Myslivost FO a uplatnění DPH

Vydáno: 3 minuty čtení

Fyzická osoba podniká ve stavebnictví a má živnostenský list i pro myslivost. Má honitbu v pronájmu na 5 let. Můžete mi prosím sdělit jak je to s uplatňováním DPH u pronájmu honitby a pak i v samotné činnosti v myslivosti? Jak budou zdaněny příjmy z lovu zvěře? Je možné si uplatnit odpočet na vstupu při nákupu krmiva, drobných oprav a služeb spojených s myslivostí? Ovlivní nějak spojení myslivosti se stavební činností v daňové oblasti?

Myslivost FO a uplatnění DPH
Ing.
Ladislav
Pitner
 
Odpověď:
1.
V případě honitby se nejedná o nájem, který je od daně osvobozen bez nároku na odpočet podle § 56 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDPH"), ale o poskytnutí služby podle § 14 odst. 1 písm. b) ZDPH, tj. o poskytnutí práva využití věci nebo práva anebo jiné majetkově využitelné hodnoty, u kterého se vždy uplatňuje daň, a to ve výši základní sazby daně (v současnosti jde o sazbu 21 %). K problematice práva honitby byl přijat tento závěr k příspěvku č. 61/08.06.05 na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR, zápis je možné nalézt na adrese.
2.
Pokud např. fyzická osoba (dále jen "FO"), která je již osobou povinnou k dani (podniká ve stavebnictví, ale v dotazu není uvedeno, zda je i plátcem), bude i v oblasti myslivosti vystupovat jako osoba povinná k dani, resp. jako plátce, platí pro ni v plném rozsahu ZDPH. V konkrétních případech pak aplikace DPH závisí na tom, jaká plnění bude FO uskutečňovat. Pokud bude FO v oblasti myslivosti uskutečňovat zdanitelná plnění, tj. dodávat zboží nebo poskytovat služby (např. poskytovat služby odstřelu zvěře plus související služby, prodávat trofeje apod.), bude mít jako plátce nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění, tj. zboží a služeb použitých pro tuto činnost (např. při nákupu krmiva pro zvěř, opravy krmítek, plotů v oboře apod.). Zda bude mít plátce plný nárok na odpočet, bude záležet na tom, o jaká přijatá zdanitelná plnění se bude jednat a jakým způsobem, pro jaká zdanitelná plnění uskutečněná plátcem, budou použita a zda budou splněny podmínky pro odpočet daně stanovené zejména v § 72 a 73 ZDPH. Pokud jde o vliv činnosti v myslivosti na činnost ve stavebnictví z hlediska DPH, mohl by se projevit např. v nároku na odpočet, pokud by FO jako plátce uskutečňovala kromě zdanitelných plnění i plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně a určité vstupy (zboží, služby) by byly použity jak pro činnost ve stavebnictví, tak i v myslivosti. Toto však z dotazu nevyplývá.