Dotace z EU u příspěvkových organizací zřízených ÚSC

Vydáno: 16 minut čtení

Dotace
z EU u příspěvkových organizací zřízených ÚSC
Ing.
Zdeněk
Nejezchleb
auditor
, č. osvč. KAČR 1940
 
1. Úvod
Jedním z nejdiskutabilnějších účetních problémů řešených v současnosti je otázka dotací financovaných z prostředků Evropské unie. Nejasnosti v této oblasti jsou bohužel vyvolány relativně zmatečnou právní úpravou, kdy je podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 250/2000 Sb."), a následně ve vazbě na znění Českého účetního standardu (dále jen "ČÚS") č. 704 nespotřebovaná částka z předfinancování v případě provozních dotací směrována do rezervního fondu. Jakkoliv je neustále ze strany MFČR deklarováno, že se v případě rezervního fondu jedná o fondy peněžní, je související účtování (tedy snížení výnosů ve prospěch fondu) používáno jako metoda pro adekvátní časové přiřazení výnosů a nákladů (tedy nikoliv peněžních prostředků). Kromě toho se ale jedná o transfer podle obecné charakteristiky uvedené v bodě 3.1. a) ČÚS 703. Podle bodu 3.3. tohoto ČÚS má sice řešení uvedené v ČÚS 704 přednost, nicméně ČÚS 704 neřeší dané
dotace
ve všech souvislostech, a proto stojíme před rozhodnutím, do jaké míry (a zda vůbec) analogicky aplikovat postupy podle ČÚS 703. Musíme také pamatovat na to, že bychom měli dodržet obecnou účetní zásadu - v rámci účetní jednotky zajistit v co možná největší míře jednotnost účetních metod. Tedy stejné či obdobné případy zachycovat jednotnou metodou. Tento princip je ale při naprosto rozdílných řešeních dotací z prostředků EU a ostatních dotací očividně porušen.
Závěrem úvodu bych si dovolil drobnou poznámku - směřování nespotřebovaných prostředků do rezervní ho fondu ve smyslu peněžním má logiku. Požadavek, aby finanční prostředky z předfinancování, které mají být buď vráceny, nebo využity v následujících letech, nebyly spotřebovány, ale byly "vyčleněny zvlášť", je v pořádku. Vykazovat tyto nespotře