Schvalování účetních závěrek sestavených k 31. 12. některých vybraných účetních jednotek

Vydáno: 7 minut čtení

Ve sbírce zákonů byla dne 14. června 2012 uveřejněna pod č. 239/2012 novela zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o účetnictví"). Jednou z významných změn, kterou tato novela přinesla, jsou i požadavky na organizaci schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek a způsob poskytování součinnosti osob zúčastněných na tomto schvalování. S tímto ustanovením tak souvisí i povinnost vydat příslušnou prováděcí vyhlášku.

Schvalování účetních závěrek sestavených k 31. 12. některých vybraných účetních jednotek
Mgr.
Martina
Smetanová
členka Výboru pro veřejný sektor KA ČR
Na webových stránkách Ministerstva financí ČR byl uveřejněn návrh budoucí vyhlášky o schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek (dále jen "vyhláška").
Návrh vyhlášky prochází v současné době legislativním procesem. Termín jejího uveřejnění je zatím Ministerstvem financí ČR stanoven na květen 2013, s účinností od 1. června 2013. Součástí návrhu je i jeho odůvodnění.
Vyhláška by se měla vztahovat na účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. a) a c) zákona o účetnictví, které jsou územními samosprávnými celky, dobrovolnými svazky obcí, regionálními radami regionů soudržnosti, příspěvkovými organizacemi, státními fondy podle rozpočtových pravidel, Pozemkovým fondem ČR a organizačními složkami státu.
Přehled osob nebo orgánů dotčených účetních jednotek, které budou účetní závěrku sestavenou k 31. prosinci 2012 schvalovat:
 +-----------------------------------------+----------------------------------------------------+ |      Účetní jednotka       |        Kdo schvaluje - návrh        | +-----------------------------------------+----------------------------------------------------+ | Fondy ČR                | Rada, dozorčí rada nebo výbor fondu        | | OSS1 bez zřizovatele          | Nejméně 3 osoby pověřené vedoucím OSS       | | OSS se zřizovatelem           | Zřizovatel OSS (plnící funkci zřizovatele)     | | NKÚ2                  | Kolegium NKÚ                    | | Státní PO3               | Zřizovatel PO (plnící funkci zřizovatele)     | | Územní samosprávný celek (obec, kraj)  | Zastupitelstvo                   | | Hlavní město Praha           | Zastupitelstvo hlavního města Prahy        | | Dobrovolný svazek obcí         | Nejméně tříčlenný orgán              | | PO zřízená územním samosprávným celkem | Rada obce (zřizovatele), rada kraje (zřizovatele) | | RRRS4                  | Výbor RRRS                     | +-----------------------------------------+----------------------------------------------------+ 1 Organizační složka státu 2 Nejvyšší kontrolní úřad 3 Příspěvková organizace 4 Regionální rada regionů soudržnosti 
U PO zřízených obcemi, které nemají radu, bude účetní závěrku dle novely zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, konkrétně podle § 102 odst. 2 písm. q) a § 102 odst. 4 schvalovat zastupitelstvo.
Podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, bude účetní závěrku hlavního města Prahy schvalovat
zastupitelstvo hlavního města Prahy.
Tento zákon však neřeší, zda se tato povinnost vztahuje i na zastupitelstva jednotlivých městských částí hlavního města Prahy. Požadavek hlavního města Prahy na schvalování účetních závěrek jednotlivými zastupitelstvy městských částí by mohl být upraven
Statutem, tj. obecně závaznou vyhláškou, která upravuje vzájemné vnitřní vztahy mezi Magistrátem (městem) a městskými částmi.
Upozornění
Z informací poskytnutých Ministerstvem financí ČR vyplývá, že pokud účetní jednotka provede schválení či neschválení účetní závěrky sestavené k 31. prosinci 2012 před účinností vyhlášky, nebude následně stanovena povinnost zpětně použít vyhláškou stanovená pravidla. Tzn., že pokud příslušný orgán vybrané účetní jednotka schválí účetní závěrku před platností a účinností vyhlášky, mělo by toto schválení být v souladu s platnými právními předpisy.
Poznámka:
Do doby uveřejnění ve Sbírce zákonů, respektive do nabytí účinnosti vyhlášky, požadavky na organizaci a způsob poskytování součinnosti na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek žádný jiný právní předpis neupravuje.
 
Jaké nejdůležitější informace návrh vyhlášky přináší?
 
Základní pojmy
Pro účely schvalování byly ve vyhlášce definovány základní pojmy, kterými jsou:
*
schvalovaná účetní závěrka,
*
dotčená účetní jednotka,
*
schvalující orgán,
*
schvalující účetní jednotka a
*
dotčená osoba účetní jednotky.
 
Podklady pro schvalování a nahlížení do účetních záznamů
K podkladům pro schvalování účetní závěrky bude patřit:
a)
Schvalovaná účetní závěrka, kterou tvoří:
*
rozvaha k 31. prosinci 2012,
*
výkaz zisku a ztráty,
*
přehled o změnách vlastního kapitálu a
*
přehled o peněžních tocích za rok končící k tomuto datu a příloha účetní závěrky, která vysvětluje a doplňuje informace uvedené v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty.
Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu nesestavujíty účetní jednotky, které nesplní dvě podmínky a to:
*
brutto aktiva celkem vyšší než 40 mil. Kč a
*
roční úhrn čistého obratu vyšší než 80 mil. Kč.
b)
Zpráva auditora o ověření účetní závěrky, příp. další informace a zprávy vypracované auditorem, zpráva o výsledku finanční kontroly, případně další informace o závažných zjištěních při výkonu veřejnosprávní kontroly, jsou-li tyto dokumenty vypracovávány v souladu s jinými právními předpisy.
c)
Zpráva útvaru interního auditu o zjištěních z provedených auditů a roční zprávu interního auditu, je-li útvar interního auditu u účetní jednotky zřízen v souladu s jiným právním předpisem.
d)
Účetní záznamy vztahující se k významným skutečnostem včetně inventarizační zprávy.
e)
Další účetní záznamy a doplňující informace vyžádané schvalujícím orgánem.
 
Schválení/neschválení účetní závěrky
K základním úkonům schvalujícího orgánu nebo schvalující účetní jednotky patří
schválit anebo neschválit
účetní závěrku s tím, že schvalující orgán nebo schvalující účetní jednotka
nemůže schválit anebo neschválit jenom její část.
O úkonu schválení nebo neschválení sepisuje schvalující orgán nebo schvalující účetní jednotka
protokol,
který obsahuje zejména:
*
identifikaci schvalované účetní závěrky,
*
datum rozhodování o schválení nebo neschválení účetní závěrky,
*
identifikaci osob rozhodujících o schválení nebo neschválení účetní závěrky,
*
výrok o schválení nebo neschválení účetní závěrky a
*
popis dalších skutečností významných pro uživatele účetní závěrky.
 
Náprava nedostatků
Návrh vyhlášky řeší i postupy a přijímání opatření v případě, kdy schvalující orgán či schvalující účetní jednotka účetní závěrku dotčené účetní jednotky neschválí.
 
Termíny
Schvalovaná účetní závěrka musí být schválena nejpozději do šesti měsíců ode dne, ke kterému se účetní závěrka sestavila, tj. nejpozději k 30. 6. Při schvalování účetních závěrek za účetní období roku 2012 se lhůta prodlužuje o tři měsíce, tj. nejpozději k 30. 9. 2013.
V případě mimořádné účetní závěrky je lhůta pro schválení zkrácena na 2 měsíce ode dne, ke kterému byla účetní závěrka sestavena.
Při schvalování účetních závěrek za účetní období roku 2013 se uvedená lhůta prodlužuje do 31. 7. 2014.
 
Odůvodnění návrhu vyhlášky
Z odůvodnění vyplývá, že cílem předložení návrhu vyhlášky je:
a)
sjednocení formálních postupů při zajištění jednoho ze stupňů validace účetních závěrek účetních jednotek veřejného sektoru, a to v případě vybraných účetních jednotek, s výjimkou zdravotních pojišťoven;
b)
zvýšení právní jistoty dotčených účetních jednotek, případně osob dotčených procesem schvalování účetní závěrky, ve věci organizace schvalování účetní závěrky a ve věci způsobu poskytování součinnosti při procesu schvalování.
 
Závěr
Se schvalováním účetní závěrky souvisí i schválení výsledku hospodaření a jeho případné "rozdělení". Tento proces však návrh vyhlášky zatím neřeší i přesto, že položka rozvahy
"Cil 1.2. - výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení'
obsahuje výsledek hospodaření minulého účetního období do okamžiku schválení účetní závěrky.
Schvalování účetních závěrek, výsledek hospodaření a jeho následné "rozdělení" je pro dotčené vybrané účetní jednotky zcela novou činností, doufejme proto, že schvalující orgány, popř. schvalující účetní jednotky, nebudou tento nový akt řešit pouze formálně, ale přistoupí k němu zcela zodpovědně.