Vybrané postupy účtování u vybraných účetních jednotek

Vydáno: 9 minut čtení

Když nabyla účinnosti vyhláška č. 410/2010 Sb. , kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška"), účetní metodici si sedli a s ohledem na to, že České účetní standardy (dále jen "ČÚS") se rodily a rodí pomaleji, než plyne praxe, namalovali si postupy účtování v konkrétních účetních případech.

Vybrané postupy účtování u vybraných účetních jednotek
doc. Ing.
Hana
Březinová
CSc
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.,
auditor
č. 968
 
1. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Pokud se jedná o drobný dlouhodobý hmotný majetek (dále též "DDHM") a také nehmotný (dále jen "DDNM"), postupy účtování vyplynuly z:
Definování tohoto aktiva § 14 odst. 4 vyhlášky:
"Položka A.11.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek obsahuje movité věci, popřípadě soubory majetku, které jsou charakterizovány samostatným technicko-ekonomickým určením, u kterých doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je v částce 3 000 Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 40 000 Kč. Účetní jednotka může rozhodnout vnitřním předpisem o snížení stanovené dolní hranice. Za drobný dlouhodobý hmotný majetek se považují vždy
a)
předměty z drahých kovů, pokud nejsou dlouhodobým majetkem podle odstavce 4, bez ohledu na výši pořizovací ceny, a
b)
věci pořízené formou f