Majetkové účasti státu v obchodních společnostech

Vydáno: 10 minut čtení

Podmínky, za kterých může stát založit obchodní společnost nebo se může účastnit jejího založení, stanovuje § 28 zákona č. 219/2000 Sb. , o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o majetku ČR"). Obchodní společnost může být založena pouze ve formě akciové společnosti. Stát může být i akcionářem akciové společnosti, kterou nezaložil nebo jejíhož založení se nezúčastnil. Pro nabývání akcií pak platí další ustanovení zákona o majetku ČR.

Majetkové účasti státu v obchodních společnostech
Ing.
Jaromíra
Steidlová
K založení akciové společnosti nebo účasti na jejím založení je zapotřebí předchozí souhlas vlády. Vláda současně stanoví, zda akcie budou vedeny na jméno nebo na majitele.
Do obchodních společností lze majetek vkládat a s majetkovými účastmi státu v obchodních společnostech lze nakládat pouze s předchozím souhlasem vlády.
Jménem státu funkci zakladatele akciové společnosti vykonává a majetek do takové společnosti vkládá ministerstvo. O těchto skutečnostech ministerstvo účtuje a příslušné informace vykazuje v účetní závěrce.
V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o účetnictví"),
jsou účetními jednotkami jednotlivé organizační složky státu,
tzn. ministerstva, stát není účetní jednotkou. Vykazování majetkových účastí státu v obchodních společnostech je pro organizační složky státu stanoveno vyhláškou č.