Schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek za účetní období roku 2012

Vydáno: 3 minuty čtení

Za účetní období roku 2012 mají vybrané účetní jednotky poprvé povinnost schvalovat účetní závěrky (s výjimkou zdravotních pojišťoven, které se řídí vlastní právní úpravou).

Schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek za účetní období roku 2012
Ministerstvo financí připravuje k problematice schvalování účetních závěrek prováděcí vyhlášku k zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje požadavky na organizaci schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek a způsob poskytování součinnosti osob zúčastněných na tomto schvalování. O průběhu legislativního procesu a o pracovních verzích této vyhlášky bude Ministerstvo financí průběžně informovat. Předpokládaný termín nabytí účinnosti vyhlášky o schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek je ve druhém čtvrtletí roku 2013.
Jednotlivými zvláštními zákony je stanoveno, jaký orgán provádí úkon schválení účetní závěrky. Přehled účetních jednotek, jejichž řádná, příp. mimořádná účetní závěrka, podléhá schválení s uvedením schvalujícího orgánu, příp. schvalující účetní jednotky:
 +-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------+ |    ČÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA JE SCHVALOVÁNA    |           KDO SCHVALUJE ÚČETNÍ ZÁVĚRKU           | +-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------+ | OSS bez zřizovatele              | nejméně 3 osoby pověřené vedoucím OSS                 | | OSS, která má zřizovatele           | Zřizovatel OSS (plnící funkci zřizovatele)              | | Státní příspěvková organizace         | Zřizovatel státní příspěvkové organizace (plnící funkci zřizovatele) | | Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ)         | Kolegium NKÚ                             | | Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)   | Dozorčí rada SZIF                           | | Státní fond životního prostředí (SFŽP)    | Rada SFŽP                               | | Státní fond kultury České republiky (SFK)   | Rada SFK                               | | Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)  | Výbor SFDI                              | | Státní fond rozvoje bydlení (SFRB)      | Dozorčí rada SFRB                           | | Obec                     | Zastupitelstvo obce                          | | Příspěvková organizace zřízená obcí      | Rada obce (zřizovatele)                        | | Dobrovolný svazek obcí            | nejméně tříčlenný orgán                        | | Kraj                     | Zastupitelstvo kraje                         | | Příspěvková organizace zřízená krajem     | Rada kraje (zřizovatele)                       | | Hlavní město Praha              | Zastupitelstvo hlavního města Prahy                  | | Příspěvková organizace zřízená hl. m. Prahou | Rada hl. m. Prahy                           | | Regionální rada regionů soudržnosti Výbor   | Regionální rady regionů soudržnosti                  | +-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
Poznámka: mezitímní účetní závěrky nepodléhají schválení.
Za účetní období roku 2012 lze předpokládat, že dojde k situaci, kdy některé účetní jednotky provedou schválení či neschválení účetní závěrky před účinností zmíněné vyhlášky a některé účetní jednotky až po dni její účinnosti.
Do doby publikace zmíněné vyhlášky ve Sbírce zákonů, respektive do nabytí její účinnosti, žádný právní předpis organizaci schvalování účetních závěrek neupravuje.
V případě schválení účetní závěrky přede dnem nabytí účinnosti zmíněné vyhlášky nebude povinnost použít zpětně vyhláškou stanovená pravidla. Jinými slovy, pokud vybraná účetní jednotka schválí účetní závěrku orgánem stanoveným zvláštním zákonem, mělo by být toto schválení v souladu s platnými právními předpisy.
Zdroj: MFŮR

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví