Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

 • Článek
Zlepšila současná krize pohled společností na controlling a finanční řízení firmy? Změnili majitelé a manažeři své dosavadní vnímání role účetnictví ve finančním řízení a manažerský pohled na něj? Jaké nástroje finančního řízení jim zafungovaly? Co se ve firmách dříve automaticky vyhodnocovalo a nyní je vnímáno jako neefektivní? Promítají se dopady pandemie koronaviru také do způsobu využívání controllingových nástrojů? Přinášíme konkrétní návody vycházející z autorčiny konzultační praxe.
Vydáno: 07. 08. 2020
 • Článek
Aktiva jsou nezbytnou výbavou podnikání. Jsou výsledkem předchozí činnosti firmy. Od majetku, který účetní jednotka vlastní, se očekává, že přinese ekonomický užitek v budoucnu. Zatímco oběžná aktiva jsou přímým nositelem tržeb, stálá aktiva jsou méně likvidní a slouží k zajištění připravenosti firmy k činnosti v dlouhém horizontu. Účtování o jejich pořízení a technickém zhodnocení, způsoby oceňování a vyřazování stálých aktiv ovlivňují výpověď účetnictví o ekonomickém úspěchu podnikání.
Vydáno: 14. 10. 2019
 • Článek
Investiční činnost firmy je provázána s peněžními toky. Pořízená stálá aktiva využívá firma dlouhodobě. V případě odpisovaných aktiv tím pak rovněž dlouhodobě ovlivňuje své výsledky hospodaření. Odpisy vstupují také do kalkulací výrobních a prodejních cen. Odpisy jsou nezbytnou proměnnou ukazatele EBITDA, kterým lze stanovit orientační hodnotu firmy, ale i celé řady dalších ukazatelů finančního zdraví firmy. Účetní, daňové, ale i controllingové pojetí odpisů tedy významně ovlivňuje ekonomická rozhodování a hodnocení firem.
Vydáno: 23. 04. 2019
 • Článek
Účtujete pro výrobní firmy, které vyhodnocují měsíčně výsledek hospodaření? Připomínají-li meziměsíční rozdíly v ziskovosti jízdu na horské dráze, příčinou může být nesprávně uchopené nebo zcela nevyužívané účtování o nedokončené výrobě. Výhody správného účtování o nedokončené výrobě jsou nesporné. V článku chceme poukázat zejména na přínos spočívající v reálném pohledu na měsíční hospodaření firmy.
 • Článek
Jaké informace musíte o svém podnikání znát, chcete-li být úspěšní? Nepochybně celou řadu z nejrůznějších oblastí, ale také mnoho informací z účetnictví. Ty Vám totiž pomohou sledovat platby Vašim dodavatelům i příjmy od Vašich odběratelů, vyhodnotit výnosový potenciál majetku nebo vyčíslit zisk.
Vydáno: 10. 09. 2014
 • Článek
1) Podnikání je spojeno s mnoha riziky. Účetní jednotky se pojišťují pro zmírnění nepříznivých dopadů při výskytu těchto rizik, např. při havárii služebního automobilu. Jak ale správně zaúčtovat škodu způsobenou neznámým pachatelem či pojistnou náhradu včetně úhrady opravy? Podívejme se na tuto problematiku z pohledu účtování a daňových dopadů.
Vydáno: 20. 08. 2014
 • Článek
Nutnost časového rozlišení vyplývá ze zásady nezávislosti účetních období. V každém účetním období mají být jen ty náklady a výnosy, které s tímto obdobím časově a věcně souvisejí. Proto se náklady a výnosy očišťují od těch, které souvisí s obdobím předcházejícím, nebo následujícím. Časové rozlišení má významný daňový dopad a jeho cílem je dobře vykázat hospodářský výsledek a správně zobrazit pohledávky a závazky v rozvaze.
Vydáno: 18. 07. 2014
 • Článek
1)Zásoby představují v obchodních společnostech významnou část aktiv, které prozíravé firmy věnují z hlediska účetnictví náležitou pozornost. Platí pro ně specifické postupy oceňování. Nesprávné způsoby a postupy v účetnictví mohou nepříznivě ovlivnit obraz celkového hospodaření účetní jednotky.
Vydáno: 08. 07. 2014
 • Článek
Každá účetní jednotka, která produkuje výrobky vlastní výroby, musí být také schopna správně ocenit své produkty, ať už z hlediska určení vlastních nákladů, tak určení ceny pro následný prodej. Problematika oceňování v zemědělství, především živočišné výroby, má svá významná specifika. Pro ekonomické výsledky zemědělských firem je velmi důležité věnovat oceňování náležitou pozornost.
Vydáno: 16. 06. 2014
 • Článek
Mezi klíčové dovednosti účetních specialistů zemědělského podniku patří nepochybně také schopnost správně ocenit živočišné produkty, ať už z hlediska určení nákladů na výrobu, tak pro určení ceny pro následný prodej. Jaké jsou možnosti účetního zachycení živočišné výroby podle českých účetních předpisů v průběhu produkčního cyklu zvířat?
Vydáno: 14. 05. 2014
 • Článek
1) Jaký způsob účtování materiálu využíváte ve své firmě? Porovnejme postupy zachycování materiálu v účetnictví na řadě příkladů, včetně specifických situací, jakými jsou nákupy nevyfakturovaných dodávek, materiál na cestě či inventarizační rozdíly. Věnovat se budeme také oceňování materiálu při jeho pořízení, spotřebě a prodeji.
Vydáno: 23. 04. 2014
 • Článek
Zvláštnosti účtování rostlinné výroby vycházejí z biologických specifik této výroby. Pro správné zaúčtování rostlinných kultur je prvořadá klasifikace plodin z účetního hlediska na dlouhodobá a oběžná aktiva. Hospodářský rok rostlinné výroby se nekryje s rokem kalendářním. Řada plodin je tak v účetnictví zachycována jako nedokončená výroba. Specifickým problémem je také otázka zaúčtování škod.
Vydáno: 09. 04. 2014
 • Článek
1)V praxi jsou poměrně časté situace, kdy podnik „sám pro sebe“ dodá určitý výkon. Účetně to znamená využít tzv. aktivace, která je spojená s povinností účtovat o výnosech. Pojďme se společně podívat na oceňování aktivovaných výkonů firmy, ať už na základě vnitropodnikového účetnictví nebo kalkulací. Zaměříme se na účtování a ocenění materiálu a zboží vyrobených ve vlastní režii, vnitropodnikových služeb a dlouhodobého majetku vyrobeného ve vlastní režii.
Vydáno: 19. 03. 2014
 • Článek
V následujícím příspěvku Vám přinášíme dokončení článku uveřejněného v lednovém čísle časopisu Účetnictví, daně a právo v zemědělství na s. 15. Zaměříme se v něm především na organizaci nákladového účetnictví při orientaci na náklady, výnosy a zisk a přínos útvarů k výsledku podniku. Na praktickém příkladu posoudíme vztah nákladů ke zvyšování zisku.
Vydáno: 12. 03. 2014
 • Článek
Co je daňová optimalizace a kdy o ní máte začít uvažovat? Víte, kde hledat daňový ráj a co všechno je nutné zvážit při legálním snižování daňové zátěže podnikání? Podívejme se na vybrané konkrétní legitimní nástroje daňové optimalizace, jako je využití odpisů dlouhodobého majetku, rezerv či opravných položek, a posviťme na křehkou hranici mezi legálními a nezákonnými postupy snižování daní.
Vydáno: 19. 02. 2014
 • Článek
Inventarizace u zemědělského podnikatele Ing. Pavlína Vančurová Ph. D. PADIA, s. r. o. Účetní uzávěrka se řadí k nejdůležitějším činnostem podniku, které se provádějí minimálně na konci účetního období....
Vydáno: 15. 02. 2014
 • Článek
Nejen díky pokračující krizi má mnoho podnikatelů potřebu řešit, jak a kde vznikají náklady firmy, či kdo za vznik nákladů v podniku zodpovídá. Nákladové účetnictví, jako jeden z nejdůležitějších nástrojů řízení procesů v podniku, umožní náklady nejen sledovat a vyhodnocovat, ale také efektivně řídit.
Vydáno: 15. 01. 2014
 • Článek
1)Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění zobrazuje, jaké druhy nákladů byly při podnikání vynaloženy a jaké druhy výnosů podnik při své činnosti dosáhl. Při účelovém sledování výnosů jde o to, při jaké činnosti byly výnosy dosaženy a za jakým účelem byly náklady vynaloženy. Jaké jsou přednosti a nedostatky druhového a účelového členění výsledovky?
Vydáno: 11. 12. 2013
 • Článek
Kalkulace nákladů jsou klíčovým nástrojem pro manažerské účetnictví zaměřené na výkony. Jejich pomocí lze dělit plánované i skutečné náklady mezi jednotlivé výkony podniku. Ve druhé části příspěvku se zaměříme na v praxi použitelné kalkulační metody.
Vydáno: 26. 11. 2013
 • Článek
Tento příspěvek se věnuje problematice daňově účinných rezerv a možnostem jejich využití v podnikatelské praxi. Jde o zákonné rezervy, které jsou tvořené v souladu se zvláštními právními předpisy, především zákonem č. 593/1992 Sb. , o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoR “). Konkrétně jde o rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku, rezervy na pěstební činnost a tzv. ostatní rezervy.
Vydáno: 20. 11. 2013