Občanské sdružení, dary

Vydáno: 4 minuty čtení

Jsme občanské sdružení, vedeme účetnictví. Pořádáme akci pro děti (činnost vyplývající z našeho poslání). Příjmy z této akce jsou vyšší než výdaje, tj. příjmy jsou předmětem daně a výdaje jsou daňově uznatelné. Např. příjmy jsou 200, výdaje 80, tj. vytvoříme zisk 120. K tomu navíc dostaneme na akci od sponzorů 50 (tento příjem není předmětem daně z příjmů právnických osob, od daně darovací je osvobozen). Vedle těchto akcí budujeme park (také činnost vyplývající z našeho poslání), který financujeme jednak ze zisku jednotlivých akcí a jednak z darů od sponzorů. Jaký by měl být správně základ daně v přiznání za rok 2012, pokud výdaje na budování tohoto parku v roce 2012 činily: a) 40 b) 50 c) 60 Nejsem si jistá, zda jsou výdaje na budování parku daňově uznatelné, případně třeba částečně (jen nad výši sponzorských darů).

Občanské sdružení, dary
Ing.
Zdeněk
Moravek
Odpověď:
Pokud tomu rozumím dobře, jedná se o to, jak se daňově promítne situace, že budování parku bude financováno jednat z daru od sponzorů a jednak ze zisku akce pořádané pro děti. Nejdříve je třeba zopakovat, že v souladu s § 18 odst. 4 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"), předmětem daně u neziskových poplatníků nejsou příjmy z činností vyplývajících z jejich poslání za podmínky, že náklady (výdaje) vynaložené podle tohoto zákona v souvislosti s prováděním těchto činností jsou vyšší; činnosti, které jsou posláním těchto poplatníků, jsou stanoveny zvláštními předpisy, statutem, stanovami, zřizovacími a zakladatelskými listinami. Splnění této podmínky se posuzuje za celé zdaňovací období podle jednotlivých druhů činností. Pokud jednotlivá činnost v rámci téhož druhu činnosti je prováděna jak za ceny, kdy dosažené příjmy jsou nižší nebo rovny než související náklady (výdaje) vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, tak za ceny, kdy dosažené příjmy jsou vyšší než související náklady (výdaje) vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, jsou předmětem daně pouze příjmy z těch jednotlivých činností, které jsou vykonávány za ceny, kdy příjmy převyšují související výdaje. Neznám konkrétní okolnosti a znění stanov tohoto občanského sdružení, ale domnívám se, že akce pro děti a budování parku je nutné posuzovat samostatně jako jednotlivé druhy činnosti. V tom případě by příjmy z akce pro děti představovali zdanitelné příjmy a související náklady by byly daňově uznatelné (za splnění obecných podmínek daňové uzna-telnosti v souladu s § 24 a 25 ZDP), v tomto případě není splněna podmínka § 18 odst. 4 písm. a) ZDP a příjmy z této hlavní činnosti jsou tak předmětem daně. V případě nákladů na budování parku, pokud se bude jednat o jiný druh hlavní činnosti, tomu ale bude jinak, protože všechny vynaložené náklady budou daňově neuznatelné. Jedná se o náklady na hlavní (veřejně prospěšnou, neziskovou) činnost, v zadání je uvedeno, že se jedná o činnost vyplývající z poslání sdružení, a tak nebude splněno, že se jedná o náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Momentálně žádné příjmy ani nebyly dosaženy a případné použití sponzorských darů na tento závěr nebude žádný vliv. V plné výši se bude jednat o nedaňové náklady ať bude jejich výše 40, 50 nebo 60, sponzorské nejsou předmětem daně podle § 18 odst. 2 ZDP, tzn. nezkoumají se ve smyslu § 18 odst. 4 písm. a) ZDP jako příjmy z hlavní činnosti. Jak vyplývá z § 24 odst. 3 ZDP, u neziskových poplatníků se jako výdaje (náklady) uznávají pouze výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, které jsou předmětem daně, což v tomto případě splněno nebude. Samozřejmě jiná situace by nastala, pokud by byl poplatník schopen obhájit, že jak akce pro děti, tak budování parku představuje jeden druh činnosti v rámci hlavní činnosti. Potom by se obě akce posuzovaly společně a příjmy 200 by se porovnávaly s celkovými náklady jak na akce pro děti, tak na budování parku. Příjmy by byly v každém případě vyšší a rozdíl by představoval základ daně, pokud budeme předpokládat, že všechny náklady splní obecné podmínky daňové uznatelnosti. Skutečnost, že část těchto nákladů je financována ze sponzorského daru, by opět neměla mít na tento závěr žádný vliv. Ještě několik poznámek. V odpovědi předpokládám, že náklady na budování parku nepředstavují náklady na pořizování hmotného majetku, který by byl daňově odpisován. Dále předpokládám, že i přes skutečnost, že část nákladů je hrazena ze sponzorského daru, nejedná se o náklady, na které by bylo uplatněno ustanovení § 25 odst. 1 písm. i) ZDP.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů