Ukončení dohody o provedení práce

Vydáno: 3 minuty čtení

Pracovník vyučuje u nás osm týdenních hodin, je s ním sjednána dohoda o provedení práce (dále jen "DPP"). Jak můžeme formulovat ukončení dohody, jestliže: *jsme nuceni řešit s pracovníkem incidenty na veřejnosti pod vlivem alkoholu (jeho chování je v rozporu s dobrým jménem školy i s etickými principy učitelské práce), *v tomto týdnu došlo ze strany pracovníka k porušení sjednané dohody, tj. nedostavil se do vyučovací hodiny, bez omluvy.

Ukončení dohody o provedení práce
Odpověď:
Pro skončení DPP - na rozdíl od dohody o pracovní činnosti (dále jen "DPČ") - nestanoví zákon č. 262/2006 Sb, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZP"), zvláštní úpravu. To ovšem znamená, že pokud způsob případného zrušení DPP nebyl v této dohodě sjednán, nelze takovou dohodu vypovědět ani jinak jednostranně zrušit, ledaže bude ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran. Proto se vždy doporučuje, aby při uzavírání DPP, zejména má-li být uzavřena na dobu neurčitou nebo sice dobu určitou, ale delší časové období (zpravidla kalendářní rok), byla výslovně sjednána možnost zrušení této dohody, a to např. písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně s výpovědní dobou, např. 7 dní počítaných od doručení výpovědi nebo v jinak dlouhé výpovědní době (u DPČ ji zákon sta-novív délce 15 dnů). Není ani vyloučeno, že si smluvní strany sjednají možnost okamžitého zrušení dohody; zde však vždy za podmínek a z důvodů uvedených v zákoníku práce pro okamžité zrušení pracovního poměru (srov. § 55 a 56 ZP). Možnost subsidiárního použití zákona č. 40/1964 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OZ"), pro výpověď smlouvy (§ 582 OZ) je však omezena, neboť podle uvedeného ustanovení platí, že "Jestliže je sjednána smlouva na dobu neurčitou, jejímž předmětem je závazek k nepřetržité nebo opakované činnosti, nebo závazek zdržet se určité činnosti anebo strpět určitou činnost a nevyplývá-li ze zákona nebo ze smlouvy způsob její výpovědi, lze smlouvu vypovědět ve lhůtě tří měsíců ke konci kalendářního čtvrtletí". Tedy muselo by se jednat o dohodu na dobu neurčitou s opakujícím se plněním. Jestliže si tedy zaměstnavatel v dotazovaném případě neošetřil při uzavírání DPP možnost zrušení takové dohody, nebude moci dohodu vypovědět ani jinak zrušit, ledaže dosáhne dohody o jejím ukončení s druhou smluvní stranou.
Na dotazy odpovídal Mgr Zdeněk Schmied, Ministerstvo práce a sociálních věcí.