Příspěvek z nadačního fondu

Vydáno: 3 minuty čtení

Společnost s ručením omezeným založila nadační fond a následně od nadačního fondu obdržela příspěvek na svou činnost. Je tento příspěvek příjmem společnosti a musí se zdanit?

Příspěvek z nadačního fondu
Ing.
Zdeněk
Morávek
Odpověď:
Jak vyplývá z § 18 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"), předmětem daně z příjmů u právnických osob jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem, neníli dále v ZDP stanoveno jinak. A stanoveno jinak je právě v § 18 odst. 2 ZDP, kde je, mimo jiné, stanoveno, že předmětem daně nejsou příjmy získané darováním nemovitosti nebo movité věci anebo majetkového práva s výjimkou z nich plynoucích příjmů.
Jak vyplývá z § 20 odst. 4 písm. d) zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDDPN"), od daně dědické a daně darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku nadací nebo nadačním fondem se sídlem v tuzemsku nebo na území jiného evropského státu, je-li bezúplatně nabytý majetek určen na dosahování obecně prospěšných cílů nadace nebo nadačního fondu v souladu se zákonem upravujícím činnost nadací a nadačních fondů nebo v souladu s obdobnou úpravou nadací a nadačních fondů podle práva jiného evropského státu, jakož i bezúplatné poskytnutí majetku touto nadací nebo nadačním fondem v souladu s účelem, pro který byly zřízeny, a podmínkami stanovenými v nadační listině nebo ve statutu. Pokud by byl bezúplatně nabytý majetek použit nebo poskytnut na jiné účely než na účely výše uvedené, nárok na osvobození zanikne.
Z výše uvedeného tak vyplývá, že přijatý nadační příspěvek je předmětem daně darovací a za splnění stanovených podmínek je od daně darovací osvobozen. Pokud je tedy tento příspěvek předmětem daně darovací, není současně v souladu s úpravou § 18 odst. 2 písm. a) ZDP předmětem daně z příjmů právnických osob.
K uvedenému je ale současně nutné doplnit, že nadační příspěvek poskytnutý nadací nebo nadačním fondem v souladu s účelem, pro který byly nadace nebo nadační fond zřízeny, je osoba, které byl poskytnut, povinna použít v souladu s podmínkami stanovenými nadací nebo nadačním fondem; jinak je povinna tento nadační příspěvek vrátit nebo vrátit náhradu v penězích ve lhůtě stanovené nadací nebo nadačním fondem. Je tedy nutné, aby poskytnutí nadačního příspěvku na činnost této s.r.o. bylo v souladu s účelem nadačního fondu, pro který byl zřízen. Členům orgánů nadace nebo nadačního fondu nebo revizorovi nelze nadační příspěvek poskytnout, zákon č. 227/2007 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů, ale přímo nevylučuje poskytnutí nadačního příspěvku zřizovateli. Na závěr je ještě nutné zvážit důvody takovéhoto postupu, zejména v souvislosti s institutem zneužití práva, který bývá v této souvislosti řešen i judikaturou a aplikován daňovou správou. Blíže k tomu viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR sp. zn. 7 Afs 115/2004-47 ze dne 19. 1. 2006, dále sp. zn. 1 Afs 107/2004-48 ze dne 10. 11. 2005 a řada navazujících rozhodnutí.