Odměna trenérům sportovního oddílu

Vydáno: 3 minuty čtení

Účtuji občanské sdružení - sportovní oddíl. Donedávna trenéři trénovali děti bez nároku na odměnu. Výbor se rozhoduje o variantách odměňování trenérů, které by rádi zavedli, a to tak, aby bylo optimální pro organizaci i pro trenéry. Přichází v úvahu odměňování na základě živnostenského oprávnění, dohody o provedení práce a také jen o čisté proplácení nákladů, které trenéři s výkonem tréninku a souvisejících aktivit mají. Jde např. o náklady na telefonní hovory, vybavení (stopky, stulpy oblečení...), benzín. Jak je prosím nejlepší tyto náklady prokázat? Např. stopky trenérovi vydrží cca tři roky, a proto do kalkulace proplácených nákladů vchází 1/3 cen stopek, ale doklad je jen v roce pořízení. Jako nevhodné považuji úhradu ušlého platu z důvodu účasti na soustředění dětí. Prosím o konzultaci variant - živnostenské oprávnění, DPP a proplácení nákladů -jejich výhody a úskalí jak z hlediska organizace, tak z hlediska trenérů.

Odměna trenérům sportovního oddílu
Blažena
Petrlíková
Odpověď:
Doporučujeme spojit se s jiným sportovním oddílem a podělit se s nimi o zkušenosti s odměňováním trenérů. Za nejméně vhodné považujeme Dohody o provedení práce.
§ 74 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZP"), uvádí, že zaměstnavatel má zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru. Dle téhož zákona rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce (dále jen "DPP") uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné DPP. V DPP musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá.
Dle § 5 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, je za podmínek vymezených tímto zákonem účastníkem nemocenského pojištění též osoba, s níž byla uzavřena DPP [viz § 6 odst. 1 písm. b) a c)], kdy je zaměstnanec účasten pojištění jestliže zaměstnání trvalo nebo mělo trvat aspoň 15 kalendářních dnů a sjednaná částka započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání za kalendářní měsíc činí aspoň částku rozhodnou pro účast na pojištění (dále jen "rozhodný příjem"). V roce 2012 činila hranice rozhodná pro účast na pojištění částku 2 400 Kč měsíčně.
Obdobně byly zpřísněny ve vztahu k DPP podmínky v případě důchodového pojištění a všeobecného zdravotního pojištění.
Názory na způsob, kdy si trenér zajistí příslušné živnostenské oprávnění a občanskému sdružení odvedenou práci tzv. fakturuje, se liší. Tato forma odměňování je předmětem diskuse i v zákonodárných orgánech. Vyskytují se i názory, že se nejedná o zcela legální formu.
Pokud by trenéři působili jako členové sportovního oddílu, tj. bez nároku na odměnu, lze jim z členských příspěvků, případně z darů nebo příjmů po zdanění, refundovat doložené výdaje spojené s činností trenéra. Tento postup by měl být zakotven ve vnitřním předpisu nebo přímo ve stanovách občanského sdružení.