Dárkové poukázky pro členy občanského sdružení

Vydáno: 3 minuty čtení

Tělocvičná jednota (občanské sdružení, vede účetnictví, neplátce DPH) nakoupila Tesco dárkové poukázky jako odměnu za činnost pro své členy (děti i dospělé - nejsou zaměstnanci). Jak bude postupovat při zaúčtování a zdanění? Uvedené poukázky obdrží členové jednoty místo tradičních balíčků cukrovinek, omalovánek, knížek apod. pro děti a seniory na závěr roku např. při Mikulášské. Jedná se o formu poděkování, že "chodili cvičit". Jsou to řadoví členové, nikoli funkcionáři.

Dárkové poukázky pro členy občanského sdružení
Ing.
Zdeněk
Moravek
Odpověď:
Předpokládám, že se jedná o občanské sdružení, které vede účetnictví v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (vyhlášky č. 504/2002 Sb."). Nejdříve je nutné rozhodnout, co vlastně tyto dárkové poukázky představují, ale vzhledem k popisu situace a k tomu, že se jedná o určitou formu poděkování, členům tělovýchovné jednoty, nelze podle mého názoru konstatovat jinak, než se jedná o dar těmto členům. Vzhledem k tomu, že se nejedná o dar přijatý v souvislosti s výkonem závislé činnosti nebo funkčními požitky (tedy zaměstnanci a funkcionáři) ani o dar přijatý v souvislosti s podnikáním nebo jinou samostatně výdělečnou činností, z § 3 odst. 4 písm. a) ZDP vyplývá, že tento dar není u členů předmětem daně z příjmů, protože je předmětem daně darovací.
Z pohledu daně darovací potom bude tento dar osvobozen od darovací daně na základě § 19 odst. 4 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDDPN"), a jak vyplývá z § 21 odst. 5 ZDDPN, poplatníkovi v tomto případě ani nevzniká povinnost podat daňové přiznání. Jednotlivým členům občanského sdružení, kteří obdrží tyto poukázky, tak z daňového hlediska nevzniknou žádné povinnosti.
Jenom pro úplnost doplním, že pokud by tyto poukázky nebyly deklarovány jako dar, ale jako určitá forma podpory či příspěvku, jednalo by se o příjem, který by byl předmětem daně z příjmů u jednotlivých členů jednoty, ale současně by se jednalo o příjem osvobozený od daně v souladu s § 4 odst. 1 písm. k) ZDP, a ani v tomto případě by z přijetí poukázky pro členy nevyplývaly žádné daňové povinnosti.
Z pohledu občanského sdružení se bude jednat o náklad, který bude vzhledem ke svému charakteru zaúčtován jako náklad na reprezentaci. Ovšem samotné poukázky představují v tomto případě ceniny ve smyslu § 16 odst. 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb., jedná se o poukázky, které nahrazují peněžní prostředky. Tedy samotné pořízení poukázek bude zaúčtováno na účet cenin, tj. na odpovídající účet v účtové skupině 21 (zpravidla 213) a vydání poukázek potom z účtu 213 na odpovídající nákladové účet, tedy náklad na reprezentaci (zpravidla účet 513). Z daňového hlediska se bude jednat o náklad hlavní činnosti ve smyslu § 18 odst. 4 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"), a současně daňově neúčinný náklad v souladu s § 25 odst. 1 písm. t) ZDP.