Odpisy v příspěvkové organizaci - ČÚS č. 708

Vydáno: 2 minuty čtení

Prosím o bližší vysvětlení Českého účetního standardu (dále jen "CÚS") č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku v příspěvkové organizaci: Jedná se o příspěvkovou organizaci, zřizovatelem je město. Účetně odpisujeme: 2. auto kat. N1 od r. 2005 do r. 2015 dle stanoveného odpisového plánu; auto bylo pořízeno částečně z investiční dotace zřizovatele, částečně z fondu reprodukce majetku organizace; 1. garáž od r. 2009 do r. 2039 dle stanoveného odpisového plánu, pořízena z prostředků fondu reprodukce organizace. Musím postupovat podle ČÚS 708, zařadit tedy auto do kategorie (předpokládám III), garáž do kategorie (předpokládám VII) a změnit výši a dobu odpisování a jakým způsobem zohledním zbývající odpisy? A především odkdy musím ev takto postupovat? Musí se nějak zohlednit podíl investiční dotace, ze které byl majetek pořízen ?

Odpisy v příspěvkové organizaci - ČÚS č. 708
Blažena
Petrlíková
Odpověď:
Pro účely evidence je vhodné zatřídit majetek ve shodě s přílohou č. 1 Standardu č. 708. Osobní motorové vozidlo zařadíte do účetní odpisové skupiny III, CZ-CPA 29 a garáž do skupiny VII CZ-CPA 12.
Příspěvkové organizace patří do skupiny účetních jednotek jmenovaných v či. 7 odst. 7.3. ČÚS č. 708. Pokud je váš odpisový plán ve vztahu k celkové délce odpisování majetku stanoven tak, že výše ročních odpisů odpovídá intenzitě opotřebení a používání v praxi, pak nemusíte odpisový plán měnit. Pokračujete v odpisování způsobem stanoveným před účinností ČÚS 708. Pokud intenzita opotřebovávání majetku neodpovídá realitě, jste povinni upravit odpisový plán s přihlédnutím ke zbývající době používání majetku.
V případě majetku pořízeného zcela nebo z části z investičního transferu ze státního rozpočtu (nikoliv z příspěvku zřizovatele na pořízení investic, který se při přijetí zaúčtuje zápisem MD 348/D 416 [dříve 916]), nejprve zjistíte "transferový podíl" [pojem je definován v či. 3 odst. 3.1 písm. e)].
V případě dlouhodobého majetku, který je odpisován a byl pořízen zcela nebo částečně z investičního transferu, PO účtuje současně s odpisem tohoto majetku zápisem MD 551/D 08x také o časovém rozlišení přijatého investičního transferu na stranu MD účtu 403-Transfery na pořízení dlouhodobého majetku se souvztažným zápisem na stranu D příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67 - Výnosy z transferů, a to v částce tohoto odpisu násobené transferovým podílem.
Další postup záleží na tom, jak bylo účtováno při přijetí investičního transferu. Pokud jste částku zaúčtovali na stanu D účtu 416 (dříve 916), měla by se část dosud neodepsané hodnoty investičního transferu přeúčto-vat zápisem MD 416/D 403. Pokud bylo o investičním transferu v minulosti účtováno na stranu D účtu 401 (dříve 901), měla by se část dosud neodepsané hodnoty investičního transferu přeúčtovat zápisem MD 401/D 403.

Související dokumenty