Je legitimní ponechat platový výměr beze změny, tj. předpokládat výkon prací třídního učitele i např. v přípravném týdnu v srpnu (administrativa spojená s vyplněním pedagogické dokumentace, popř. přidělení nového třídnictví pro další školní rok). Stejně tak ale může zaměstnavatel rozhodnout, že již s účinností od 1.7. bude nový platový výměr bez zvláštního příplatku za výkon práce třídního učitele. Mimochodem pro výplatu platu za měsíc červenec je tato úprava platového výměru zcela nadbytečná, protože v červenci a podstatné části srpna lze předpokládat čerpání dovolené, tzn., že za tuto dobu nebude zaměstnanci náležet plat podle platového výměru, ale náhrada platu za dovolenou, která se vypočítá z průměrného výdělku dosaženého v předcházejícím čtvrtletí. Pokud jde o krácení zvláštního příplatku v případě snížení tzv. pracovního úvazku, pak skutečně stále platí, že v případě sjednání kratší týdenní pracovní doby se ze zákona snižuje plat, tj. každá jeho část, a to poměrně podle velikosti tzv. pracovního úvazku (viz ustanovení § 80 ZP). Z toho vyplývá, že i zvláštní příplatek za výkon práce třídního učitele podléhá tomuto krácení odpovídajícímu délce sjednané týdenní pracovní doby, a to bez ohledu na množství skutečně vykonávané práce třídního učitele. Na druhou stranu je ale možné toto krácení do jisté míry kompenzovat využitím celého rozpětí, které je pro tento zvláštní příplatek stanoveno. Jde tedy o to, z jakého základu pro přiznání příplatku je krácení provedeno.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce