Zahraniční zájezd

Vydáno: 3 minuty čtení

Jsme občanské sdružení zabývající se sportem. Pokud nemáme cestovní koncesi, můžeme nakoupit zahraniční zájezd od cestovní kanceláře? My pouze vybereme účastnické poplatky a převedeme na účet cestovní kanceláře ve stejné výši. Jak bude popřípadě vypadat zaúčtování a zdanění?

Zahraniční zájezd
Ing.
Zdeněk
Moravek
Odpověď:
Koncesovanou živností v souladu s přílohou č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je provozování cestovní kanceláře, jak dále vyplývá z § 2 odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, provozovatel cestovní kanceláře je podnikatel, který je na základě
koncese
oprávněn organizovat, nabízet a prodávat zájezdy. Domnívám se, že v případě, že občanské sdružení pořídí pro své členy od cestovní kanceláře zahraniční zájezd a následně vybere cenu tohoto zájezdu v plné výši od těchto členů a zájezd uhradí, nelze hovořit o nabízení a prodávání zájezdů ve smyslu výše uvedeného zákona a o tom, že by v takovém případě byla nutná
koncese
. Zejména v případě, že bude od účastníků vybrána pouze částka ve výši nákladů na pořízení tohoto zájezdu. Tento závěr je vhodné posílit také způsobem účtování, kdy o pořízení a úhradě nebude účtováno do výnosů a nákladů, ale bude o tom účtováno na účtech zúčtovacích vztahů. To znamená, že úhrada zájezdu by byla účtována jako pohledávka vůči členům a přijaté platby od členů jako úhrada této pohledávky. Takovýto postup by byl i v souladu s bodem 3.4. Českého účetního standardu č. 412 - Náklady a výnosy. Co se týká zdanění, pokud jsou vybírány pouze účastnické poplatky ve výši nákladů na zájezd a je o nich účtováno jako pohledávce, není důvod, aby se tyto příjmy a výdaje objevily ve výsledku hospodaření a v základu daně. Pokud by takovýto případ nenastal a bylo by účtováno do nákladů a výnosů a tím do výsledku hospodaření, při zdanění by bylo nutné vyjít ze stanov občanského sdružení a z toho, zda by se jednalo o tzv. hlavní činnost v souladu s § 18 odst. 4 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, či nikoliv a zda by se případně jednalo o jednotlivý druh činnosti v rámci hlavní činnosti. Jak jsem ale uvedl, rozhodující v tomto ohledu budou zejména stanovy a navíc bych určitě preferoval postup, kdy by se na výsledkové účty vůbec neúčtovalo.