Zřízení muzea automobilů při STK

Vydáno: 3 minuty čtení

Stanice technické kontroly by ráda při svém podnikání zřídila ještě muzeum starých aut - veteránů. Jak postupovat při účtování? Bude možné náklady na zřízení muzea účtovat do účetnictví STK jako její středisko? Náklady se budou týkat úpravy budovy, kterou má STK ve svém majetku (technické zhodnocení), nákup veteránů, vybavení výstavní haly hmotným majetkem, mzda zaměstnance. Je možné, aby vstupné bylo zdarma, takže muzeum by nemělo žádné výnosy? Vše by bylo financováno z finančních prostředků stanice technické kontroly. Nebo se musí pro činnost muzea veteránů zřídit samostatné podnikání (samostatný daňový subjekt)?

Zřízení muzea automobilů při STK
Ing.
Zdeněk
Moravek
Odpověď:
Rozhodující v tomto případě bude, zda bude muzeum zřízeno jako samostatná právnická osoba, či zda se bude jednat o další činnost právnické osoby, která provozuje stanici technické kontroly. Toto rozhodnutí je zcela na vůli právnické osoby, resp. jejím statutárním orgánu, není mi známo, že by nějaký právní předpis ukládal povinnost, že by tento druh podnikání musel být provozován odděleně prostřednictvím samostatné právnické osoby. Pokud muzeum veteránů bude provozováno jako další činnost vedle STK, potom se bude jednat o jednu účetní jednotku, a jak vyplývá z § 4 odst. 9 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, účetní jednotky jsou povinny vést jedno účetnictví za účetní jednotku jako celek. Pokud bude pro potřeby účetní jednotky nutné či vhodné sledovat náklady a výnosy za muzeum odděleně, je možné využít zmíněné střediskové účtování nebo např. účtování na samostatné analytické účty, ale i to je již zcela v kompetenci účetní jednotky a bude to vycházet zejména z jejích potřeb a požadavků managementu atd. Jiná situace by samozřejmě nastala v případě, že by muzeum bylo zřízeno jako samostatná právnická osoba, v tomto případě nejspíše jako právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, tedy jako neziskový subjekt. Potom by se jednalo o samostatnou účetní jednotku se samostatně vedeným účetnictvím. Tak jak je situace popisována v dotaze, nelze ani tuto možnost vyloučit, protože je uvažováno, že by muzeum nemělo žádné vlastní výnosy a financováno by bylo pouze z prostředků STK. Potom by ale všechny náklady muzea byly daňově neuznatelné, zdaňování neziskových subjektů se řídí jinými pravidly, a pokud by muzeum nemělo žádné výnosy, a tím ani základ daně, nebylo by možné využít některé výhody, které zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZPD"), neziskovým subjektům poskytuje (příslušná úprava zejména § 18 odst. 4, § 18 odst. 6, § 20 odst. 7 a § 24 odst. 3 ZDP).
Naopak, pokud se bude jednat o jeden daňový subjekt, možnosti daňové optimalizace a uplatnění souvisejících nákladů jako daňových budou určitě větší. Pokud ale nebude vybíráno vstupné, což je také možné, a muzeum nebude mít žádné výnosy (zdanitelné příjmy), bude potom nutné pečlivě posuzovat, zda se jedná o výdaje na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. To už ale bude záležet na konkrétních okolnostech a nákladech a výnosech celého daňového subjektu a účetní jednotky. Závěrem je tedy možné konstatovat, že je na pečlivém zvážení, zda bude muzeum provozováno samostatně či jako součást STK, toto rozhodování je ale pouze na vůli subjektu, který by STK a muzeum provozoval.