Daň z příjmů - finanční dary

Vydáno: 1 minuta čtení

Nezisková organizace - občanské sdružení v oblasti kultury přijalo finanční dary od občanů a organizací na podporu vydávání časopisu. Tyto dary jsou od daně darovací osvobozeny a jsou účtovány do výnosů (účet 682-Finanční příspěvky). Prosím o sdělení, zda tyto finanční dary budou osvobozeny od daně z příjmů a kde se promítnou v přiznání k dani z příjmů právnických osob, pokud jsou od daně osvobozeny?

Daň z příjmů - finanční dary
Ing.
Zdeněk
Morávek
Odpověď:
Jak vyplývá z § 18 odst. 2 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, předmětem daně z příjmů právnických osob nejsou, mimo jiné, příjmy získané darováním nemovitosti nebo movité věci anebo majetkového práva s výjimkou z nich plynoucích příjmů. Pokud se tedy skutečně jedná o finanční dary, které jsou předmětem daně darovací, potom tyto příjmy nejsou předmětem daně z příjmů.
Protože po zaúčtování na účet 682 jsou tyto příjmy součástí výsledku hospodaření, je nutné při úpravě na základ daně tyto příjmy vyloučit, a to v daňovém přiznání na řádku č. 100. Ing. Zdeněk Morávek, dotaz č. 3/13

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů