Účtování veřejné sbírky

Vydáno: 6 minut čtení

Nadační fond pořádá veřejnou sbírku prodejem plyšových zvířátek. Nákupní cena předmětu je 10 Kč, prodejní 50 Kč, příspěvek na veřejnou sbírku činí 20 % z ceny předmětu, tj. 10 Kč. Prodej uskutečňuje prostřednictvím brigádníků dodavatelská firma, která za tuto činnost fakturuje Nadačnímu fondu. Jak bude vypadat účtování? Která část z prodeje vstupuje do obratu pro DPH? Jak by měla vypadat evidence, aby byla přehledná a co nejjednodušší.

Účtování veřejné sbírky
Blažena
Petrlíková
Odpověď:
V dotazu neuvádíte, jak velkou část výtěžku veřejné sbírky můžete použít na výdaje spojené s jejím pořádáním. Tento údaj by měl být uveden v dokumentaci, na základě které je veřejná sbírka pořádána (oznámení sbírky).
Podle § 23 odst. 2 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZVS"), může právnická osoba pořádající sbírku na úhradu nákladů spojených s konáním sbírky použít část hrubého výtěžku sbírky, která však nesmí převýšit 5 % z celkového hrubého výtěžku za dobu, po kterou byla sbírka konána.
Hrubým výtěžkem sbírky dle § 1 odst. 3 písm. a) ZVS jsou veškeré peněžní příspěvky (dále jen "příspěvek") získané sbírkou, včetně úroků z vkladů příspěvků na bankovní účet.
Dle § 12 ZVS provádí-li se sbírka prodejem předmětů, v jejichž ceně je zahrnut příspěvek (ve vašem případě 10 Kč z prodejní ceny 50 Kč), vyznačí se na nich zřetelně výše tohoto příspěvku, je-li to možné nebo účelné. Právnická osoba dále vyvěsí v prostoru, kde se takové předměty prodávají, oznámení, v němž je uvedeno, kdo sbírku koná, k jakému účelu, výše příspěvku a kterému příslušnému krajskému úřadu byla sbírka oznámena.
Koná-li se sbírka prodejem předmětů, vede právnická osoba o předmětech určených k tomuto prodeji evidenci, v níž je uvedeno, kolik předmětů bylo určeno k prodeji, jak byly získány, například nákupem, vlastní výrobou nebo darem, výše nákladů na pořízení předmětů, výše příspěvku za jeden předmět, kolik předmětů bylo skutečně prodáno, jaký byl celkový objem příspěvků získaných prodejem předmětů a jak bylo naloženo s předměty, které se nepodařilo prodat. Do hrubého výtěžku sbírky se zahrnuje výše příspěvku.
Právnická osoba účtuje o nákladech, výnosech, aktivech a pasivech jednotlivých sbírek tak, aby prokázala soulad účetních záznamů s vyúčtováním sbírky.
Příklad účtování
Nadační fond nechal vyrobit 5 000 ks plyšových zvířátek. Pořizovací cena včetně nákladů spojených s pořízením (např. doprava, balné aj.) za 1 kus je 10 Kč. Náklady na pořízení činily 50 000 Kč. Prodáno bylo celkem 4 500 kusů v prodejní ceně za 1 ks 50 Kč, tj. celkem za 225 000 Kč. Hrubý výtěžek sbírky činil 20 % z prodaných kusů, tj. 45 000 Kč (20 % z 225 000). Nadační fond využil zákonné ustanovení a k výnosům ze sbírky přiřadil náklady ve výši 5 % z hrubého výtěžku sbírky 2 250 Kč (5 % ze 45 000).
Neprodaných 500 ks v pořizovací ceně 5 000 Kč (500 x 10) nadační fond věnoval bezúplatně, tj. darem, mateřským školám a kojeneckým ústavům. Prodej realizovala externí obchodní společnost, která výsledek vyúčtovala a současně vrátila 500 ks neprodaných zvířátek. Z prodejní ceny 225 000 Kč si společnost účtovala 15% provizi, tj. 33 750 Kč.
Postup účtování u pořadatele sbírky:
1.
Nákup 5 000 ks zvířátek (faktura dodavatele): 50 000 Kč MD12x/D32x
2.
Úhrada faktury dodavateli zvířátek: 50 000 Kč MD 32x/D 22x
3.
Postupné vyskladňování zvířátek do prodeje až do počtu 4 500 ks v hodnotě 45 000 celkem:
a)
část pořizovací ceny jako ná klad sbírky 5 %, 2 250 Kč MD50x(AÚ)/D 12x
b)
část pořizovací ceny jako ná klad prodeje: 42 750 Kč MD 50x (AÚ)/D 12x
4.
Vyúčtování prodeje obchodní společnosti fakturou vydanou nadačním fondem:
a)
dosažená tržba celkem z pro daných 4 500 ks: 225 000 Kč MD 31x/D 60x
b)
provize prodejci 15 % z 225 000 Kč: 33 750 Kč MD51x/D31x
5.
Přijetí úhrady od zprostředkova tele prodeje na účet v bance nadačního fondu: 191 250 Kč MD22x/D31x
6.
Proúčtování hrubého výtěžku veřejné sbírky - 20 % z tržby za prodej 4 500 ks, tj. z 225 000 Kč: 45 000 Kč MD 60x/D 68x
7.
Vyskladnění neprodaných zvířátek za účelem darování 500 ks á 10 Kč: 5 000 Kč MD54x/D21x
Závěry k příkladu:
*
V daném příkladu na veřejně prospěšné účely musí nadační fond použít čistý výtěžek sbírky 42 750 Kč (45 000-2 250).
*
Do obratu pro účely DPH pravděpodobně vstupuje tržba z prodeje snížená o část hrubého výtěžku sbírky 180 000 Kč (225 000 - 45 000); zde je třeba konzultovat s daňovým poradcem!
*
Do základu daně z příjmů právnických osob podle našeho názoru vstupuje na výdajích pouze částka 76 500 Kč (42 750 a 33 750), na příjmech částka 180 000 Kč (225 000 - 45 000).
*
Nadační fond mohl čerpat k tíži veřejné sbírky jen 5 % z hrubého výtěžku sbírky, 2 250 Kč (5 % ze 45 000).
*
V příkladu jsme použili pouze účtové skupiny, protože vyhláška č. 504/2002 Sb., v Příloze č. 3 uvádí Směrnou účtovou osnovu rovněž závazně jen do úrovně účtových skupin. Syntetické účty a k nim účty analytické zřizuje nadační fond formou vnitřního předpisu v Účtovém rozvrhu.
Dle ustanovení § 25a ZVS je povinen pořadatel sbírky dodržovat zákon. Pokud dojde k jeho porušení, jedná se o správní delikt. Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že mj.:
*
nevede evidenci o prodeji předmětů určených k prodeji podle § 12 odst. 2,
*
v rozporu s § 23 odst. 1 nezřídí pro sbírku zvláštní bankovní účet, nebo na tento účet nepřevede hrubý výtěžek sbírky anebo neúčtuje o nákladech, výnosech, aktivech a pasivech jednotlivých sbírek tak, aby prokázala soulad účetních záznamů s vyúčtováním sbírky,
*
v rozporu s § 23 odst. 2 použije na úhradu nákladů spojených s konáním sbírky více jak 5 % hrubého výtěžku sbírky,
*
v rozporu s § 23 odst. 4 nevyužije čistý výtěžek sbírky výhradně ke stanovenému účelu sbírky.
Za správní delikt se uloží pokuta do:
a)
50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), f) a m),
b)
100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. j), k), I) nebo x),
c)
300 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c), e), g), n), p), q) nebo r),
d)
500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), d), h), i), o), s), t), u), v), w) nebo y).