Rozbor účtu č. 241

Vydáno: 3 minuty čtení

Jsme střední škola, zřízená krajem. Kontrola vyžaduje rozbor účtu č. 241, tedy identifikaci všech peněžních prostředků, které jsou na běžném účtu. Jaké účty započítat nebo jak správně postupovat při tomto rozboru?

Rozbor účtu č. 241
Blažena
Petrlíková
Odpověď:
Provést finanční rozbor zůstatku na účtu v bance (241-Běžný účet) není jednoduché. V položce aktiv rozvahy "B.III.9. Běžný účet" se vykazuje jak k 1. 1. běžného roku tak i poslednímu dni účetního období pouze zůstatek peněžních prostředků. Bez toho, že by byl proveden rozbor zůstatku k 1. 1., nelze odpovědně provést rozbor zůstatku běžného účtu k 31. 12., tj. k rozvahovému dni. Příjmy a výdaje za kontrolované období, týkající se běžného účtu, může kontrolní orgán ověřit podle Hlavní knihy, kde jsou zobrazeny:
a)
počáteční zůstatek k 1.1.,
b)
obraty MD,
c)
obraty D a
d)
konečný zůstatek k 31. 12.
Rozbor zůstatku na účtu v bance je možné provést podle našeho názoru jen v návaznosti na nevyrovnané položky zúčtovacích vztahů v účtové tř. 3 (krátkodobé položky) a tř. 4 (dlouhodobé položky). V konečném zůstatku účtu v bance k 31. 12. může být obsažena též pokladní hotovost, odvedená na účet v poslední pracovní den v roce. Pak při rozboru zůstatku je třeba též přihlížet k obratům v pokladně a účtu 262-Peníze na cestě. Současně v rámci rozboru zůstatku na účtu v bance je třeba provést rozbor pohybů a zůstatků na účtech účtové skupiny 41 - Fondy účetní jednotky. Jedná se totiž o peněžní fondy, k nimž mohou v aktivech náležet také peněžní prostředky patřící fondům. Výjimku tvoří fond kulturních a sociálních potřeb (účet 412), který má mít v PO zřízen zvláštní účet v bance (účet 243).
Pokud by vás provedení rozboru účtu v bance příliš administrativně zatěžovalo, doporučujeme dotaz ke kontrolnímu orgánu, zda na rozboru trvá a v jakém rozsahu (zda za jedno či více účetních období). Připomínáme ust. § 13 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, citujeme:
"(2) Zaměstnanci kontrolního orgánu mohou při veřejnosprávní kontrole vykonávané na místě u právnické nebo fyzické osoby, která je žadatelem o veřejnou finanční podporu nebo jejím příjemcem, používat kontrolní oprávnění podle tohoto zákona a podle části třetí zákona o státní kontrole pouze v rozsahu nezbytném ke splnění účelu této kontroly."
Projednejte tedy s pracovníky kontrolního orgánu, zda a v jakém rozsahu je rozbor účtu 241 pro postup kontroly skutečně nezbytný.