Jak na výběr dodavatelů v dotačních programech, 1. část

Vydáno: 21 minut čtení

Realizace výběrových řízení v rámci projektu je jednou z podstatných povinností každého žadatele o dotaci. Výběr dodavatelů dotovaného projektu podléhá pravidlům daného dotačního programu. Prostřednictvím provedení výběrových řízení má být zajištěno transparentní, efektivní a hospodárné využití poskytnutých veřejných prostředků.

Jak na výběr dodavatelů v dotačních programech
Ing.
Pavlína
Vančurová
Ph.D.
Ing.
Diana
Afanová
 
Výběr dodavatele v rámci dotačního projektu
Žádostí o dotaci ze strukturálních fondů Evropské unie bylo v aktuálním programovém období, tj. od roku 2007 do začátku tohoto roku, podáno více než 93 tisíc. Pětice operačních programů, ve kterých bylo podáno nejvíce žádostí, zahrnuje Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Operační program Životní prostředí, Operační program Podnikání a inovace, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost a Integrovaný operační program. Povinnost řídit se pravidly pro výběr dodavatelů je dána skutečností, že poskytnutí
dotace
či jiné formy veřejné podpory je poskytnutím veřejných prostředků, které musí být využity k určenému účelu prokazatelným způsobem, hospodárně a za současného splnění všech dalších podmínek konkrétního dotačního programu.
Pravidla pro výběrová řízení se svou formálností a administrativní náročností liší především podle povahy subjektu, kterému je
dotace
poskytována. Formálnější pravidla se obecně vztahují na subjekty veřejné správy (obce, města, kraje a jimi zřízené příspěvkové organizace apod.), které hospodaří s veřejnými prostředky. Postupy pro podnikatelské subjekty (živnostníky, obchodní společnosti apod.) bývají formálně a administrativně relativně méně náročné, nicméně i zde jsou uplatňována pravidla definovaná pro výběr dodavatelů v souladu
s principy transparentnosti, nediskriminace a rovného zacházení.
 
Kde získat více informací
Pro zakázky financované ze zdrojů EU vydalo ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s ministerstvem financí Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU. Jejich poslední verze z května 2012 je účinná od 1. července 2012. Jedná se o pokyn ministerstva pro místní rozvoj jako Národního orgánu pro koordinaci v návaznosti na novelu zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon" nebo "zákon o veřejných zakázkách" nebo "ZVZ"), provedenou zákonem č. 55/2012. Závazné postupy nastavují v souladu se Smlouvou o fungování EU pro oblast veřejn&y