Hlášení finančnímu úřadu

Vydáno: 1 minuta čtení

Je naší povinností jako družstva hlásit finančnímu úřadu např. vyplacené nájmy z polí fyzickým osobám, úhrady faktur živnostníkům ap.? Pokud ano, od jaké částky a jakým způsobem?

Hlášení finančnímu úřadu
Ing.
Zdeněk
Morávek
Odpověď:
Dotaz pravděpodobně směřuje do problematiky ustanovení § 34 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, který byl s účinností od 1. 1. 2011 nahrazen zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení právnické osoby a fyzické osoby mající příjmy z podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti nebo z pronájmu, které prováděly úhrady fyzickým osobám za jejich jinou samostatně výdělečnou činnost nebo za pronájem a z těchto úhrad nesrážely daň, byly povinny uskutečněné úhrady oznamovat svému místně příslušnému správci daně, pokud u jednotlivé fyzické osoby přesáhla úhrada částku 40 000 Kč za kalendářní rok. V oznámení se uvedlo jméno, bydliště, případně místo podnikání fyzické osoby, vyplacená částka, den a důvod úhrady. Oznámení bylo povinností zaslat nejpozději do 15. února po skončení kalendářního roku, v němž byla úhrada provedena.
Daňový řád ale žádnou takovouto obdobnou úpravu neobsahuje, to tedy znamená, že družstvo žádnou takovou povinnost oznamovat finančnímu úřadu tyto úhrady nemá.