Doplňující dotaz - neinvestiční dotace - občanské sdružení

Vydáno: 2 minuty čtení

Pokud mohu doplnit k mému dotazu - sportovní areál, který občanské sdružení buduje, se kolaudovat nebude. Podali jsme pouze ohlášení stavebnímu úřadu, "výstavba" probíhá na pozemku Obce. "Výstavba" spočívá spíše v terénních úpravách, nic se nezdí, nestaví žádné budovy, pouze instalují lavičky, odpadkové koše, herní prvky pro děti. Je tedy nutné v průběhu roku výdaje účtovat na účet č. 042 nebo je mohu dát přímo do daňově uznatelných nákladů? Přijatá neinvestiční dotace od Kraje bude součástí zdanitelných příjmů nebo ne? Předpokládám, že jako s darem, který je osvobozený, s ní nakládat nemohu.

Doplňující dotaz - neinvestiční
dotace
- občanské sdružení
Blažena
Petrlíková
Odpověď:
Kategorizace majetku
Pokud z dokumentace či smlouvy se zhotoviteli vyplývá, že se nejedná o investici, pak budete postupovat při kategorizaci pořizovaných movitých věcí (lavičky, herní prvky apod.) ve smyslu ustanovení § 8 odst. 5 vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví.
Samostatné movité věci, jejichž vámi stanovená cenová hranice nepřesáhne částku, která podmiňuje zařazení majetku jako dlouhodobý majetek odpisovaný, si zaúčtujete do nákladů jako spotřebu zásob zápisem MD 50x/D 32x (21x). Takový drobný majetek můžete nadále vést v pomocné evidenci a souhrnně o něm účtovat na podrozvahových účtech účtové skupiny 97-99.
Náklady na terénní úpravy, pokud splňují podmínky uvedené v prvním odstavci, můžete, jak již bylo v minulé odpovědi zmíněno, zaúčtovat jako náklady na spotřebované služby zápisem MD 51x/D 32x (21x).
Zdanění
Podle ustanovení § 18 odst. 4 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, nejsou v případě občanských sdružení předmětem daně mj. také příjmy z dotací, příspěvků na provoz a jiných podpor z rozpočtu kraje a rozpočtu obce poskytnutých podle zákona č. 250/2000 Sb. Výdaje hrazené z příjmů, které nejsou předmětem daně, nelze zahrnovat jako daňově uznatelné výdaje do základu daně.