Vstupní prohlídka u DPP a DPČ

Vydáno: 3 minuty čtení

Musí v roce 2013 zaměstnanci na dohodu o provedení práce (dále jen "DPP") a dohodu o pracovní činnosti (dále jen "DPČ"), absolvovat vstupní prohlídku u lékaře Pokud ano, DPP je vždy uzavřena na jeden rok, další rok se sjednává nová - je nutné každý rok mít prohlídku novou?

Vstupní prohlídka u DPP a DPČ
JUDr.
Rudolf
Pospíšil
Odpověď:
Předmětná problematika je nově upravena zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách v platném znění (dále jen "zákon č. 373/2011 Sb."), který nabyl účinnosti dnem 1. 4. 2012.
Podle tohoto zákona [§ 59 odst. 1 písm. b)] osoba, ucházející se o zaměstnání, se musí podrobit vstupní lékařské prohlídce, v opačném případě se tato osoba považuje za zdravotně nezpůsobilou k výkonu zaměstnání, na které byla přijata. Uvedený zákon nerozlišuje, zda se jedná o zaměstnání v pracovním poměru vzniklém na základě pracovní smlouvy nebo jmenováním, nebo zaměstnáním vzniklém na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr - tj. na základě dohody (DPP a DPČ).
Z uvedeného vyplývá, že i zaměstnanec konající práci pro zaměstnavatele na základě uzavřené DPP nebo DPČ musí se vždy před nástupem do zaměstnání podrobit vstupní lékařské prohlídce, i kdyby tuto smlouvu uzavíral se zaměstnavatelem každoročně. (Nic však nebrání tomu, aby DPP či DPČ byla uzavřena na delší než jednoroční období). Pro posouzení konkrétního případu je však podstatné zjistit, zda konkrétní zaměstnavatel, s nímž má zaměstnanec uzavřenu DPP či DPČ postupuje podle uvedeného zákona, nebo podle dosavadních předpisů. Tuto možnost dvojího postupu upravuje přechodné ustanovení odst. 1 § 98 zákona č. 373/2011 Sb.:
"Pracovnělékařské služby lze poskytovat podle dosavadních právních předpisů upravujících poskytování závodní preventivní péče nejdéle po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona."
Uvedený zákon nabyl účinnosti dnem 1. dubna 2012, lhůta jednoho roku tedy končí dnem 1. dubna 2013. Jestliže do této doby zaměstnavatel postupuje podle dosavadních právních předpisů, není vstupní prohlídka u DPP a DPČ povinná.
Pro doplnění odpovědi uvádím, že podle sdělení náměstka MPSV JUDr. Šimerky na jednom ze seminářů, Ministerstvo zdravotnictví připravuje novelu tohoto zákona s tím, že povinnost podrobit se vstupní lékařské prohlídce zaměstnanců na DPP a DPČ by se týkala pouze vybraného okruhu profesí, tzv. rizikových zaměstnání (například jeřábníci apod.).
Zároveň k tomuto zákonu Ministerstvo zdravotnictví připravuje prováděcí předpis, který bude upravovat postup zajišťování lékařských prohlídek, organizaci, obsah a rozsah pracovnělékařských služeb, náležitosti žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti k práci a náležitosti lékařského posudku ve vztahu k posuzované činnosti. Vydání těchto předpisů mělo být současné s účinností zákona (1. 4. 2012), leč dle opakovaných zjištění jsou k dnešnímu dni stále v připomínkovém řízení.