Portál odboru 17 - kontrola Ministerstva financí České republiky

Vydáno: 11 minut čtení

Odbor 17 - kontrola Ministerstva financí ČR - přezkoumává hospodaření krajů, Regionálních rad regionů soudržnosti, hlavního města Prahy, dobrovolných svazků obcís účastí hlavního města Prahy, vykonává dozor nad přezkoumáními, která uskutečnily krajské úřady nebo Magistrát hlavního města Prahy v přenesené působnosti anebo auditor; koordinuje výkon přezkoumání a metodicky jej řídí, kontroluje a řídí výkon přenesené působnosti uskutečněné krajskými úřady a Magistrátem hlavního města Prahy na úseku přezkoumávání hospodaření.

Portál odboru 17 - kontrola Ministerstva financí České republiky
Mgr.
Martina
Smetanová
- členka Výboru pro veřejný sektor KA ČR
Na webových stránkách Ministerstva financí ČR provozuje tento odbor portál nazvaný
"přezkoumáváníhospodaření".
Portál je rozdělen do několika základních sekcí, kterými jsou: přezkoumávání hospodaření územních celků, právní úprava, přezkoumávající orgán, přezkoumání auditorem, dozor státu nad přezkoumáním hospodaření, výsledky přezkoumání a dozorové činnosti, metodické řízení, dotazy a odpovědi.
Informace obsažené v tomto materiálu se nevztahují ke všem sekcím, ale pouze k vybraným sekcím, a to k těmto:
přezkoumávání hospodaření územních celků a dozor státu nad přezkoumáním hospodaření.
 
A. Přezkoumávání hospodaření územních celků
Základním právním předpisem pro provádění přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ("územní celek"1) je zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 420/2004 Sb."), který upravuje přezkoumávání hospodaření obcí, krajů, Regionálních rad regionů soudružnosti, hlavního města Prahy, jeho městských částí a dobrovolných svazků obcí.
Cílem přezkoumání hospodaření je kontrola zákonnosti, tzn. že je nutné zkontrolovat, zda územní celek dodržel všechny právní předpisy, kterými je povinen řídit se při svém hospodaření. Při přezkoumání hospodaření jsou kontrolovány údaje o ročním hospodaření územního celku a další skutečnosti, z nichž některé jsou součástí závěrečného účtu podle zvláštního právního předpisu (§ 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů).
Zajímavou součástí sekce "přezkoumávání hospodaření územních celků" je tzv. průvodce k provádění přezkoumání hospodaření, který obsahuje informace určené představitelům a voleným zástupcům územních celků pro rychlejší a snadnější orientaci v procesu přezkoumání hospodaření územních celků a v závěrech, které z tohoto přezkoumání vyplývají.
Informační zdroje pro přezkoumání hospodaření
Při provádění přezkoumávání hospodaření vychází Ministerstvo financí ČR zejména z následujících informačních zdrojů:
*
usnesení zastupitelstva a rady územního celku, zápisy z jednání valné hromady u svazků obcí,
*
usnesení a zápisy z jednání finančního a kontrolního výboru, inventarizační komise atd.,
*
schválený rozpočtový výhled, schválený rozpočet, změny rozpočtu provedené rozpočtovými opatřeními,
*
vnitřní směrnice, pokyny a nařízení,
*
účetní závěrka,
*
výkazy FIN, zejména FIN 2-12 M,
*
centrální evidence uzavřených hospodářských smluv (například smlouvy kupní, nájemní, směnné, darovací apod.),
*
evidence majetku, inventarizační soupisy majetku,
*
výstupy z provedených interních kontrol (například zprávy interního auditu),
*
výstupy z externích kontrol (například protokoly finančního úřadu, Nejvyššího kontrolního úřadu apod.).
 
B. Dozor státu nad přezkoumáním hospodaření
Přezkoumání hospodaření podléhá dozoru státu v případě, že je vykonal krajský úřad nebo Magistrát hlavního města Prahy nebo auditor/auditorská společnost. Dozor státu nad přezkoumáním hospodaření podle § 20 zákona č. 420/2004 Sb. přísluší Ministerstvu financí ČR.
Povinnosti dozorujícího orgánu a orgánu územního celku
K vybraným povinnostem státních kontrolorů provádějících dozor nad výkonem přezkoumání hospodaření patří například:
*
Oznámit představiteli územního celku uvedenému v § 11 zákona č. 420/2004 Sb. nebo osobě jím pověřené zahájení dozoru nad přezkoumáním hospodaření a prokázat se při tom písemným pověřením a služebním průkazem.
*
Postupovat tak, aby byl při dozoru zjištěn skutečný stav věci. Na základě dokumentů (například smlouvy o přezkoumání hospodaření, zápisy z dílčích přezkoumání, zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření) porovnat skutečnosti uvedené přezkoumávajícím orgánem s doklady a jinými písemnostmi o finančním hospodaření a o hospodaření a nakládání s hmotným i nehmotným majetkem územního celku; zajistit, aby na základě úplných a pravdivých informací při výběrovém způsobu šetření byly použity metody zabezpečující reprezentativnost daného výběru.
*
Šetřit práva a právem chráněné zájmy územního celku, jeho zaměstnanců a členů jeho volených orgánů.
*
Zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli při dozoru, pokud nejde o soudní řízení nebo pokud příslušného kontrolora nezbaví povinnosti mlčenlivosti ten, v jehož zájmu kontrolor tuto povinnost má; jde-li o veřejný zájem, může kontrolora zbavit mlčenlivosti příslušný vedoucí státní zaměstnanec zařazený v Ministerstvu financí, je-li dozorujícím orgánem Ministerstvo financí, případně vedoucí státní zaměstnanec zařazený v Generálním finančním ředitelství, pokud dozorovou činnost vykonávají z pověření Ministerstva financí územní finanční orgány.
*
Písemně potvrdit převzetí kopií nebo originálů písemností a jiných nosičů dat, které byly od územního celku vyžádány; v případě převzetí originálních písemností a záznamů ponechat územnímu celku jejich kopie.
*
Zajistit řádnou ochranu převzatých originálních písemností a dalších nosičů dat proti jejich ztrátě, zničení, poškození nebo zneužití.
*
Vrátit neprodleně územnímu celku převzaté originály písemností a jiných nosičů dat, případně kopie dalších písemností a nosičů dat, pominou-li důvody, pro které byly vyžádány.
*
Zaznamenat poznatky a zjištění z dozoru nad přezkoumáním hospodaření do informačního systému modul plánování a přezkoumání.
*
Vést o průběhu dozoru spisovou dokumentaci.
*
Vyhotovit a předat statutárnímu zástupci územního celku záznam o ukončení dozoru na místě; tj. doklad obsahující základní údaje o uskutečněném dozoru, zejména: složení dozorové skupiny, termín provedení dozoru, dozorované období, kontrolovaný subjekt přezkoumávající (krajský úřad, Magistrát hlavního města Prahy, auditor/auditorská společnost).
Povinnosti územního celku
Při provádění dozoru poskytne územní celek kontrolujícím obdobnou součinnost jako při výkonu kontroly samostatné působnosti, která je uložena obcím v ustanovení § 129a odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, městským částem hlavního města Prahy v ustanovení § 114 odst. 9 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a to přiměřeně v rozsahu ustanovení § 6 a 7 zákona č. 420/2004 Sb., tzn. že musí:
*
umožnit kontrolorům vstupovat do objektů, na pozemky a do jiných prostor, pokud souvisejí s předmětem dozoru,
*
poskytnout kontrolorům materiální a technické zabezpečení k vykonání dozoru v nezbytném rozsahu, který odpovídá jeho technickému vybavení,
*
zajistit součinnost svých zaměstnanců, případně členů volených orgánů územního celku, jejichž účast je při dozoru nutná,
*
zdržet se jednání, které by mohlo vést ke zmaření účelu dozoru státu nad přezkoumáním hospodaření,
*
poskytnout kontrolorům informace, písemnosti a další nosiče dat v souladu s ustanovením § 6 odst. 2 písm. c), d), e) a f) zákona č. 420/2004 Sb.
Vlastní průběh a postupy aplikované při dozoru
Dozory jsou zaměřeny především na kontrolu provedeného přezkoumání hospodaření, které u územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí vykonal buď krajský úřad, nebo auditor/auditorská společnost. Magistrát hlavního města Prahy provádí toto přezkoumání u městských částí. Auditoři/auditorské společnosti vykonávají tuto činnost na základě smluvního vztahu s územními celky, dobrovolnými svazky obcí a městskými částmi hlavního města Prahy.
Při provádění dozorů jsou převážně využívány obdobné kontrolní postupy jako při vlastním přezkoumávání hospodaření. Ověřují se informace uvedené přezkoumávajícím orgánem ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření územního celku za příslušný rok, v originálních dokladech a písemnostech a na nosičích dat. Navíc dozorující osoby požadují informace o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků a jejich splnění. Pokud přezkoumání územního celku vykonal
auditor
(auditorská společnost), požaduje dozorující orgán také příslušnou smlouvu.
Působení auditora i krajského úřadu v rámci zákona č. 420/2004 Sb. je omezeno pouze na kontrolní činnost bez možnosti zásahu do samostatné působnosti obce. Tento princip je obcím zaručen Ústavou ČR.
Výstup
Při ukončení dozorové činnosti je statutární zástupce územního celku vedoucím dozorové skupiny informován o zjištěních vyplývajících z dozoru.
Poznatky získané při dozorech nad přezkoumáními hospodaření územních celků jsou Ministerstvem financí ČR projednávány s krajskými úřady, Magistrátem hlavního města Prahy a Komorou auditorů ČR s cílem zkvalitnit a sjednotit metodiku při přezkoumávání hospodaření v následujících letech.
Informační podpora přezkoumávání
Při přezkoumání hospodaření využívají kontroloři Ministerstva financí ČR, krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy celostátní informační systém plánování a přezkoumávání (IS MPP).
Informační systém plánování a přezkoumávání byl realizován v návaznosti na zákon č. 420/2004 Sb. obsahuje:
*
softwarovou podporu vlastního kontrolního procesu, od plánování do vyhodnocování kontrolních akcí;
*
rámcové programy přezkoumání hospodaření;
*
metodické postupy;
*
transformace metodických postupů do systémové podoby;
*
řešení přípravy a provádění přezkoumávání;
*
automatizované vytváření spisové dokumentace z přezkoumání, a to mimo kancelář pomocí přenosného počítače;
*
jednotný číselník chyb a nedostatků;
*
evidenci chyb a nedostatků;
*
evidenci opatření k nápravě;
*
automatizované vytváření dokumentů, například:
*
pověření k výkonu přezkoumání,
*
dopis o oznámení přezkoumání hospodaření,
*
zápisy z dílčích přezkoumání,
*
návrhy zpráv;
*
archivaci dokumentů;
*
analýzu výsledků přezkoumání hospodaření na krajské i celostátní úrovni, například zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření pro vedení Ministerstva financí ČR.
 
Závěr
Z informací uvedených na webovém portálu odboru kontroly Ministerstva financí ČR vyplývá, že při ukončení dozorové činnosti je statutární zástupce územního celku vedoucím dozorové skupiny pouze informován o zjištěních vyplývajících z provedeného dozoru, tzn.
že dozorovou skupinou není vyhotoven žádný písemný výstup nebo zpráva, které by souhrn jednotlivých zjištění a nedostatků obsahovaly.
Dozory jsou zaměřeny především na kontrolu přezkoumání hospodaření, které u územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí vykonal kromě krajského úřadu a Magistrátu hlavního města Prahy i auditor/auditorská společnost.
Pokud přezkoumání hospodaření vykonal auditor/auditorská společnost, nejsou dozorová skupina nebo její vedoucí povinni o výsledku provedeného dozoru auditora informovat.
Za velký nedostatek dozoru státu nad provedeným přezkoumáním hospodaření územních celků považuji proto nejenom chybějící písemnou zprávu z dozorové činnosti, ale i povinnost informovat konkrétního auditora/auditorskou společnost o výsledku provedeného dozoru. Přesto pevně věřím, že tento problém bude v budoucnu řešen.
Územní celek je legislativní zkratka zavedená v § 1 zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, zahrnující obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, městské části hlavního města Prahy, hlavní město Prahu a Regionální rady regionů soudržnosti.