Nadace - prokazatelnost využití uspořených prostředků při 30% odpočtu

Vydáno: 3 minuty čtení

Jsme česká nadace (nezisková organizace), máme možnost snížit základ daně o 30 %, pokud prostředky získané touto úsporou budou použity ke krytí výdajů souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně, a to ve třech bezprostředně následujících zdaňovacích období. V rámci činnosti nadace vyplácíme příspěvky na zdravotní obuv pro pacienty s ortopedickými vadami. 1. Můžeme tuto 30% úsporu použít jako výdaj na výplatu mzdy zaměstnanců, kteří administrativně zpracovávají žádosti a vyplácení těchto příspěvků? 2. Můžeme tuto 30% úsporu použít jako výdaj na nájem prostor pro naši nadaci?

Nadace - prokazatelnost využití uspořených prostředků při 30% odpočtu
Ing.
Zdeněk
Moravek
Odpověď:
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"), problematiku snížení základu daně a následné použití daňové úspory upravuje v § 20 odst. 7. Podmínkou je tedy použití prostředků získané takto dosaženou úsporou daňové povinnosti ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně, a to nejpozději ve 3 bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích. V případě neziskových poplatníků se bude jednat zejména o tzv. hlavní činnost, jak vyplývá z § 18 odst. 4 písm. a) ZDP. Podle této úpravy nejsou předmětem daně příjmy z činností vyplývajících z poslání těchto poplatníků za podmínky, že náklady (výdaje) vynaložené podle tohoto zákona v souvislosti s prováděním těchto činností jsou vyšší; činnosti, které jsou posláním těchto poplatníků, jsou stanoveny zvláštními předpisy, statutem, stanovami, zřizovacími a zakladatelskými listinami. Splnění této podmínky se posuzuje za celé zdaňovací období podle jednotlivých druhů činností. ZDP tedy nevymezuje, na jaký konkrétní účel či konkrétní náklady mají být prostředky dosažené daňovou úsporou použity. Předpokládám, že péče o pacienty s ortopedickými vadami je hlavní činností nadace a součástí nákladů této hlavní činnosti jsou jak mzdy zaměstnanců, kteří administrativně zpracovávají žádosti, tak i nájemné na prostory pro vaši nadaci. Pokud je tedy tato hlavní činnost ztrátová, resp. náklady vynaložené podle tohoto zákona jsou vyšší než související příjmy, potom je možné prostředky dosažené daňovou úsporou použít na úhradu jak uvedených mezd zaměstnanců, tak i nájemného na prostory pro nadaci. Samozřejmě musí být zohledněna úprava § 18 odst. 6 ZDP, že je nutné tuto podmínku posuzovat podle jednotlivých druhů činností, ale vzhledem k zadání dotazu lze předpokládat, že v tomto případě zřejmě nebude hlavní činnost na jednotlivé druhy činnosti dělena. Potom je nutné sledovat pouze ztrátovost této činnosti a velikost této ztráty, která by samozřejmě měla být alespoň ve výši daňové úspory. Závěrem jenom doplním, že použití prostředků daňové úspory není účetním případem, ale pouze finanční záležitostí, o použití těchto prostředků se nijak neúčtuje. Přesto je vhodné zpracovat nějaký dokument, např. i vnitřní účetní doklad, kde bude jednoznačně uvedeno, na úhradu či krytí jakých nákladů byly prostředky daňové úspory použity.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů