Dar - služba

Vydáno: 3 minuty čtení

Právnická osoba (s. r o.), plátce DPH, vede účetnictví. Firma zabývající se projekční činností zpracovala architektonickou studii dostavby základní školy a věnovala ji škole jako dar. Náklady na studii činí 80 000 Kč (služba specialisty 45 000 Kč, mzdové náklady 20 000 Kč a materiál 15 000 Kč). Je možné zaúčtovat tento dar - službu MD 543/D 602 ve výši 80 000 Kč a MD 543/D 343 ve výši 16 800 Kč?

Dar - služba
Ing.
Zdeněk
Moravek
Odpověď:
Jak vyplývá z § 628 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, předmětem daru a darovací smlouvy může být věc movitá i nemovitá, a pokud to jejich povaha připouští, i právo nebo majetková hodnota.
Možnost odečtu daru od základu daně je upravena v § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"), u darovaného majetku je hodnotou daru nejvýše zůstatková cena hmotného majetku nebo hodnota zachycená v účetnictví v souladu s účetními předpisy u ostatního majetku. Dále je k tomu vhodné doplnit ještě úpravu Pokynu GFŘ D-6, který v části k § 20 odst. 8 ZDP stanoví, že v případě nepeněžitého daru je hodnotou daru zůstatková cena hmotného majetku a nehmotného majetku zjištěná podle zákona a u ostatního majetku účetní hodnota, a to včetně DPH, kterou je plátce daně povinen odvést. Z této úpravy, mimo jiné, vyplývá, že správné zachycení v účetnictví je mimořádně důležité i pro případné daňové posouzení.
A protože v tomto případě se jednalo o darování služby, předpokládám, že architektonická studie má v tomto případě povahu služby, je vhodné doplnit i výklad v pokynu D-6 v části k § 15 odst. 1 ZDP, i když se tato část týká poplatníků fyzických osob. Podle této úpravy se za dary, jejichž hodnotu lze odečíst od základu daně, považují i nepeněžní dary včetně služeb, které se ocení, pokud není známa jejich cena, cenami zjištěnými podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 3 odst. 3 a § 23 odst. 6 zákona). Pokud již byla hodnota darovaného výkonu - služby zahrnuta do daňových výdajů (nákladů), je nutno upravit daňové výdaje (náklady). Pravdou je to, že účetní předpisy postup účtování tohoto případu přímo neřeší, ale domnívám se, že zvolený způsob účtování je v pořádku a v souladu s účetními předpisy a postupy. Náklady vynaložené na studii jsou zaúčtované na odpovídajících nákladových účtech, proto v případě daru je nutné stejnou částku proúčtovat do výnosů. Součástí nákladů na účtu 543 je potom i daň na výstupu, kterou je v případě takovéhoto bezúplatného plnění povinen plátce odvést. Z pohledu daně z příjmů potom náklady vynaložené na studii budou ponechány v daňových nákladech a výnosy proúčtované proti účtu 543 budou považovány za výnosy zdanitelné, čímž bude zajištěn neutrální dopad na základ daně. Náklady na účtu 543 budou z daňových nákladů vyloučeny a následně budou posuzována možnost jejich odpočtu od základu daně podle § 20 odst. 8 ZDP.